Home

Tanke og trosfrihet

Retten til tanke- og religionsfrihetNedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til tanke- og religionsfrihet. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk.. Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil. Dette anses av mange for å være en grunnleggende menneskerettighet. definerer religions- og trosfrihet slik: Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet KAMPEN FOR TROSFRIHET og toleranse kom som en reaksjon på de ødeleggende religionskrigene etter reformasjonen. I opplysningstiden ble også ytringsfrihet knesatt som en egen rettighet. Dette er siden blitt sentrale livssynshumanistiske verdier som det gjelder å fremme. Da gjelder det også å utdype vår forståelse av hva disse verdiene går ut på Trosfrihet innebærer å respektere andres rett til å tro og mene noe vi finner ufornuftig eller merkelig. «Din tanke er fri» er en folkevise av sveitser-tysk opprinnelse, som hyller tanke- og ytringsfrihet. Den ble på 1980-tallet oversatt. FILOSOFI OG ETIKK. Frihet Debatt: Trosfrihet Himmel, helvete og barns trosfrihet Barnekonvensjonen er implementert i norsk lov, så brudd på barns tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, er brudd på norsk lov

Barns trosfrihet - mitt ansvar. Barnekonvensjonen slår fast statens ansvar for å respektere barns tanke-, samvittighets- og trosfrihet. Dette inkluderer respekt for foreldre eller foresattes rett til å veilede barn i å utøve disse frihetene, frem til barnet selv har oppnådd selvstendig beslutningskompetanse og at du har frihet til å utøve din religion eller livssyn; Religionsfrihet kalles derfor ofte også trosfrihet og livssynsfrihet. Begrensninger i religionsfriheten. Fri tanke Fri tanke er en nettavis for livssyn og livssynspolitikk med jevnlig oppdaterte saker ‒ I dag er Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. På likestillingsfeltet har de, sammen med KrF og Venstre, i hele den 40-årsperioden jeg har sett på understreket retten til selvstyre for trossamfunn og trosfrihet, sier Solhøy. ‒ Når det har oppstått konflikt, har trosfrihet vært viktigere for disse partiene enn kvinners rettigheter

Men tanke-, tros- og samvittighetsfriheten har også sine dype historiske røtter i kristne tradisjoner, helt tilbake til oldkirken. Den fremste eksponenten for forsvar av samvittighets- og trosfrihet blant disse, var den tyske teologen Balthazar Hubmaier Den menneskerettslige beskyttelsen: Konvensjonene Uttrykk for privatlivsbeskyttelsen i andre rettslige tekster Lex specialis-betraktninger i forhold til beslektede rettigheter Tanke- og trosfrihet, ytringsfrihet, eiendomsrettsvern Vernet mot vilkårlig frihetsberøvelse, forbudet mot tortur, mv Begrunnelser for privatlivsbeskyttelsen De filosofiske begrunnelsene: Individet som moralsk og. Den aktuelle og relevante erklæringen lyder som følger Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer Fellesnevneren er at de har forpliktet seg til å promotere og beskytte tanke-, religions- og trosfrihet for alle, noe som lenge har vært en del av arbeidet til NHC. - Vi ønsket å starte en global bevegelse for å fremme religions- og trosfrihet, forklarte Abid Raja, som sitter i styringsgruppen til IPPFoRB fra talerstolen under symposiet i New York Opplysningstiden er en epoke i Europas intellektuelle historie der vitenskap, fornuft, frihet, toleranse og framskritt ble innsatt som nye idealer og autoriteter. Opplysningstenkerne argumenterte blant annet for ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, likhet for loven og demokrati. Det var også under opplysningstiden at begrepet om menneskerettigheter oppstod

