Home

Kristendommen synet på livet

Synet på menneskene Kristendommen mener at mennesket er skapt i Guds bilde, og at alle og enhver er noen fantastiske skapninger. Mennesket er skapt i fellesskap med gud, og at mennesket har rett og kan synde, men får tilgivelse og frelse bare han/hun tror på Jesus Kristus og hans tro Kristendommen er ikke alene om dette synet, men hvordan skal vi egentlig forstå forholdet mellom livet her på jorden og et liv etter døden? Døden som inngangsporten til en annen form for liv. Mange mener at å tro på et liv etter døden er ren fantasi og illusjon, at vi har mer enn nok med å leve et liv her på jorden Det er å fullt ut åpne seg for Jesus Kristus og hans liv. Det er derfor vi ønsker at mennesker kan få lære Jesus å kjenne, komme til tro på ham og følge ham. Men det spesielle er at når vi blir berørt av Jesus og hans liv på en dypere måte, sa kommer også spørsmålet om meningen med livet i et nytt lys

Shin-Buddhisme/True on emaze

Synet på naturen har i kristendommen vært preget av menneskets forpakteransvar. Gud har gitt mennesket ansvaret for å forvalte verdens ressurser og råde over dyrene. Miljøvennlige kristne mener derfor at vi har en plikt til å ta vare på skaperverket Kristendommen ble raskt en selvstendig religion, det skyldtes apostelen Paulus. Han misjonerte for hedningene - det vil si ikke-jøder - rundt omkring i det østlige Middelhavsområdet. Nye undersøkelser viser at kristendommen fremdeles brer om seg - ikke minst i Afrika og Asia. Faktisk har den aldri vokst så mye som nettopp nå

Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia Historikeren Jona Lendering sier: «Platons lære om at sjelen tidligere var på et bedre sted, og at den nå lever i en fallen verden, gjorde det enkelt å blande platonsk filosofi med kristendommen.» På denne måten ble den hedenske læren om en udødelig sjel antatt av den «kristne» kirke og ble en grunnleggende del av dens lære Synet på Jesus som den høyeste åpenbaringen av Guds vesen, blir i den tidligste kirken fastsatt som dogme: Jesus skiller seg fra alle andre mennesker ved å ha to naturer - en menneskelig og en guddommelig.I kraft av sin guddommelige natur er han fullt og helt Gud, på linje med Faderen. Les mer: kristologi Gudsbegrepet i kristendommen fastlegges i den tidligste kristne kirken gjennom den. Synet på dåpens betydning for frelsen varierer, fra å være nødvendig til å være en symbolsk handling som viser at man er «født på ny». Trosbevegelsen [ rediger | rediger kilde ] I Trosbevegelsen sees frelse ikke bare som en negativ forløsning fra synd og syndens effekter, men også som en positiv frigjøring som løfter opp mennesket til et liv på et høyere plan

Kristendommen: I likhet med jødedommen mener de kristne at mennesket er skapt av Gud, i Guds bilde. Mennesket har mulighet til å snakke med Gud og oppleve fellesskap med han. Hvert enkelt menneske er spesielt, og ingen er like. Dette betyr altså at mennesket har fått i oppgave av Gud å passe på alt Gud har skapt på jorda Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen Kristendommen og islam er to av tre verdensreligioner, men kristendommen er en eldre religion og har flere tilhengere en islam. Kristendommen oppsto i Israel i år 30. Den oppsto først i en jødisk sekt, men spredte seg raskt og ble med tiden en egen religion. Islam oppsto på Fortsett å lese Likheter og forskjeller mellom islam og. Innføringa av kristendommen i Norge pågikk over en periode på ca. 200 år. (850-1150). Norge ble først og fremst kristnet ved hjelp av sverdet, det vil si at de kristne lederne/kongene gikk. Det kristne gravferdsritualet er preget av sorg og avskjed. Det uttrykker takknemlighet for livet som har vært, og overlater den døde til Gud. I kristendommen oppfattes døden som en fiende, men samtidig rommer den kristne tro et håp om at døden er overvunnet. Dette er knyttet til troen på Jesu oppstandelse fra de døde. I tekstene som leses og prestens forkynnelse formidler.

