Home

Opplysningsrett helsepersonell

Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett. Departementet kan i forskrift bestemme at loven eller enkelte bestemmelser i loven skal gjelde for nærmere angitt personell som ikke omfattes av første ledd, herunder personell som Norge etter folkerettslige regler er forpliktet til å gi rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller. Opplysningsrett Det er ikke taushetsplikt for forhold som allerede er kjent for den andre part (pressen, samarbeidspartnere, pårørende, mv.). Helsepersonell har verken rett eller plikt til å utlevere opplysninger til politiet utelukkende for etterforskning eller oppklaring av forbrytelser Helsepersonell vil også være omfattet av straffelovens generelle bestemmelse om at man er forpliktet til å anmelde til politiet eller på annen måte søke å «avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.» (strl. § 196) Helsepersonell skal være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten [1]. For eksempel kan spesialisthelsetjenesten i forbindelse med fødselen bli oppmerksom på forhold som den kommunale helse- og omsorgstjenesten, for eksempel helsestasjonen, bør følge opp når barselkvinnen og barnet utskrives etter fødsel

Helsepersonell kan ha en opplysningsrett når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre. Unntaket gjelder når hensynet til liv, helse og samfunnssikkerhet veier tyngre enn hensynene bak taushetsplikten. Helsepersonell har i disse tilfellene opplysningsrett Helsepersonell kan også ha en opplysningsrett, som innebærer at helsepersonell har adgang til å gi opplysninger, men ingen plikt. Ved vurderingen av om helsepersonell har en plikt, eventuelt en rett, til å gi opplysninger, må helsepersonellet foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle Helsedirektoratets kommentarer. Bestemmelsen er hovedregelen om helsepersonells yrkesmessige taushetsplikt og korresponderer med pasienters rett til vern mot spredning av opplysninger etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6. Bestemmelsen må ses i sammenheng med bestemmelsene om taushetsplikt i pasientjournalloven § 15 og helseregisterloven § 17 Opplysningsplikt og opplysningsrett P3 Lovfastsatt tilgang til opplysninger Informasjon i hht pol § 20 Opplysningsplikt Helsepersonell. kap. 6 Folketrygdl. § 21-4 Folkeregistreringsl. § 12 Barnehagel. §§ 22 og 23 Opplysningsrett Helsepersonell. §§ 24 og 25 Meldeplikt Hvitvaskingsl. § 7 Helsepersonell. kap. 7 Krav.

Taushetsplikt og opplysningsrett § 21. Hovedregel om taushetsplikt Forbud mot bruk av meldinger etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 som grunnlag for å opprette sak mot helsepersonell i medhold av kapittel 11 12. Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda § 68. Statens. Helsepersonell har taushetsplikt om opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell, jf. hovedregel om taushetsplikt i helsepersonelloven § 21.. Formålet med helsepersonells taushetsplikt er å bidra til å verne om pasientens integritet, sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og. Opplysningsplikt, plikt for personer som har opplysninger, til på forespørsel å gi opplysningene videre til dem som etterspør disse. Opplysningsplikten kan komme i konflikt med taushetsplikten. En plikt for helsepersonell til å gi opplysninger om pasienter til andre må ha hjemmel i lov, og det må følge av lovgivningen at opplysningsplikten går foran taushetsplikten

Lov om helsepersonell m

Barneverntjenesten. Helsepersonell har en individuell opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller på annen måte er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Man har også opplysningsplikt om barn som har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten kan også omfatte situasjoner der foreldrene ikke sørger for at barnet. Taushetsplikt og opplysningsrett. Oversikt; Vis alle punkter § 21. Hovedregel om taushetsplikt. Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Helsepersonell skal varsle politiet dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person. Les mer om denne plikten i Rundskriv IS-9/2015 Helsepersonells rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet. (opplysningsrett og opplysningsplikt) Taushet innebærer at helsepersonell ikke skal si noe, eller uttrykke seg på andre måter slik at informasjon flyter. Taushetsplikt for helsepersonell omfatter opplysninger om pasient og bruker, både om pasientens eller brukerens fysiske og psykiske helsesituasjon og sykdomsforhold, men også andre personlige forhold slik som slektskap, økonomi, boforhold, familieforhold med videre, som.