Retten til tanke- og religionsfrihet - regjeringen

 1. Livssynsfriheten kalles ofte også trosfrihet eller religionsfrihet, og er forankret i menneskerettighetene. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter. frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat
 2. Det står også i barnekonvensjonen art. 14, som gjelder spesielt for barn, at du har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Religionsfriheten henger tett sammen med andre rettigheter du har etter barnekonvensjonen , f.eks retten til å gi uttrykk for din mening og til å bli hørt (artikkel 12), retten til privatliv (artikkel 16) og retten til ytringsfrihet (artikkel 13)
 3. Alle mennesker i Norge har ytringsfrihet. Retten til ytringsfrihet står i Grunnloven § 100 og i menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10.Den står også i barnekonvensjonen artikkel 13, som gjelder spesielt for barn.. Alle barn og unge har i utgangspunktet rett til å søke, motta og å meddele alle typer opplysninger gjennom alle typer uttrykksmåter
 4. Negativ sosial kontroll gir seg også utslag i kontroll av barns tanke- og trosfrihet. Er dette en utfordring som skoler og samfunn tør å se og vet hvordan de skal møte
 5. Det er full tanke- og trosfrihet for medarbeiderne i Steinerskolen. For undervisningens del baserer vi oss på Steiners pedagogikk og det antroposofiske verdi- og menneskesynet som jeg skisserte over. Punktum. - Men det antroposofiske menneskesynet inneholder jo også ideer om menneskeraser

SV mener at tanke- og trosfrihet er viktig for alle. De mener kanskje bare ikke at dette hører hjemme i noe politisk partiprogram som ekskluderende prinsipper - prinsipper som fort kan få annerledestenkende til å føle seg mindre verdt, mindre elsket og mindre inkludert i vårt samfunn, og vi vet at kvinner som tar abort har kjent på hat, forakt og nedlatende omtale fra deler av KrF og. TROSFRIHET: Daglig krenkes menneskers rett til å praktisere sin tro i en rekke regimer. Det må ikke bli slik at de som er opptatt av tanke- og ytringsfriheten,. Tankefrihet er den frihet et individ har til å ha et synspunkt, en synsvinkel, et perspektiv, en tanke, mening eller et standpunkt uansett andres syn. Tankefrihet er nært forbundet til samvittighetsfrihet og ytringsfrihet.Rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet er fastsatt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 9

Religionsfrihet - Wikipedi

Ny brosjyre rettet mot ungdom som vokser opp i lukkede religiøse miljøer er sendt ut til skoler og helsestasjoner. Målet er å opplyse om barn og unges rettigheter, særlig knyttet til trosfrihet, ytringsfrihet og utdanning Trosfrihet/religionsfrihet Oversikt EMK art. 9: 1. ledd -Etablerer trosfrihet i Europa. -Både frihet for tanke og frihet for praktisering. -Frihet til praktisering gjelder både privat og offentlig sfære. -Frihet til praktisering gjelder både alene og i fellesskap 2. ledd -Innskrenker retten til trosfrihet, dvs. kun utøvelse av. 3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse. Artikkel 17. 1. Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen med andre. 2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom. Artikkel 18. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet

10. Retten til tanke- og trosfrihet 82 11. Retten til ytringsfrihet 88 12. Retten til forsamlings- og foreningsfrihet 95 13. Vernet om eiendomsretten 95 14. Retten til å stemme ved frie valg 97 15. Forbudet mot dødsstraff 98 Artikkel 1: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Artikkel 18: Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat. Den moderne islamkritikken er kommet for å bli. Spørsmålet nå er hvem som gjør det effektivt og med de riktige allianser som fremmer ikkevold og fellesskap, til tross for uenighet