Alle kjente religioner har forsøkt å finne svar på hvorfor mennesker må dø, og hva som vil skje etter døden. Forståelsen av døden varierer med de ulike religionenes grunnsyn. Innenfor noen religioner mener man at døden er en form for straff, som i kristendommen og delvis i jødedommen. Andre religioner mener at døden er en naturlig del av livet på jorden Menneskeverdet blir i kristendommen forstått ut fra at vi alle er skapt og ønsket av Gud. Vår verdi ligger ikke i hva vi eier eller hva vi får til, men i det at vi er til. Hvert menneske er elsket av Gud, vi er alle unike og har samme uendelige verdi. Hver enkelt av oss kan se på seg selv som et uttrykk for Guds gode skapervilje

Kristendommen - Daria

Hinduismen og Kristendommens syn på Liv og Død Troen og håpet skal føre oss gjennom livet, men Kristendommen sier at man aldri kan bli skilt fra Guds kjærlighet. Lagt inn av nei eg mener har du noen eksempler på tekster/dikt som handler om synet på liv og død i kristendommen og hinduismen? Svar Slett. Svar. Svar. Anonym 14. For det andre innebærer frelsen et nytt liv. Den Hellige Ånd gir mennesket en kraft som gjør det lettere å stå imot syndenes nedbrytende krefter. Denne prosessen blir gjort ferdig etter døden, og mennesket blir skapt på ny i oppstandelsen i paradis. Samtidig fastholder kristendommen at sjel og kropp er en udelelig enhet, også etter døden Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger. Det er ulike fortolkninger av både koranen og bibelen, og ikke minst er kulturen og samfunnet ellers viktig for hvordan en bruker religionen

Døden og evigheten Kristendommen

Meningen med livet iTr

Kristendommen - en oversikt Religioner

 1. Satser vi på tro, håp og kjærlighet, kan vi gradvis lære oss å slippe taket på det lille jeget, på griskhet, maktsyke, prestisje, selvdyrking. Blir vi dus med døden, ved å miste livet stykkevis, blir det lettere å slippe taket radikalt når vi går inn i den store stillhet
 2. Når vi snakker om «menneskesyn» i en religion, har det å gjøre med hvordan man ser på mennesket i forhold andre størrelser, for eksempel Gud, naturen, dyrene og andre mennesker. Da kommer vi gjerne inn på hvilken verdi mennesket har, fordi det holdes opp mot de andre størrelsene. Når vi snakker om menneskesyn i kristendommen
 3. Et moralsk korrekt liv går ut på at man skal tro på Gud, betingelsesløst, at man skal gi opp all søken etter materiell velstand og at man skal bruke all sin tid og alle sine krefter på å hjelpe de som trenger det. Man må leve som tigger, formante Jesus, og alt det man samler inn skal brukes til å hjelpe de som har behov for det. Man skal også tilgi alle som er onde, man skal «elske.
 4. Kristendommen blir en selvstendig religion først etter Jesu død. Det store gjennombruddet kommer på 300-tallet da kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Etter splittelsen av Romerriket utvikler kirken i øst og vest seg i ulik retning, fram til en formell splittelse i 1054. Neste store brudd kommer under reformasjonen på 1500-tallet
 5. Spørsmålet om hva som er meningen med livet, kan stilles på mange måter, for eksempel: Hvorfor er vi her? Hva er hensikten med livet mitt? Bibelen viser at hensikten med livet vårt er å bygge opp et vennskap med Gud. Tenk over noen av disse grunnleggende sannhetene som Bibelen gjør oss kjent med. Gud er vår Skaper
 6. Guds treenighet er et sentralt dogme - en grunnleggende læresetning man ikke skal tvile på - i kristendommen. Gud anses som allmektig, allgod og allvitende, slik som i jødedommen. Unikt i kristendommen er synet om at Gud ble menneske og kom ned på et bestemt tidspunkt i historien for å forandre verden og frelse menneskeheten
 7. På den tiden var det mange i Norge som drakk mye alkohol. Det kunne føre til fattigdom, arbeidsløshet og vanskelige forhold for familien. For mange førte en omvendelse til kristendommen til et nytt og bedre liv uten alkohol, festing og slåssing