Opplysningsrett - Forvaltning av pasientopplysninger

 1. alomsorgen, barnevernet, barnehage og skole
 2. Etter helsepersonelloven § 23 nr 4 har helsepersonell opplysningsrett til pårørende i noen særlige tilfelle. Uten samtykke fra pasienten, kan helsepersonell gi informasjon til pårørende når det er veldig viktige grunner til det. Loven bruker ordet tungtveiende, det betyr at det skal mye til for at denne bestemmelsen kan brukes
 3. Helsepersonell har meldeplikt i flere ulike situasjoner. Meldeplikten kan deles i to ulike hensyn, det er meldeplikt om pasientinformasjon, som er begrunnet samfunnets behov for å kunne følge opp. Dette gjelder for eksempel meldeplikt om fødsler i helsepersonelloven § 35 og melding om behov for individuell plan og koordinator i helsepersonelloven § 38a
 4. Taushetsplikt er en plikt til å tie om bestemte forhold hindre at uvedkommende får innsyn i slike forhold Opplysninger som er taushetsbelagte skal i utgangspunktet ikke være tilgjengelige for andre enn den personen som mottar opplysningene. Taushetsplikten er begrunnet i hensynet til personlig integritet o..
 5. Helsepersonell har en individuell plikt til å gi opplysninger til barnevernet når de har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det forelig-ger andre former for alvorlig omsorgs-svikt. Vår gjennomgang av tilsynssaker viser at tilsynsmyndigheten har behand-let få saker om at helsepersonell ikk

Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og

 1. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Se tidligere lover 13 juli 1956, 8 jan 1960 nr. 1, 11 juni 1971 nr. 54, 23 juni 1972 nr. 69, 9 mars 1973 nr. 13, 14 juni 1974 nr. 47, 13 juni 1980 nr. 42, 13 juni 1980 nr. 43 og 26 april 1985 nr. 23. Kapittel 1. Lovens formål, virkeområde og definisjoner § 1. Lovens formål Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i.
 2. nelige rettsfølelsen at personer som har gjort handlinger som er belagt med straff, blir «beskyttet» av helsevesenet, for eksempel når innbruddstyven oppsøker helsetjenesten for å få hjelp med kutt som oppstod ved knusing av vindu
 3. Behandlende helsepersonell eller kommunelegen har i utgangspunktet ikke hjemmel for å anmelde den smittede til politiet selv om det skulle være klart at den smittede utsetter andre for smittefare. Smittevernlovens regler om taushetsplikt og opplysningsrett og -plikt gir ikke adgang til å bryte taushetsplikten for å inngi anmeldelse
 4. Helsepersonelloven (lov av 2. juli 1999 nr. 64) er en generell profesjonslov. Helsepersonellovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter, til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, og til tilliten til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonelloven behandler kravene som stilles til helsepersonells utøvelse av yrke, slik som deres taushetsplikt, melde- og.
 5. Helsepersonell har en opplysningsrett når tungtveiende private eller offentligrettslige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre, jf. helsepersonelloven § 23 nr. 4. Uttrykket «tungtveiende private eller offentlige interesser» tilsier at det skal mye til før taushetsplikten kan settes til side på dette grunnlaget
 6. Som helsepersonell er du omfattet av reglene om taushetsplikt etter helsepersonelloven. Opplysningsrett der opplysningene er kjent fra før. Taushetsbelagte opplysninger kan etter § 23 nr. 1 gis til den som er kjent med opplysningene fra før

