Home

Vokterhund sau

Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no Org. nr.: 970 134 808. Besøksadresse Moerveien 2A N-1430 Ås. Postadresse Postboks 104 N-1431 Ås. Kontakt (sentralbord) Tlf.: (+47) 23 08 47 70. CorePublish publiseringsløsning. Vakt- og vokterhunder er en gruppe hunderaser som stort sett inkluderer store raser som pinscher-, schnauzer-, molosser og sennenhunder, men også en hunderase det var vanskelig å plassere i en annen gruppe.. Vakt- og vokterhunder er typiske brukshundraser som ofte benyttes som tjenestehunder og redningshunder.Ofte har de en opprinnelse som en type gårdshunder, de fleste med røtter fra 1800.

Forholdet mellom vokterhund og menneskelig aktivitet i utmarka Selv om opriften for sosialisering av vokterhunder i første rekke vektlegger å skape en pålitelig og beskyttende atferd hos hundene overfor sau, er det like viktig at hundene preges på mennesker Vokterhund kalles også hyrdehund og buskapshund og er tradisjonelt en stor hund som skal passe på beitende husdyr, eiendommer og løsøre.Slike hunder rekrutteres tradisjonelt blant det vi i vesten kaller bruks-, hyrde og gjeterhunder og vakt- og vokterhunder, selv om også andre typer benyttes Forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau. Gjeting og bruk av vokterhund i Lierne. Sluttrapport 2000. NINA fagrapport 041, Trondheim. Lorenz, J.R.. and Coppinger, R.., 1986. Raising and training a livestock-guarding dog. Oregon State University Extension Service, Cirkular Number 1238/April 1986 I tillegg har Norsk Sau og Geit (NSG), sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, utformet en rekke tiltak for å forebygge rovdyrtap: Forsinket beiteslipp, tidlig nedsanking, flytting av sau, rovdyravvisende gjerder, økt bruk av hjemmebeite, bruk av vokterhund, akutt ekstraordinært tilsyn, planlagt utvidet tilsyn, beredskapsarealer, m.m. Bønder og organisasjoner deltar.

Vokterhunder og lammetap - Norsk Sau og Gei

 1. Tag Dalasau, Gjeting, Pyreneerhund, Sau, Vokterhund. 3. beitesesong med vokterhund. 1. Også denne sesongen fikk vi midler til å videreføre prosjektet med bruk av vokterhund som forebyggende tiltak mot rovviltskader. 13 mai 2009. Tag Gjeting, Vokterhund. Rapport for vokterhundprosjektet 2008. 0
 2. husdyr: sau, geit, storfe, hest, gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver: b) rovvilt: gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn: c) tap av husdyr: det dyreeier mister av husdyr som er drept eller skadet av rovvilt: d

Sauemelk, smakfulle oster og vokterhunder kan være redningen for bønder som vil beskytte sauene sine mot rovdyr. - Hunder har voktet sauer i tusenvis av år. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, sier Slavomir Janda fordeler og ulemper med de ulike tiltakene. De viktigste tiltakene er: Senere beiteslipp til utmark, tidlig nedsanking, flytting av sau, rovdyravvisende gjerder, økt bruk av hjemmebeite, bruk av vokterhund, alternative beitearealer og økt tilsyn. Dette kan man lese mer om i heftet Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Vokterhund-prosjektet i Lierne. Forsøk med bruk av vokterhunder for å beskytte sau mot rovdyrangrep. Juli 2002, Sørli, hos Bernt Hågensen Før jerven kom tilbake for fullt i beiteområdene ved Rondane, var det bare unntaksvis at det forsvant sau i løpet av beitesesongen. Normaltapet (naturlig dødelighet) i vårt distrikt er beregnet til 1,5%, noe som er ekstremt lavt Sheep and goat - Sau og geit. Add to Cart Add to Lightbox Download Filename vokterhund_sau_lierne020731 sau vokterhund.tif Copyrigh