Trosfrihet, ytringsfrihet og toleranse - Filosofi i skole

 1. Frihetsrettighetene: Sier at alle har ytringsfrihet (si meningene våre), bevegelsesfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet (fra man er 15 år kan man melde seg inn/ut av foreninger/politiske partier), tanke- og trosfrihet (tro fritt), frihet fra overgrep og frihet til å bestemme seg over seg selv..
 2. ering etter artikkel 14. Fakta Klageren er en svensk kvinne født i 1976, bosatt i Saltnes. Klageren arbeidet mellom 2010 og 2012 som sykepleier Sverige
 3. I 1991 ratifiserte Norge barnekonvensjonen og i 2003 ble den en del av norsk lov. Det betyr at regjering og Storting har forpliktet seg til å følge den opp. Artikkel 14 som omhandler barns tanke-, samvittighets- og trosfrihet er spesielt viktig for oss og er vi mener den er godt formulert. Den lyder slik
 4. Alle skal ha tanke- og trosfrihet. Det innebærer ytringsfrihet, frihet til å danne og melde seg inn i organisasjoner og rett til kulturell utfoldelse. Ytringsfriheten skal sørge for at hver og en har anledning til å få fram sin mening og delta fritt i diskusjoner.
 5. Trosfrihet er en av de grunnleggende menneskerettighetene og er et udiskutabelt gode for et samfunn. Ironien er likevel at det ikke er relativt hva et samfunn tror på dersom friheten skal bevares. Dette faktum er historisk ettertrykkelig slått fast og likevel opererer vårt samfunn som om dette ikke er tilfellet
 6. - Trosfrihet og religionsfrihet har hatt framgang i store deler av verden de senere år, som omhandler tanke-, samvittighets- og trosfrihet, sa han..
 7. Trosfrihet og ytringsfrihet er nært beslektet, Fykse Tveit fortalte at artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, om at enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, i hovedsak ble utformet av Kirkenes Verdensråds og den kristne menneskerettighetspioneren, Otto Frederick Nolde (1899-1970)

Tros- og livssynsfrihet er en av våre mest grunnleggende dette er feil vei å gå, både med tanke på å ivareta reell trosfrihet for den enkelte, og med tanke på å legge til rette for en konstruktiv dialog i et mangfoldig samfunn. Derfor er vi også bekymret ove Som tjenesteytere for mennesker med utviklingshemming kommer vi fra tid til annen oppe i det vi ofte omtaler som etiske dilemmaer; verdier eller verdivalg som står i konflikt med hverandre. I denne teksten vil jeg prøve å belyse et konkret eksempel som omhandler en persons rett til trosfrihet, pårørendes innvendinger og ansattes vurderinger Trosfrihet og lederskap Skrevet av: Bent Høie, helseminister (H) - Del. Idrettsungdom har ofte sine aller nærmeste­ venner og voksne rollemodeller i laget. ­Derfor er holdningene de møter der livsviktige. spesielt med tanke på hans posisjon som forbilde og ungdomsleder Denne rettigheten omfatter tanke- og trosfrihet knyttet til religion, livssyn, politikk, vitenskap, kunst og litteratur. Retten til tankefrihet innebærer også frihet til å leve i overenstemmelse med de krav ens samvittighet stiller til en

trosfrihet - Filosofi i skole

Menneskerettighetserklæringen, vedtatt av de da 58 medlemslandene i FNs generalforsamling den 10. desember 1948 i Paris, definerer religions- og trosfrihet slik: Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 18, understreker at et hvert menneske har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet: Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer Hvordan står det til med barns tanke- tros og samvittighetsfrihet i dag? Denne kvelden ønsker vi å belyse de juridiske og menneskerettslige perspektivet rundt barns rett til å tenke og tro det de ønsker. Hvilke grenser setter lovverket for hva foreldre kan og ikke kan gjøre? Hvorfor skiller lovverket i særtilfeller mellom barns kjønn? Andelen som mener trosfrihet er veldig viktig er vesentlig høyere i Storbritannia (75 prosent), Tyskland (72 prosent) og Ungarn (70 prosent). I land som Nederland, Frankrike og Spania var derimot vektleggingen av trosfrihet nokså lik den man fant i Sverige. Totalt var 34 land i verden med i undersøkelsen. Norge var ikke blant dem IPPFoRB. IPPFoRB, opprettet i 2014, er et uformelt nettverk med over 130 parlamentarikere og lovgivere fra mer enn 45 land; Nettverket har forpliktet seg til å promotere og beskytte tanke-, religions- og trosfrihet for alle som beskrevet i FNs menneskerettighetserklæring