13.4.3 Opplysningsrett og plikt til den kommunale helse ..

Opplysningsplikt og opplysningsrett Prof.. Informasjon i hht pol § 19 A. Etter eget tiltak Arveavgiftsl. § 27 Ligningsl. § 4-1 Smittevernl. § 5-1 Helsepersonell. §§ 18 og 19 B. Etter forespørsel Ligningsl § 4-10 Tolloven § 14 Politiloven § 8 nr 3 C. Saksopplysning Forvaltningsl. § 17,. Taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett. m Taushetsplikt, opplysnings.plikt og opplysningsrett AV ANNE KJERSTI BEFRING Det er grunnleggende for tillitsforholdet mellom helsepersonell og befolkningen, at taushetsplikten ivaretas Helsepersonell har opplysningsplikt. Når pasientens eller andres liv kan være i fare, har helsepersonell plikt til å gi opplysninger om dette videre. Det betyr blant annet at alle som er underlagt taushetsplikt, har rett og plikt til å varsle barnevernet hvis de får informasjon om at barn utsettes for mishandling eller omsorgssvikt Retten for helsepersonell til å bringe opplysninger videre til annet helsepersonell av hensyn til undersøkelsen eller behandlingen av en pasient, er en sentral regel om opplysningsrett. Grunnen til denne regelen er at man antar at pasienter som henvender seg til helsepersonell for å få hjelp, ønsker å få best mulig hjelp også ved at helsepersonellet samarbeider

Helsepersonell er som alle andre arbeidstakere underlagt arbeidsmiljøloven, arbeidsavtaler osv. I tillegg stiller helsepersonelloven særskilte krav til alt helsepersonell. Taushetsplikt og opplysningsrett 6 Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v. 7 Kapittel 7. Meldeplikt 8 Kapittel 8. Dokumentasjonsplik Hvordan Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) er oppbygd. Kapittel 1. Lovens formål, virkeområde og definisjoner (§§ 1 - 3) Taushetsplikt og opplysningsrett (§§ 21 - 29 c) Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v. (§§ 30 - 34) Kapittel 7. Meldeplikt (§§ 35 - 38 a) Kapittel 8 For at helsepersonell skal kunne skrive en attest/erklæring, må pasienten samtykke til at relevante og nødvendige opplysninger fra pasientjournalen brukes. jf. særlig helsepersonelloven kapittel 5 om taushetsplikt og opplysningsrett

opplysningsrett og opplysningsplikt som gjelder for barnevernet bidrar til å sikre at disse til dels 3 Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 . 6 Kapittel 2 Hensyn og begreper 2.1 Hensyn Taushetsplikten er i hovedsak begrunnet i hensynet til personlig integritet og personvern o 2. Alles innsynsrett i administrative reaksjoner mot helsepersonell. Enhver kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, henvende seg til Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og be om å få opplyst om et helsepersonell noensinne har fått en advarsel, har fått autorisasjonen suspendert, tilbakekalt eller begrenset, eller er ilagt en annen form for administrativ reaksjon etter. Helsepersonell har sin taushetsplikt regulert i helsepersonelloven (se note 4). Opplysningsrett betyr at enkelte opplysninger kan du velge å holde taushet om, eller du kan velge om du vil bringe dem videre. Opplysningsretten gir muligheter til kommunikasjon og samarbeid

Taushetsplikt

Har helsepersonell meldeplikt dersom gravid bruker rusmidler? 24.04.2014 2014 Rusmidler Når har læreren meldeplikt? 01.02.2019 2019 Rettighetene dine Har psykologen min meldeplikt? 02.06.2018 2018 Psykisk / følelse Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i tjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste(§1). Kapittel fem omhandler taushetsplikt og opplysningsrett. Pasientrettighetsloven omhandler pasienters rettigheter, og gir i §3-6 pasientene rett til vern mot spredning av opplysninger Blir helsepersonell angrepet i mediene av pasient eller pårørende som står offentlig frem, har man rett til å uttale seg og eventuelt tilbakevise kritikk, så lenge man holder seg innenfor det emneområdet som er trukket frem. Man har ikke taushetsplikt for det som allerede er kjent Opplysningsplikt kan være både borgernes plikt til å gi opplysninger til myndighetene, offentlig ansattes plikt til å gi opplysninger til den enkelte borger eller plikt til å gi opplysninger i andre sammenhenger.. Offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) regulerer forvaltningens generelle plikt til å gi informasjon til borgerne