Ikke gi opp- gi heller gass! - Medlemsportal for Nortura SA

Vakt- og vokterhunder - Wikipedi

 1. Vokterhund på patrulje i kombinasjon med tilsyn har vist potensiale til å kunne redusere rovviltskader på bufe. Metoden krever ingen sosial binding mellom hund og sau eller at sauen flokker seg, og kan således tas i bruk på tradisjonelle norske utmarksbeiter der sauen beiter spredt. Metoden har imidlertid sin
 2. store hobby. Har vert gardbrukar med sau i drifta, å har aldri hatt store tap av sau i utmarka. Det som iriterer meg er den store fornektelsen blant menge personar som er livredde for at bøndene skal få gehør for havørn kan drepe sau og lam
 3. tak mot rovdyrskader på sau. Gjeting og bruk av vokterhund i Lierne. Sluttrapport - 2000. - NINA Fagrapport 41: 1-66. Prosjektet startet i fase I (1997) med å opprette kontakt med sauebønder i Penningkeisen beiteområde i Sørli. Det ble valgt ut ei forsøksbesetning (160 dala-sau) som ble dressert til å gå i flok
 4. Thorbjørn Bakken forteller at de tidligere år har mistet mellom 20 og 30 sau til rovdyr. Gaupe tok lam, bjørn tok voksne. Rev har også vært et problem. Så langt i år er tallet null. Ingen er tatt av rovdyr. - Silias er den som vokter sauene, mens Cassie er ute og patruljerer
 5. utført av en tilsynsperson med løs vokterhund har vist seg å kunne være en aktuell metode i områder med spredt utmarksbeiting .4 Denne metoden krever heller ikke den sterke sosialiseringen på sau. Vokterhunder alene i norsk utmark vil være uaktuelt de fleste steder
 6. Gjennom de 20 siste årene er det prøvd ut mange forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader på sau. De tiltakene som har vist seg å ha best forebyggende effekt mot rovdyrskader på sau er de som skiller sau og rovvilt i tid og/eller rom. Siden rovdyrart, rovdyrtetthet, beiteområdets beskaffenhet (topografi, vegetasjon med mer) og driftsmåte varier mye, vil det være behov.
 7. Bruk av vokterhund; FKT-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Veilederen fra FKT-prosjektet om Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge inneholder informasjon om hva som kan gjøres for å begrense rovviltskader

Skille sau og rovdyr. Hos Bakken var det også andre saueeiere som møtte komiteen og fortalte om sine erfaringer. Reidar Hansen fra Osdalen i Åmot er også hardt rammet av rovdyr. Eneste etiske løsningen for ham var å skille sau og rovdyr ved å bygge effektive gjerder. Det er dyrt, men i fjor hadde han ikke rovdyrtap Sau, predasjon, forebyggende tiltak, vokterhund Arktisk landbruk og utmark Sheep, predation, preventive measures, guarding dog Arctic Agriculture and land use Sammendrag: Vokterhund ble prøvd som forebyggende tiltak i en sterkt gaupeutsatt sauebesetning. Hunden bl Sau- og rovdyrdebatten i Norge er preget av fastlåste holdninger, som mange folk ellers i Europa til dels står undrende overfor, skriver Stein W. Bie og Slavomir Janda i IMSA Knowledge Company AS, Koppang Hattfjelldal Sau og Geit ansetter hvert år 20-25 personer som beitetilsyn, og alle beitebrukere får tilbud om tilsyn. Tilsyn i beiteområdet er med hund. Det brukes også vokterhund på egne inngjerda beiter på grunn av rovdyr. Foredraget fra Laila Hoff, sammen med de andre fra LAM 2020 er lagt ut i egen kategori. (bilde hentet fra presentasjon Sau og ulv hver for seg Det eneste alternativet som gjør det mulig å ha en livskraftig ulvebestand uten å redusere antall sau er å ha sauene på et sted, og ulvene på et annet