Kristendommen - Les om religione

Kristendom - Wikipedi

Katolikkene tror på skjærsilden og Martin Luther mente at sjelene sover mens de venter på dommens dag. Men hvor befinner egentlig våre kjære avdøde seg, og hva gjør de? Dr. theol Idar Kjølsvik har doktorgrad på livet etter døden Dette står i en sterk kontrast til det synet kristendommen har på mennesket. Ifølge kristne er mennesket skapt i sin helhet i guds bilde, av Gud selv (1Mos 1:26-27). På denne måten får mennesket en høyere status på jorden enn andre skapninger, ifølge kristendommen

24

Hva sier Bibelen om livet etter døden

gud - i kristendommen - Store norske leksiko

KRISTENDOMMEN. Kapittel 9 Kristendommens særpreg: s. 149 - 151. Kristendommen blir sett på som en viktig del av kulturarven i Norge, og den kristne troen gjenspeiles gjennom rekke ulike former, som f.eks. i litteratur, språkvaner, symboler, bygninger, tenkemåter og ritualer Hvor masse SYKE ting finnes vel ikke i religion? Er du SYK I HODET om du er religiøs? Religiøse har generelt lavere IQ enn ateister og agnostikere, bare for å ha sagt det. Altså, et lite eksempel på syke ting i bibelen: Kvinner som går med 2 plagg skal brennes. Bare det gir meg frysninger. Bibele.. Hvilken forskel er der på, hvordan folk i Danmark ser på kristendommen i dag, og hvordan folk så på kristendommen tidligere, spørger en læser. Dr.theol. Kurt E. Larsen svarer på spørgsmåle Islam har især kritisert kristendommen på to punkter: De kristne har, Gud gir ifølge både islam og kristendommen veiledning for tro og liv gjennom profeter og i hellige skrifter. synet på naturen, synet på rikdom og dens rette bruk, dualismen mellom himmel og helvete, spørsmålet om det ondes opprinnelse m.m

Frelse (kristendom) - Wikipedi

 1. Han mente at det konvensjonelle synet på individet - at vi er noe udelelig, at vi har en sjel - er en illusjon. For å forstå denne tankegangen, og det buddhistiske menneskesynet, må vi se på betydningen av fire sentrale buddhistiske begreper: duhkha , anatman , skandha og buddha
 2. Skrevet av Elev på Vg3. bra fremføring, drit bra stå på , stå på . 02.03.2014. elendig, fikk ikke noe hjelp Mekka Jerusalem Koranen Klippedomen Arabisk Synet på frelse Det hellige Problemstilling: Hvilke forskjeller og likheter de to verdensreligionenen Islam og Hinduismen har i synet på frelse, Gud og det hellige
 3. Oppfatningen av ondskap som en selvstendig, aktiv kraft kjenner vi særlig fra religiøse klassifikasjoner av livet og dets fortredeligheter. Kristendommen er for oss det best kjente og mest interessante eksempelet i så måte: I takt med verdsliggjøringen av den norske kirken har også synet på godhet og ondskap blitt sekularisert
 4. Også har vi selvfølgelig valgt disse religionene fordi hver av oss selv hører til en av dem. Måten vi har bygget opp heftet på er slik at vi på hver av religionene kommer med en faktadel om frelse, døden og livet etter døden først, og deretter så har vi en sammenlikningsdel som man kan kalles en refleksjonsdelen
 5. Hvor revolusjonerende kristendommen var dette punktet, da kirken samlet Romas krøplinger, gamle og fattige omkring seg og organiserte deres pleie og underhold, kan vi knapt forestille oss i dag. (Kors Halsen, s. 43) Renessanse og reformasjon. Rennesansehumanistene ville forene kristendommen med kulturen i den greske og romerske antikken
 6. Resultatet kan bli at synet på kvinnen og kjønnsrollemønstre innenfor patriarkalske strukturer i de forskjellige religiøse tradisjonene - inkludert kristendommen og islam - blir vedlikeholdt og konservert. Ingen av kvinnene i Grungs gruppe var utdannet til lærde eller prester
 7. Hvis du vil gå mer direkte til verks, se på al-Ghazali: Rememberance of death and the afterlife. Cambridge, The Islamic Text Society, 1989. Denne store rettslærde og filosofen fra 1000/1100-tallet sammenfatter her islams lære om døden og det neste livet, både på det spirituelle og praktiske plan