Taushetsplikt og samtykke - Helsedirektorate

helsepersonell i enkelte situasjoner kunne ha plikt til å gi opplysninger til nødetater eller andre. Helsepersonell vil også kunne ha en opplysningsrett, hvilket innebærer at det er adgang til å gi opplysninger, men ingen plikt. Ved vurderingen av om det foreligger en slik plikt eller rett til å gi opplysninger, må det foretas en konkre 8 Opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt. 23 9. Konsekvensene av brudd på taushetsplikten 24 10. 5.2 Kommunikasjon med helsepersonell 29 5.3 Kommunikasjon med andre enn helsepersonell 29 5.4 Opplysnings- og meldeplikt overfor barnevernet 30 5.5. Som helsepersonell har du en pålagt, lovfestet taushetsplikt. Grunnelementet i denne er forbudet mot å gi opplysninger om opplysningsrett når du har samtykke fra din pasient til å videreformidle noe om hans eller hennes situasjon. Men fordi dette er en rett og ikke en plikt Taushetsplikten er ikke absolutt. Unntakene fra taushetsplikten kan deles i to kategorier: unntak som gir helsepersonell opplysningsrett, og unntak som pålegger helsepersonell opplysningsplikt. Opplysningsretten innebærer at helsepersonell kan, men ikke plikter, å utlevere taushetsbelagte opplysninger NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Helsepersonell kan med loven i hånd stille krav om tilrettelegging, for at helsepersonell skal kunne oppfylle sine plikter. og i bestemmelsene om opplysningsrett og opplysningsplikt. Helsepersonell som starter ny virksomhet, kan orientere seg om hvordan det kan markedsføres,. Lov om helsepersonell m.v.Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med tilhørende forskrifter, trådte i kraft 1. januar 2001 Forord Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) med tilhørende..

Helsepersonells opplysningsplikt m

Helsepersonell kan ha ei opplysningsplikt Helsepersonell kan og ha ei opplysningsrett Dei har ingen regel som liknar forvaltningsloven § 13 b om utveksling av opplysningar til andre etatar når det er nødvendig. Kjelde: «Reglene om taushetsplikt for helsepersonell» - Helsepersonelloven kap 5 «Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. Høyesterett kom til at situasjonen ga psykiateren opplysningsrett etter § 23 nr. 4 slik at taushetsplikten ikke gjaldt Også yrkesutøvere i medhold av lov om helsepersonell mv., lov om psykisk helsevern, lov om helsetjenesten i kommunene, lov om familie-vernkontorer og meklingsmenn i ekteskapssaker (jf.lov om ekteskap), samt lov om frittståande skolar plikter å gi opplysninger etter reglene i andre ledd Informasjonsutveksling kan gjøres ut fra hensynet til legen og annet helsepersonell for å hindre skade i forbindelse med at helsehjelp skal ytes. Mange situasjoner kan i utgangspunktet representere en fare uten at dette er kjent på forhånd. Andre farer er mer påregnelige, for eksempel kjøring av ambulansebil i stor fart

Vi er ferskinger, men får umiddelbart beskjed om at vi fra denne dag regnes som helsepersonell. Helsepersonellovens §21; Taushetsplikt og opplysningsrett lyser mot oss. Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som vi får vite om i egenskap av å være helsepersonell Helsepersonell som vitne for politiet eller domstoler Helsepersonell som innkalles som vitne i forbindelse med etterforskning eller i forbindelse med rettssaker, har taushetsplikt. Dette betyr at helsepersonell i slike situasjoner kun kan uttale seg om pasientopplysninger dersom pasienten har samtykket til det