VOKTERHUND - koinfo

Hyrdehunder, også kalt vokterhund, er en type hund som brukes til å vokte bufe mot rovdyr. Det er vanligvis store hunder som brukes til vokting. Vokterhundene sosialiseres på for eksempel sau fra de et 4-6 uker gamle og vil dermed ikke rette jaktatferd mot sau.Hvordan vokterhunder brukes varierer mellom land og kulturer. Vokterhundene kan leve med sauen hele året som et medlem av flokken Familien har tidligere skrevet en rapport om vokterhund prosjektet på garden i fjor. Vokterhundforskerne må fratas monopolet! Av THORBJØRN BAKKEN . Planteforsk Tjøtta fagsenter, har fått en slags enerett på å kunne og mene noe om vokterhunder og sau i Norge Sauebøndene i Sollia har mistet mye sau til freda rovdyr i flere år nå, og nå skal det prøves et nytt tiltak for å forsøke å redusere tapene. Nordre Brænd mistet 38% av lamma i fjor og nå har de fått tre slovakiske vokterhunder som skal preges på saueflokken i vinter, og gå med sauene på beite neste sommer

Som myndighetenes vokterhund mot kritikere av en feilslått rovdyrpolitikk, Berntsen i en valgtale fast at vokterhundprosjektet var starten på slutten på alle bekymringer om rovdyr og sau. Her var den endelige løsningen på problemet. For dyr å skille rovvilt og sau i tid og rom. Veldig forenklet betyr det at enten må sauen bort, eller så må rovdyra bort. I praksis ser vi at mange av de fore-byggende tiltakene som er mest benyttet er tiltak som i større eller mindre grad reduserer tida hvor sau og rovvilt kan treffe på hverandre. Dett Tilsyn med vokterhund. Hattfjelldal sau og geit har ansatt mellom 20 og 30 personer I beiteperioden. Forsikres og lønnes igjenom laget. Alle ansatte har kontrakt. Beitetilsyn med folk og kadaverhunder. Gjeterhundprosjekt Beitebruksmidler. Viktige tiltak for e Sau . Utskrift E-post Forskningsrapporter - Sau 17. november 2015 Målretta tilsyn, vokting og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010 - Bioforsk. Evaluering av forebyggende og Vokterhund i kombinasjon med tilsyn - evaluering av tre års utprøving i Hattfjelldal

For en tid tilbake hørte jeg om Livestock Guardian Dogs, og søkte litt rundt etter dette på norsk - det viser seg at det norske ordet er vokterhund. Jeg hadde virkelig likt å kunne ha dyrene fritt, slik at de kan gå inn og ut som de vil, og dersom en hund kunne passe på dem hadde behovet for gjerder endret seg, om ikke falt bort Rasehund.no: En av de største informasjonskilder om hunderaser. Her kan du lese om og sammenlikne over 400 hunderaser, se bilder og filmer og dele dine erfaringer. I tillegg finner du hundenavn, artikler i DogLex, oppdrettere, dyrleger, klubber, hundehotell, kurs og skoler, dyrebutikker og mye mer Dersom en familie lever et rolig liv, er pyrenéerhunden en utmerket hund. Hunden er rolig, hengiven og veloppdragen, men eieren må ha tålmodighet mens trening pågår fordi hunden pleier å være selvstendig og sta I 1996 mista vi en sau dokumentert drept av bjørn. Dette skjedde på innmarksbeite, noe som vakte oppsikt den gangen. Etter den hendelsen har vi henta sauen hjem om kvelden, og bytta fra Norsk kvit sau til gammalnorsk spælsau som har bedre flokkinnstinkt og er raskere til beins flytting av sau til rovdyrfrie områder Ikke alle måter å benytte vokterhund på, er egnet eller økonomisk regningssvarende. Bruk av vokterhund på inngjerda beiter og bruk av patruljerende vokterhund har imidlertid vist å gi svært god effekt når tapene ikke har vært for store