Hva er likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen med tanke på verden og universet, Gud, synet på Jesus, menneskesyn, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 5 fra Møte med andre religioner og livssyn Apostelen Paulus (Saulus, født ca. 10 e.Kr. i Tarsus, død ca. 67 i Roma) var en av oldkirkens apostler, og forfatter av flere brev som er inkludert i Det nye testamente.Han regnes for å ha vært en av de første kristne misjonærer og en av de første teologer.Hans teologi la grunnlaget for den moderne kristendom.Den viktigste kilde til kunnskap om ham er hans egne brev, dernest Apostlenes. Og de var altså menn. I kirkeskipet hadde alle adgang. Her skulle mennene stå på sydsiden, mens kvinner og barn stod på nordsiden. Den samme forskjellen kunne det være på kirkegården, men dette ble ikke alltid overholdt. På kirkegårdene i Oslo ser det ikke ut til å ha vært noen klare slike skiller mellom kjønnene I islam tror man på, at livet er en gave fra Allah, hvilket betyder, at kroppen er skabt og givet af Gud. I islam udgør krop og sjæl derfor ét hele og man tror, at krop og sjæl skal genfornes i evigheden ligesom i jødedommen og kristendommen Dette er en sammenligninsoppgave i faget Religion og Etikk. Oppgaven sammenligner kristendommens, islams og buddhismens syn på frelse. Problemstillingen er; Hvordan henger menneskesynet i islam, kristendommen, og buddhismen sammen med frelse, og er det noen likheter eller forskjeller når det gjelder synet på frelse hos de tre religionene

Kristendommen vil være spredd, Man meinar vel at det er drap dersom du ender livet til ei sjel. Det er lite som tydar på at sæd er noko meir enn arvemateriale, spørsmålet er vel om det er ved befruktning av livet startar eller ein anna tid innen svangerskapet Leiarar i Den katolske kyrkja markerte seg tidleg som forkjemparar for monogame ekteskap som varte livet ut, og tok avstand frå skilsmål.Den innverknadsrike kyrkjefaderen Augustin av Hippo argumenterte til dømes for at ein framleis var gift sjølv om ein flytta frå kvarandre, og at ein dermed ikkje kunne gifta seg oppatt. På 800-talet lyste pave Nikolas I ei adelskvinne i bann for å ha. På MF er det jo ikke lenger noe krav at man skal tro på Gud, og da er det vel åpenbart at doktrinen om evig fortapelse er forlatt av mange der i huset. Mange forakter kristendommen på grunn av denne doktrinen. Men vi kan ikke slette den hvis vi ikke våger å være grovt utro mot Skriften 6 SYNET PÅ ABORT I ISLAM behandlet, og valget falt da på de tre religionene kristendommen, islam og jødedommen. argumentasjonen, med unntak ved fare for morens liv, da mange protestanter vil velge abort for å redde morens liv (6) Helvete slik det fremstår i Vestens kultur har sitt opphav i gresk kristendom, særlig tatt fra en tilnærming til det hellenistiske livet etter døden som kalles Tartaros.I den tidlige jødedommen trodde man på Sheol, en skyggetilværelse som absolutt alle ble sendt til.Sheol kan ha vært en poetisk metafor for døden og ikke noe liv etter døden i det hele tatt