§ 21. Hovedregel om taushetsplikt - Helsedirektorate

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 -18. mars 2015 Jon B. Holden jobe@holden.n Taushetsplikt er et forbud mot å røpe opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov eller avtale. Hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikt, vil bero på den nærmere bestemmelse som fastsetter taushetsplikt. Brudd på taushetsplikt kan medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner m.m

Sedler-02 | Jusboka

Helsepersonell defineres i helsepersonelloven § 3 første ledd og omfatter blant annet helse-personell med autorisasjon og lisens etter helsepersonelloven §§ 48 og 49, personell i hel-7 Prop. 106 L (2012-2013) står opplysningsrett og samtidig taushetsrett, som inne Opplysningsrett er den lovbestemte adgangen man har til å viderebringe personfølsomme opplysninger til samarbeidspartnere dersom dette er nødvendig for å hjelpe barnet og familien. Ingen er dømt for brudd på avvergeplikten. Denne adgangen er atskillig videre for ansatte i forvaltningen enn for helsepersonell,. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, erklæring o.l. Når helsepersonell forstår at det kan ha særlig betydning hvordan spesielt sensitive faktiske forhold beskrives i en attest, erklæring o.l. til et forsikringsselskap, skal han eller hun ta dette opp med pasienten

Opplysningsplikt for personen opplysningene gjelder Plikt/rett for annen person til å videregi opplysninger Opplysningsplikt og . § 21-4 Folkeregistreringsl. § 12 Barnehagel. §§ 22 og 23 Opplysningsrett Helsepersonell. §§ 24 og 25 Meldeplikt Hvitvaskingsl. § 7 Helsepersonell. kap. 7 Krav til avgivelses Kursbeskrivelse: Kursbeskrivelse: Taushetsplikten omfatter alle som jobber som helsepersonell. Som ansatt i helsetjenesten, er det viktig å holde seg oppdatert på lover og regler rundt taushetsplikten. Hensikten med kurset: Hensikten med kurset er at du holder deg oppdatert på lover og regler, slik at du kan overholde taushetsplikten. Hvem er kurset for: Kurset er for deg som jobber i. helsepersonell og helsetjeneste» (1, s. 8). Tilliten mellom pasient, helsepersonell og helse og omsorgstjenesten skal ivaretas blant annet ved at helsepersonell følger de reglene som er gitt for yrkesutøvelsen. Loven gjelder for alt helsepersonell og alle virksomheter som yter helsehjelp i Norge, uavhengig av arbeidssted (1, s. 9) 4.2.2 Taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsrett helsepersonell som gir så god helsehjelp som de kan. Dette hensynet teller mest på individ-planet. På den annen side muliggjør unntak fra taushetsplikten et tryggere samfunn. Derso Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 - 19. mars 2014 Jon B. Holden jobe@holden.n

Norge-fjellskitur | Jusboka

Når helsepersonell mottar opplysninger om straffbare handlinger i sin virksomhet, Da vil det etter forholdene gjelde opplysningsrett eller opplysningsplikt . Helsepersonell er heller ikke pliktig til å utsette seg selv for fare, og politiet bør tilkalles umiddelbart i truende situasjoner Helsepersonell kan ha en . opplysningsplikt, som innebærer at de . ikke kan vente, eller velge å la være å gi opplysninger, jfr. nedenfor om straffeloven § 139 og helsepersonelloven § 33. Videre kan det foreligge en opplysningsrett, hvor helsepersonell har en adgang til å gi opplysninger, jfr. nedenfor om helsepersonelloven § 23 Helsepersonell er omfattet av straffelovens generelle bestemmelse om plikt til å anmelde til politiet eller på annen måte å søke å «avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått» (strl § 196).. Helsepersonell er noen av de yrkesgruppene som er omfattet av en streng taushetsplikt, og hovedregelen for disse kommer frem av Lov 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven (hpl.)) § 21. Utgangspunktet er dermed at helsepersonell har taushetsplikt om den informasjonen de får, i egenskap av sitt yrke o