Tap av sau og rein på utmarksbeite kan ha mange årsaker. Ofte er det umulig å fastslå dødsårsak, enten fordi man ikke finner kadaveret eller fordi man finner det for seint. I enkelte områder er mørketapene svært store Maremma Vokterhunder, Maremmano abruzzese guardian dogs Norway, Sannidal. 278 liker dette · 1 snakker om dette. Vi driver en gård med sauer og vokterhunder. Våre vokterhunder er sosialisert på sau og.. Vokterhund halverte lammetap Buskerud: På Haugan gård i Noresund, Krødsherad, har de i år begrensa tap av lam på beite til 18 dyr, mye takket være vokterhund. I fjor søkte de om erstatning for 38 lam Just now, Kaisen said: De heter Gode venner dyreklinikk Takk! Har det kommet en oppdatering akkurat nå eller er det bare min telefon som surrer? Får ikke likt innlegg og utformingen er litt annerledes

Vokterhund - Wikipedi

Video:

Myter om sau - Norges Bondela

Alle andre tiltak er forsøkt prøvd og vist seg å være totalt bortkastet ressurssløseri til ingen nytte. Jeg foreslår også at hun tar på seg gjeting sammen med en vokterhund i de mest rovdyrbefengte områdene en sommer, så hun i praksis får erfare om dette er like enkelt som hun får det til høres ut på papiret Foto: Ola Matsson, Østlendingen Vokterhund-prosjektet på Skogli i Trysil 2001 . En vurdering fra Heidi, Turid og Thorbjørn Bakken . Da vi vinteren 2000/2001 fikk en forespørsel fra Planteforsk Tjøtta fagsenter om vi var villige til å gå inn i et forskningsprosjekt med bruk av vokterhunder som forebyggende tiltak mot rovviltskader, stilte vi oss straks positive Fylkesordføreren drev på den tiden med sau, og i den forbindelse hadde han en vokterhund som beskyttet dyrene på beite. Hunden skal ha vært lite vant med mennesker og andre hunder, og fungerte.

Slovakiske vokterhunder klarte ikke - Norsk Sau og Gei

Sau og Geit nr. 4/2010 - Norsk Sau og Geit . READ. Eneste oppdretter som trener vokterhund. Astrid Brenne Moe p å. Kolvereid i Nord. rovdyr. Sau og rovdyr kolliderer like mye i media som de gjør i utmarka. Mediene overflommes av feilaktig informasjon om tapstall og -årsaker. En av de mest aktive mytene er at norske sauebønder ikke passer på dyrene sine og derfor mister over 100.000 dyr i sykdom og fallskader Med lammetap på 15-20 prosent og 25 prosent fikk ikke vokterhund-prosjektet til Hedmark Naturvernforbund de ønskede resultatene. Vi ønsket å gjøre forsøkene i besetninger av gamle raser, siden de er kjent for å flokke seg mer enn norsk hvit sau, sier Bie. Håpet sauene ville gå i flokk . Men slik skulle det ikke gå En vokter som f.eks kaukasisk owcharka eller Kangal som er avlet for å vokte sau mot ulv og bjørn skal ikke reagere negativt på andre individer enn akkurat ulv og bjørn. En sånn hund som Kangal har en mankehøyde på 90 cm, og en vekt på 80-90 kg er en livsfarlig hund om den reagerer negativt på alt annet også Sau og Geit nr. 4/2010 - Norsk Sau og Geit . READ. hyttene i beiteområdet fungert godt. etter hvert, forteller fylkesleder i. Finnmark Sau og Geit, Roy Mikkola. Han er selv en av de tre som utgjør. Neiden beitelag, og er den som har hatt..

Antall sau Tapsprosent Tap av sau på utmarksbeite i Saltdal 1982-2014 Slept sau og lam Tapt sau og lam Totalt % tap . FKT-midler •Vokterhund Tidligere sanking av sau. b. Forsinket slepp på beite. c. Flytting av sau. d. Overgang til andre saueraser. e. Tidlig lamming og tidlig slakting. f. Intensiv gjeting av sau, kombinert med bruk av gjeterhund og nattkve . g. Bruk av vokterhund. h. Styrt bruk av område ved hjelp av gjerde (rovdyrsikkert gjerde). i. Bruk av tekniske tiltak. j

Vokterhund www.viltkamera.n

Bruk av vokterhund Flytting av sau til rovdyrfrie områder - Vår innfallsvinkel til arbeidet med konflikten rovdyr/beitedyr er at det skal være god økonomi i tiltakene som velges Ulven - den store trusselen På mange måter minner det hatet enkelte føler for ulv om måten folk ser på tinge folkemord. Rovdyrene blir et altoverskyggende problem og man forsøker å finne en.

Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet

direkte tapsreduserende tiltak som tidlig nedsanking av sau, forsinket slipp på utmarksbeite, hjemmebeite, beredskapsarealer; konfliktdempende tiltak som planlagt utvidet tilsyn, bruk av vokterhund, kortvarig intensivt tilsy Til opplysning til Gorken: Av de 7 sau vi mistet til ulven i forgårs, var 3 døde da vi ankom stedet 1 time etterpå. 2 av dem var bitt nok i strupen til at de døde av det. Den tredje var kun bitt i ryggen, og var den eneste som var spist litt av - den ble altså spist levende, og må ha dødd av sjokk og blodtap mens ulven forsynte seg, eller litt etterpå Sau 1,5 -2,0 % Lam 3,0 -4,0 % Total tap ca. 50 000 -60 000 dyr Tap på utmarksbeite Fjell/skog Nord, Østlandet, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet Langstrakt land med ulike klimasoner og værforhold Topografi/terreng Økt bruk av utmark (også kalt Working Kelpie) ligger fortsatt under norsk sau og geit. Det er denne siste som er mest brukt i forb. med gjeterhund arbeid. Navnet Hyrdehund kan etter min mening med hell erstattes av Vokterhund ? Ellers så er jo sidene kjempeflotte. Om Bruksgrenen Rapport ken dere lese på bl.a. Västervik Bk i Sverige. Hilsen Annegr

Vokterhunder kan stanse rovdyrene - naturvernforbundet

Det gis bare erstatning for tap av sau, geit, storfe, og hest. Når det gjelder hund gis det bare erstatning for gjeterhund, vokterhund og jakthund i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver. Merk at det bare gis erstatning for hund dersom hundekadaver er gjenfunnet, og Statens Naturoppsyn. Jerven er i ferd med å overta fjellområder der sauen slippes på sommerbeite. Målet for bestanden var 10 ynglinger. I år kan det ha vært 19 ungekull for jerv i Møre og Romsdal og Trøndelag Abstract. Vokterhund ble prøvd som forebyggende tiltak i en sterkt gaupeutsatt sauebesetning. Hunden ble brukt til å vokte søyer og lam på inngjerdet beite vår og høst, samt til patruljering (løs i lag med hundefører) på tett skogsbeite gjennom sommeren for øvrig Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema

F o rebyggende tiltak mot rovviltskader på sau Gjeting og bruk av vokterhund i Liern e Sluttrapport 2000. F o rebyggende tiltak mot rovviltskader på sau Gjeting og bruk av vokterhund i Liern e Sluttrapport 2000 Steinar Kro g s t a d Frank Christiansen Martin E. Smith Ole Christoffer Røste Normann Aanesland . Detalje sau var ikke like relevant lenger. I 1850 var SRO allerede en utbredt rase. Rasen har alltid arbeidet som vokterhund for nomader, og til dels levd under svært vanskelige forhold, der både natur og klima har vært med på å forme rasen igjennom naturlig seleksjon bruk av vokterhund- Miljødirektoratet fastsetter sats for utbetaling av tilskudd til kompensasjon for tidlig nedsanking av sau og for hjemmebeite hele beitesesongen. Fastsettelsen av satsene skjer på bakgrunn av en vurdering av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) De har vært brukt til å passe på sau og geit som vokterhund tidligere, svarer Solheim. Hundeloven sier at det skal være båndtvang for hunder i tiden fra 1. april til og med 20. august Vi har noen fantastiske vokterhunder for salg, oppvokst og preget med sau. Vi har brukt mye tid og energi med valpene og de er godt sosialiserte på både folk og dyr. Det er viktig å være åpen for..