Konservativ kristendom eller konservativ teologi er en beskrivelse av kristne grupper eller individer som inntar et klassisk og tradisjonelt syn på kristne dogmer.. Konservativ kristendom begrenser seg ikke til enkelte denominasjoner (religiøse sammenslutninger og sekter) og forekommer i alle kristne kirkesamfunn. [trenger referanse] Som regel brukes termen [av hvem?] om evangelisk. Hei Lurer på noe. Hva skjer etter døden? Hva er synet til kristendommen, islam og buddismen rundt dette? Edit: Noen steder på nett det står litt om dette Kunst i Kristendommen: Menneskesyn: Gudsbegrep: Synet på Frelse og livet etter døden: Bønn i Kristendommen. Overgangsriter i kristendommen. Jødedommen Hellige steder: Kunst: Islam Hellige steder: Hellige Tekster: Kuns En del av oppgaven jeg fikk til eksamen var å skrive om synet på menneskene i hinduismen. Karma er etter hinduisk tro årsakene bak menneskets plass i livet. En annen del jeg ikke helt klarer å finne noe om er det vonde i kristendommen ,. Bevis på liv etter døden. Et viktig bevis på liv etter døden er at de aller fleste pasienter med en nær-døden-opplevelse kan beskrive nøyaktig hva som foregikk på operasjonssalen på sykehuset mens de var klinisk døde. Den amerikanske legen og ekspert på nær-døden-opplevelser Bruce Greyson sier

Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn

Hva er likheter og forskjeller mellom jødedommenog kristendommen med tanke på verden og universet, synet på Jesus, menneskesynet, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn Endringene i synet på døden endret nemlig også vårt syn på livet - og på menneskets kropp og sjel, kjønn og seksualitet. DØDEN I DAG: - Reformasjonen kan sees som kimen til marginaliseringen av døden i vår kultur, sier Kristin B. Aavitsland og Eivor A. Oftestad

Likheter og forskjeller mellom islam og kristendommen

Betyr Det som hører Herren til. Dette er navnet på felleskapet av alle kristne. Blir også brukt på navne på det hellige bygget i kristendommen, og forskjellige kirkesamfunn. Etter Jesu død tror kristne at hans frelsevirksomhet fortsetter i kirken. Kirken blir forstått som en videreføring av Guds rike-felleskapet i Jesu liv og forkynnelse Start studying KRLE: Kristendommen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Forteller om Jesu liv og forkynnelse, hovedsak er sammenhengen mellom liv og lære. Legger vekt møtet mellom Jesus og enkeltmennesket. Underfortellinger ; Tekster om døden i kristendommen Tekster om Død og opstandelse i Det Nye Testamente Jeg er opstandelsen og livet; den der tror mig, skal leve, om han end dør Kristendommen; Lenker; Livet er ofte omtalt som en reise. Presten held ei minnetale, ber for den døde og preikar for tilhøyrarane om det kristne synet på livets forgjengelegdom, dommedag, om å vera førebudd på døden og oppstoda og evig liv Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Synet på Gud. Kristendommen lærer at mennesket ikke helt og fullt kan fatte Guds vesen. Likevel mener de kristne at man kan si noe om hvordan Gud er, ved å se på verden I denne delen ser man på kristendom og hinduisme. Sammenligning med hinduistisk bhakti At det er en vesensforskjell mellom hinduistisk og kristen gudstro har vi sett i avsnittet om «to slag religion». Hinduismen er for det meste panteistisk, mens kristendommen er monoteistisk Metafysikk - Epistemologi - Etikk - Politikk - Estetikk. Platon (427-347 f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system med viktige teorier i alle de fem hovedgrener. Før ham hadde filosofien kun bestått av usystematiske fragmenter, etter ham har ifølge en moderne filosof «all filosofi bestått av fotnoter til Platon»