Taushetsplikt og andre begrensinger i tilgang til personopplysninger DRI 1010 - 13. mars 2013 Jon B. Holden jobe@holden.n Etter helsepersonelloven § 33 tredje ledd har helsepersonell plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten etter pålegg. Slik oppgaven er formulert vil denne opplysningsplikten falle utenfor oppgaven. Det er bare plikt til å gi opplysninger av eget tiltak som skal be-handles. Et annet grensetema er helsepersonells opplysningsrett

Helsepersonelloven med kommentarer - Helsedirektorate

Helsepersonell skal varsle politiet i følgende tilfeller: Hvis helsepersonell mottar eller blir kjent med trusler mot egen eller andres sikkerhet, og situasjonen tilsier at det er grunn til å ta truslene alvorlig. Helsepersonell skal i slike situasjoner utlevere de opplysninger som er nødvendige for å avverge at det gjøres alvor av trusselen Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring IK-2723 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf. sentralbord: 22 24 88 88 - Faks: 22 24 95 90 Publikasjonen kan ha begrenset gyldighet. Spørsmål om innholdet rettes til Helsedirektoratet «Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. - Opplysningsrett når det «fremmer avgiverorganet 2 Taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt. I lovgivningen har vi bestemmelser både om taushetsplikt og om opplysningsplikt. Eksempel på taushetsplikt er de generelle bestemmelser i helseprofesjonslovgivningen som fastslår at det skal bevares taushet om det man får kjennskap til om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold (se f.eks. legelovens § 31)

Helsetjenesten mottar og oppbevarer en betydelig mengde personsensitive opplysninger, som pasienten kan ha interesse i at ikke kommer på avveie. Samtidig er opplysningene ettertraktet, og noen ganger kan det være helt nødvendig at de utleveres til andre. Utlevering utenfor helsetjenesten innebærer at opplysningene skal brukes til et annet formål enn de er innehentet for, slik at. Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett § 21.Hovedregel om taushetsplikt. Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Alle som jobber i helse- og omsorgssektoren trenger kunnskap og trygghet knyttet til det lovverket som gjelder for denne sektoren. Trygghet og kunnskap gjør deg til en dyktigere helse- og omsorgsarbeider, uansett på hvilket nivå, og uansett hvilke oppgaver du har Oppgavens tema er når helsepersonell kan eller skal utlevere opplysninger til politiet. Begrepene opplysningsrett, avvergelsesplikt, opplysningsplikt og meldeplikt drøftes. Oppgaven belyser utfordringer knyttet til dagens regelverk Helsepersonell er pålagt plikt til å yte øyeblikkelig hjelp også utenom det ordinære arbeidet sitt og uavhengig om situasjonen oppstår på arbeidsstedet eller utenfor dette. For alle som oppholder seg i Norge, gjelder også en hjelpeplikt etter straffeloven, hvor man plikter å yte hjelp etter evne for å forhindre tap av liv eller betydelig skade på kropp eller helse