Islandsk fårehund har tradisjonelt vært oppdrettet som brukshund, og da spesielt som gjeterhund og vokterhund for sau og islandshest. Den har i alle år vært regnet som en ypperlig gårdshund med fremragende instinkter som vakthund. Den er modig, aktiv og arbeidsom. Rasen har også egenskaper som familiehund Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norrønt sauðr) og får (av norrønt fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer, der fem arter inngår. Sauen er et av menneskets eldste husdyr. Sauen er et betydelig produksjonsdyr som deles inn i raser og har stor variasjon i utseendet. Mer enn 1 400 raser er kjent. I tillegg kommer såkalte rasevarianter bruk av vokterhund planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltak nevnt i § 5a) kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget tidlig nedsanking av sau hjemmebeite § 11 Utbetalingspla En av grunnene til at vokterhunder i Norge ikke har vært noen suksess, er fordi norsk sau sprer seg for mye. De fleste hadde derfor en vokterhund som passet flokken, og en gjeterhund til å flytte flokken og i noen tilfeller holde den samlet. I Ungarn mener jeg Komondor (vokter) og Mudi (gjeter) ble brukt mye sammen HUSDYR. Det finnes en rekke tiltak som kan iverksettes for å forebygge skade på husdyr. Hvert år bevilges det betydelige midler til dette. Det er Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak som styrer hvilke tiltak som kan støttes (ny fra 1. januar 2013). Rovviltnemnda har hovedansvaret for å fordele og prioritere midlene til forebyggende- og.

Atferd og velferd hos sau @ Agropu

En stor del av jobben med miljøtrening kan du gjøre selv etter at valpen har kommet i hus, men om den har vokst opp i stallen og bare vært inne i korte perioder hver dag er det kanskje ikke der jeg i ville kjøpt valp, uansett rase (ett unntak er om du skal ha vokterhund for sau, da bør den ha vokst opp blant sauene i fjøset ). 6 Vi har fått nye innbyggere i nabolaget i form av et kongeørnpar. De har reir midt i beiteområdet vårt og forsyner seg forståelig nok av et og annet lam. Hva kan vi gjøre for å forebygge dette? Problemet er størst på inngjerdet beiteområde. At det bor folk rett utenfor gjerdet/ er mennesker i umiddelbar nærhet skremmer ikke fuglene. Å flytte inn i sauefl Sau har blitt avlet med strengt økonomiske intensjoner og har mistet sin naturlige evne til å forsvare seg selv og sine lam. Dermed blir sauene lett bytte for et rovdyr på jakt etter mat. gjeting, bruk av vokterhund; felling av problemindivider av rovdyr med mer

vokterhund_sau_lierne

Karst gjeterhund. Karst gjeterhund er en kroatisk gjeterhund. Det er en gammel hunderase fra Istra i det nordlige Kroatia. Rasehund.no: En av de største informasjonskilder om hunderaser.Her kan du lese om og sammenlikne over 400 hunderaser, se bilder og filmer og dele dine erfaringer ROVDYRAVVISENDE GJERDER OG VOKTERHUNDER ANBEFALES SOM FOREBYGGENDE TILTAK • Rovdyravvisende gjerder anbefales i de mest utsatte områdene. •.. a) Fremskutt sanking av sau. b) Forsinket slipp på beite. c) Flytting av sau. d) Overgang til andre saueraser eller annet småfehold. e) Tidlig lamming og tidlig slakting. f) Intensiv gjeting av sau, f eks kombinert med bruk av gjeterhund og nattkve. g) Bruk av vokterhund NRK1 torsdag 9. desember kl 19.35 Ut i naturen: Å leve med bjørn Vokterhunden gjeter sauene Ved hjelp av gjetere og eldgammel vokterhund-teknikk fra sentraleuropa har sauebønder i Lierne i samarbeid med forskere fra Norsk Institutt for Naturforskning vist at det er mulig å drive tapsfritt sauehold midt i bjørneland