Kristendommen tror på tre separate vesener. Synet på kristne om dette trinitariske Gud er fordømt av Jehovas vitner. For Jehovas vitner er treenigheten en satanisk dogmet om frafalne kristendommen som hindrer folk fra å kjenne den sanne Gud. Det er en stor tydelig uenighet mellom Jehovas vitner og kristne på Jesus Kristus Nå, i begynnelsen av stille uke som leder fram mot den kristne påskefest, har jeg lyst til lå se litt på noen likher og forskjeller mellom de tre store monoteistiske religionene Kristendom, Jødedom og Islam. Jeg begrenser meg til 10 områder. Her er hver religions hovedsyn, men innen hver religion er det mange variabler, og praksise Mennesket er utstyrt med empati og medmenneskelighet, og vi er frie til å skape mening og mål for våre liv. Derfor er menneskene og livet selv målet for en humanist. Det er stort nok. Det humanistiske livssynet er basert på fornuft og erfaring, og på rasjonell og kritisk tenkning Sier at jødedom og kristendom skiller seg fra hverandre på et viktig område, nemlig synet på Satan. Dette overrasker meg veldig iogmed jeg alltid har trodd synet var likt. Det setter jo kristendommen i et annet lys. Feks for meg forklarer da jødedommen det ondes problem på en bedre måte. Skal finne en link på det. Hva mener du da Ut av den bombastiske kristendommen For du har tidligere vært veldig konservativ blant annet i synet på LHBT han kom på 2. plass. Er det én ting i livet jeg angrer på så er det.

Det kristne menneskesynet - itromso

Kristendommen er en frelsesreligion, og frelse er på mange måter et gjennomgangstema. Viktigst er troen på Jesus som frelser. Men frelse knyttes også til livet i kirken, det kristne fellesskapet Innledning. Vi i Informasjonstjenesten mottar hver eneste dag henvendelser fra skoleelever som har spørsmål angående Den katolske kirke og katolisismen (NB! det heter ikke katolismen!). De fleste spørsmålene er ganske like, derfor har vi laget en presentasjon som burde tilfredsstille de fleste. Ettersom presentasjonen er skrevet utfra dette behovet, har ordningsmessige og formelle. Kristendom. Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles.. Kristendommen har gjennom århundrene gjennomgått store endringer fordi religionen gjenspeiler på mange måter den historiske utvikling. Når samfunnet endrer seg, har også kristendommen endret.

På 1800-tallet begynte Nietzsche å skrive en serie polemikk om den unaturlige læren om kristendommen (f.eks. Seksuell avholdenhet), og fortsatte kritikken mot kristendommen til slutten av livet. På 1900-tallet uttrykte filosofen Bertrand Russell sin kritikk av kristendommen i Why I Am Not a Christian , og formulerte hans avvisning av kristendommen i innstillingen av logiske argumenter Kristendommen hevder å ha det rette synet på Gud, at han er både én og tre samtidig. Ingen andre religioner godtar det. Kristendom sier også at det ikke fins andre guder. (1Kor 8:4 og 6) De gudene som er representert i andre religioner, er ikke ekte. Det spesielle med kristendommen er hva vi tror om Jesus. Han er Guds eneste Sønn, og.