Sjekk komikerens løft av Pegida-lederen

Trosfrihet er en grunnleggende menneskerett. FNs menneskerettighetserklæring slår fast: Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Her finner vi rettigheter bl. a. til liv og fysisk trygghet, rettssikkerhet, politisk medbestemmelse, forsamlings- og ytringsfrihet, tanke- og trosfrihet og privatliv (1966). Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

Hensynet til trosfrihet kan derfor ikke brukes til å innskrenke retten til ytringsfrihet. Ad 4: Alle i land i Vest-Europa, og også mange andre land, har lover mot hatefulle ytringer som i det vesentlige er basert på at demokratiet må være inkluderende der de hatefulle ytringene er ekskluderende Religiøst, fordi konservativ og bokstavtro religiøsitet risikerer å komme i konflikt med tanke-, ytrings- og trosfrihet. Verdimessig, fordi selv et romslig uenighetsfellesskap er avhengig av. Menneskerettighetserklæringen, vedtatt av de da 58 medlemslandene i FNs generalforsamling i 1948, definerer religions- og trosfrihet slik: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å.

Debatt: Trosfrihet - Himmel, helvete og barns trosfrihet

Det er på høy tid at vi tar barns trosfrihet på alvor ved å starte en samfunnsdebatt om hvordan vi voksne praktiserer vår tro i møte med barn. Er dette en debatt som er levende i tros- og livssynssamfunn i Norge? Negativ sosial kontroll gir seg også utslag i kontroll av barns tanke- og trosfrihet - Med fare for eget liv har Josef Moradi stått opp for retten til tanke- og trosfrihet, og gjennom dette synliggjort at menneskerettighetene faktisk garanterer retten til frihet fra religion, sier Hedalen. Afghaneren, som blant annet har overlevd voldshandlinger fra Taliban, får med prisen et diplom og 100.000 kroner 9) Tanke-, samvittighets- og trosfrihet(Art. 10) Ytringsfrihet (generell)(Art. 14) Forbud mot diskriminering(Art. 35) Saker som kan prøves. 2020-02-11 Menneskerettsdomstolen - Domstol (tredje seksjon komité) - Avvisningsvedtak AFFAIRE OF BUTURUGĂ c. ROUMANIE (Norsk sammendrag) Stikkord.

Barns trosfrihet - mitt ansva

Religionsfrihet - Huma

 1. Trosfrihet er mangelvare. Jeg vil ikke spå eller profetere om framtiden, men for meg er det et tankekors at korset skaper debatt og reaksjoner også i vårt eget land. Her kan du lese blogger om tro og tanke. Mitt navn er Jan Risan og jeg er offiser i Frelsesarmeen. Jeg setter pris på innspill og kommentarer
 2. OKB med på felleskristent opprop mot forfølgelse av kristne. Twee
 3. Vi ønsker vel strengt tatt ikke å omfattes av religionsfriheten. Så lenge vi har tanke-, samvittighets- og ytringsfrihet trenger vi den ikke. De troende gjør åpenbart det. Og de som holder på at ateisme er en tro innrømmer oss jo samtidig trosfrihet, så da er vi i mål både etter den ene og andre definisjonen
 4. ister Laila Dåvøy på hvor grensen går for barns ytrings-, tanke og trosfrihet. Grensen går åpenbart over streken i noen menigheter og sekter,.
 5. Kulturdepartementet mener 97.000 av disse er barn, og Torp og Egedius ønsker at boka «Jesussoldaten» skal løfte barn som vokser opp i religiøse samfunn skal få en mulighet til tanke- og trosfrihet. - Jeg håper politiske ledere og religiøse ledere er villige til å ta debatten om barns oppvekstvilkår i trossamfunn
 6. Hovedartikkelen når det gjelder trosfrihet - både negativ og positiv, er EMK art 9. Det er også denne artikkelen som er sentral for dommene jeg kommer til å drøfte senere. EMK art 9: Tanke - samvittighet og religionsfrihet 1
 7. I Trondheim . inviterer Samarbeidsrådet for tro og misjon etter initiativ fra Åpne dører og Stefanusalliansen til Fakkeltog for trosfrihet. Arrangementet starter kl 18 på Torvet med appell ved fylkesmann Brit Skjelbred. Deretter går vi ut i byens gater og ender opp i Bakke kirke der det blir en samling etterpå

Riktignok har foreldrene «rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling» (Barnekonvensjonens art. 14.2), men foreldrenes eventuelle rett til å bestemme eget barns livssynsmessige tilhørighet kolliderer med barnets egen trosfrihet - Med fare for eget liv har Josef Moradi stått opp for retten til tanke- og trosfrihet, og gjennom dette synliggjort at menneskerettighetene faktisk garanterer retten til frihet fra religion.