Vokterhunder og lammetap - I Sollia - naturligvi

Utvidet tilsyn med bruk av vokterhund har gitt mye mindre tap av sau i et stort beiteområde på og ved Lifjellet. LIERNE: Dette er konklusjonen Arne Otto Sandmo (20) trekker i en rapport om vokterhundprosjektet som ble gjennomført i området Brandfjellet/Almdalen Sau som triller overende har ikke evnen til å komme seg på bena ved egen hjelp. utprøving av vokterhund, sporregistrering av bjørn, kursing av tilsynspersonell, perfeksjonering av rovviltkontakter og informasjonsvirksomhet ble nevnt. Det ble lagt særlig vekt på gjeting i kombinasjon med endret driftsform,.

Rovdyr og beitedyr - Besøkssenter RovdyrPresentasjoner fra Beiteseminaret i Molde - Norsk Sau og GeitØstsibirsk laika Molinja 1 år, bildegalleri | wwwJerv, mai 2009 | www

Nå kan du søke tilskudd for å begrense skader og ulemper som rovvilt påfører husdyr, tamrein og lokalsamfunn. Nytt av året er at søknaden må sendes elektronisk. Søknadsfristen i Finnmark er 15. januar 2011 Det er en del sau som går tapt, men det jeg sier er at det er for lett å påstå at det er bare å gjete dyra eller det er bare å kjøpe seg en vokterhund, eller lignende. Tiltakene må selvsagt tilpasses skadenivå og andre faktorer i det enkelte områder,. SAU • Driftsomstilling (nedlegging eller annen type produksjon) • Rovviltsikkert gjerde • Flytting av sau til øyer/halvøyer • Gjeting med bruk av vokterhund og nattkve REIN • Kalving og/eller fôring i gjerde . Middels sterke tiltak Prinsipp: Skille beitedyr og rovvilt i tid og rom SAU • Tidlig nedsanking (planlagt eller akutt Gjerde til sau og geiter utføres best og mest økonomisk med et gjerde fra Poda. Sauer kan også sette seg fast under . Nettgjerde med Poda Supernett eller det orginale Poda gjerde med Insultimber sikrer et effektivt gjerde med minimalt av velikehol og en levetid i særklasse. Systemet er blant annet utprøvd på Kristin Sørheim sine Han er veldig vant til sau, og har i sommer gått løs som vokterhund sammen med gjeter. Geit går også veldig bra. Vi har katt hjemme, men Lukas og katten har aldri gått overens. Adferd i bil: Rolig. Kan pese litt. Ligger løs bak i bilen. Går fint å gå fra ham alene i bilen

 • Buchstabe m arbeitsblatt.
 • Hvordan oppstår fettkuler.
 • Uren hud hake.
 • Hooters europe.
 • Model height requirement.
 • Un's millennium goals.
 • Arbeitslosengeld 2 antrag was brauche ich.
 • Sony xperia xa1 pris.
 • 1 million i studielån.
 • Iss live hd.
 • Die hütte auf hühnerfüßen.
 • Oppgradere batteri tesla.
 • Doro 321rc.
 • Bällebad kiel.
 • De skamløse jentene wikipedia.
 • Hetebølge yoga drammen.
 • Politi østfold.
 • Skafferiet åpningstider.
 • Cavalier king charles spaniel züchter bochum.
 • Fase metall.
 • Turn serie.
 • Brevandring jotunheimen.
 • How to train your dragon 2.
 • Stell av rosebukett.
 • Grey band 6.
 • Aloe vera 98% kviser.
 • Samsung ms23f302eas/ee.
 • Ndla domstolene.
 • Loris tottenham.
 • Singles lahn dill kreis.
 • Frihet noter.
 • Bonnie and clive.
 • Brukt storkjøkkenutstyr trondheim.
 • Bærum barneteater peter pan.
 • Gimp bild zuschneiden.
 • Canon eos 650d weight.
 • Shih nais.
 • 21 00 cet.
 • Android kontakte speicherort.
 • Kroniske smerter i hamstring.
 • Krogsveen tjuvholmen.