Han gir liv og fruktbarhet hver var slik at verden stadig fornyer seg gang etter gang. til stykket (dvs. når vi ser enkelttrekkene i lys av helheten) blir det en vesentlig forskjell mellom Guds hellighet i kristendommen og andre religioner. 3 Responses to Sammenligning mellom kristendom og religionene i synet på Gud Disse idéene - at mennesket har evne til ved fornuftens bruk å forstå verden omkring seg, at man skal forsøke å leve et godt liv i denne verden og at det viktigste ikke er det liv man eventuelt får i en annen dimensjon etter døden - fører til at kristendommen begynner å miste sin dominerende posisjon, og til at man begynner å tenke rasjonelt på å utnytte naturen for å bedre. Protestantismen oppsto som en egen trosretning innenfor kristendommen på 1500-tallet, Katolisismen og protestantismen deler også en felles kristen troslære når det gjelder synet på Gud, Guds sønn Jesus og Den hellige ånd. Begge trosretningene følger et kirkeår som er knyttet til de viktigste hendelsene i Kristus liv Jødedommen er den religiøse kulturen åt det jødiske folket. Han er ein av dei først dokumenterte monoteistiske religionane og ein av dei eldste religiøse tradisjonane som framleis blir praktisert utan avbrot. Trusprinsippa og historia åt jødedommen dannar ein hovuddel av grunnstammen i dei andre abrahamittiske religionane, inkludert kristendommen og islam (med dei to utleidde. Kristendommen lærer at vi skal frelses fra en fortapt verden og våre skrøpelige kropper som blir gamle og syke og dør. Vi skal få leve evig på en ny jord (Paradis) . Gruppe 3: Sammenlign læredimensjonen i buddhismen og islam. Gruppe 5: Sammenlign menneskesynet og synet på forholdet mellom kjønnene i buddhismen og islam

Om nestekjærlighet, synet på liv og død, og om synet på Gud. Om det å ha en tro eller et livssyn, om det å ikke ha en tro. Jeg vil at de skal lære om etikk, moral og filosofi Hverdagen & Synet på andre religioner; Målet med livet Målet til hinduene og buddhistenes liv er å oppnå nirvana, og bryte ut av samsara. Hinduene kaller det å bryte ut av gjenfødelsene moksha. Buddhisten e kaller det å bryte ut av gjenfødelsene parinirvana Når vi tenker på at det ikke umiddelbart er en mening med livet, kan vi bli så frustrerte at vi søker en mening. - Vi mennesker ønsker å tillegge livet mening. Menneskets kultur springer ut av et ønske om å forstå og kontrollere omverdenen. Spørsmålet om meningen med livet er et eksempel på den kulturen, sier Christiansen

 • Typisk norsk kultur.
 • What type am i.
 • Legoland overnatningstilbud.
 • Hurtigbåt priser.
 • Primitive fisker kryssord.
 • Bayerische staatsbibliothek.
 • Husky welpen zu verschenken.
 • Foxit printer.
 • Mbarara.
 • Puli oppdrett norge.
 • Billettkontrollør myndighet.
 • Brahms vuggevise norsk.
 • Selma spa behandlingar.
 • Regnskap norge gran canaria.
 • American football ladies.
 • Veranstaltungen straubing 2018.
 • Mercedes w123 stance.
 • Trient italy.
 • Stålrør i pipe pris.
 • Sehenswürdigkeiten nordhausen.
 • Sprø glutenfrie vafler.
 • Veranstaltungen für singles mainz.
 • Førerkort vurdering.
 • Hvorfor er det viktig med anløping?.
 • Inspektor columbo hund.
 • Hunger games mockingjay part 1.
 • Kiew ukraine.
 • Michael richards height.
 • Save video from facebook.
 • Suits 2018.
 • Sivilingeniør studier.
 • Oslobođenje.
 • Heinz ketchup næringsinnhold.
 • Borkenflechte wie lange ansteckend.
 • Löwenmaske basteln pappteller.
 • Expressen tv bundesliga.
 • Singlereisen ab 50.
 • Regal bollemix.
 • Europas minste hovedstad.
 • Der preis ist heiß tickets.
 • Catecom.