Meldeplikt og taushetsplikt - Helsedirektorate

 1. Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell er en av fire nye helselover. Den erstatter ni helseprofesjonslover (bl.a. legeloven, fysioterapeutloven og sykepleierloven). Den nye loven skal gi et ensartet regelverk for alle kategorier personell i helsetjenesten. Loven inneholder en del nye bestemmelser
 2. Strengere regler mot rusmisbruk blant helsepersonell - de første års erfaringer med nye regler (Denne artikkelen ble opprinnelig postet den 31.10.2012 på Helsebloggen på de gamle nettsidene www.jussboka.no. Siden den gang har det ikke skjedd vesentlige endringer i relevant lovgivning, men ny praksis har tilkommet og vi har vunnet noen nye erfaringer. Denne oppdaterte og utvidede artikkelen.
 3. Journalsnoking - når nysgjerrigheten gjør at du mister arbeidet og autorisasjonen - interessante utviklingstrekk i nyere snokelovgivning (Denne artikkelen ble opprinnelig postet den 6.7.2009 på Helsebloggen på de gamle nettsidene www.jussboka.no. Siden den gang har det skjedd vesentlige endringer i relevant lovgivning
 4. helsepersonell §§39, 40) og skal følge gjeldende system og retningslinjer for dokumentasjon ved arbeidsstedet. j. Informerer, underviser og veileder pasienter og pårørende ut i fra deres behov. k. Overholder krav om taushetsplikt og opplysningsrett i hht Lov om helsepersonell kapittel 5. 4.2 Pedagogisk ansvar: Operasjonssykepleier: a
 5. juridisk metode og taushetsplikt formålet med rettslig regulering begrense risiko forbundet med motta helsetjenester og forebygge skader (pasientsikkerhet
 6. Ifølge lovverket har helsepersonell dokumentasjonsplikt - plikt til å gjøre synlig det de observerer og utfører knyttet til en pasient eller bruker. Åpne i fag: Helse- og oppvekstfag Vg1; Helse- og oppvekstfag Vg1; Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode.
wwwunderconstruction | JusbokaPreikestolen | JusbokaMusefellersammen | JusbokaSmittespredning-illustrasjon | JusbokaAnd-i-vannet | Jusboka

Alles innsynsrett i administrative reaksjoner mot helsepersonell 3. Taushetsbelagte eller offentlig tilgjengelige opplysninger 3.1 Taushetsplikten i forvaltningsloven 3.2 Offentlighetsprinsippet i offentlighetsloven - innsynsretten 3.2.1 Hovedregelen 3.2.2 Dokumenter med begge opplysningstyper 3.3 Merinnsyn - meroffentlighet 3.4 Personopplysningsloven - personver Det vil være viktig å avklare hvordan samarbeidet kan skje, og mulighetene for å utveksle opplysninger innenfor rammene av reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Flere yrkesgrupper har taushetsplikt etter profesjonslovgivningen. Dette gjelder for eksempel helsepersonell Opplysningsrett. Av og til har vernepleiere (og annet helsepersonell) en rett, men ikke en plikt, til å gi taushetsbelagt informasjon videre. Denne retten kalles opplysningsrett, og fremkommer av helsepersonelloven kapittel 5. Sentralt ved alle beslutninger helsepersonell tar, er at man har en hjemmel i lov for beslutningene Opplysningsrett. Helsepersonelloven § 23 Taushetsplikten er ikke til hinder for : •1. «at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene»,... •4. «at opplysninger gis videre når tungtveiende •Helsepersonell som skal yte eller yter helsehjel

 • Biff tromsø.
 • Gillis spångberg född.
 • Rød jalapeno.
 • Tennisspielerin deutschland.
 • Scuf controller.
 • Kongesagaene snorre.
 • Pizzeria da salvo köln.
 • Quer durchs land ticket bus.
 • Spektakulært ran.
 • Vrøvl kryssord.
 • Hva begynner jødenes tidsregning med.
 • Norsea group wilhelmsen.
 • Den fjerde nattevakt tema.
 • Lyssetting butikk.
 • Mehamn avis.
 • Huawei q22 remote control.
 • Kreuzworträtsel rheinpfalz.
 • Kjøttboller i fløtesaus.
 • De skamløse jentene wikipedia.
 • Garconniere aufeminin.
 • Standard sement blandeforhold.
 • Muskelbristning i vaden rehab.
 • Amerikanska revolutionen upplysningen.
 • Punktfundament pris.
 • Hühnergötter auf usedom finden.
 • Brahms vuggevise norsk.
 • Epigenetikk arv.
 • Grill shop.
 • Feto de 2 meses y medio.
 • Lokkejakt på rådyr.
 • Ebersberger zeitung automarkt.
 • Dødsulykke bergen.
 • Fakultet for samfunns og utdanningsvitenskap.
 • Irma åbningstider påske 2017.
 • Tastatur norsk.
 • Monster i sverige.
 • Schwabo albstadt.
 • Nike butikk stavanger.
 • Toto oslo konsertanmeldelse.
 • Normalkontrakten.
 • How many teams are left in champions league.