Trosfriheten, eller den frie tanke, er derfor den første og mest elementære menneskerett, og forutsetning for både Ytringsfrihet og Forsamlingsfrihet. Å kjempe for trosfriheten er derfor første steg på vei mot demokratibygging. og nedprioriterer kampen for trosfrihet og andre menneskerettigheter Enhver har rett til tanke-, samvittighets— og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer Det er neppe tvil om at tanken om trosfrihet først ble til i nyere tid - i Norge ble full trosfrihet først lovfestet i 1964. Vi kan ha godt av å bli minnet om at vi var sent ute. Det er også mange grunner til å interessere seg for hvordan religiøs toleranse - direkte eller indirekte - begrunnes eller avvises i før-moderne tekster Alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Derfor jobber Stefanusalliansen også for alles rett til trosfrihet og inkluderer andre trosgrupper i menneskerettighetsprosjekter, diakonale prosjekter og i vårt påvirkningsarbeid. «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet flere rettigheter til side for en periode. Diskriminering og brudd på retten til liv, tanke­ og trosfrihet og forbudet mot tortur og slaveri kan aldri aksep­ teres. Å oppheve rettigheter permanent er uakseptabelt. • Menneskerettighetene er minimumsstandarder. Det er lov å gå lenger enn Til venstre: Minnemarkering for drapet på Ann

Trosfrihet viktigere enn kvinners rettigheter Kilde

 1. Menu. Forside; Å være meg; Om stortro.no; Råd & info; Brosjyre; hilde@hjelpekilden.no; 917 72 706; Faceboo
 2. st for kristne trossøsken i land som Iran, Pakistan, Vietnam, Egypt, Kina. Men ofte blir det vanskeligere å være tilhenger av trosfrihet når det ikke er oss selv det gjelder. For eksempel når det dreier seg om trosfrihet for muslime
 3. Retten til viten er en betingelse for tanke- og trosfrihet; tanke- og ytringsfrihet er nødvendige vilkår for retten til fri informasjonstilgang. IFLA fastslår at forpliktelsene i forhold til åndsfriheten er et sentralt ansvarsområde for all bibliotek- og informasjonsvirksomhet
 4. Trosfrihet er en universell menneskerettighet. Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro ()» Stå opp for dem som blir nektet å praktisere sin tro

og trosfrihet; tanke- og ytringsfrihet er nødvendige vilkår for retten til fri informasjonstilgang. IFLA fastslår at forpliktelsene i forhold til åndsfriheten er et sentralt ansvarsområde for all bibliotek- og informasjonsvirksomhet 3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse. Artikkel 17. 1. Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre. 2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom. Artikkel 18. Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet Shahbaz Bhatti (1968-2011) var minoritetsminister i Pakistan, katolikk og en uredd talsmann for menneske-rettigheter og trosfrihet. Dødstruslene hang over ham, særlig på grunn av hans sterke motstand mot landets blasfemilovgivning. med tanke på den reelle situasjonen for landets religiøse minoriteter

Trosfrihet er del av menneskerettighetserklæringen. Artikkel 18 sier at «enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» og den slår fast at retten også omfatter frihet til å. Himmel, helvete og barns trosfrihet Publiser 10. juli 2019 av Anders Torp Generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband, hevder at Bibelen er tilbakeholden i å beskrive helvete Dagfinn Høybråten (KrF) [10:03:57]: Trosfrihet og ytringsfrihet henger nært sammen. De er grunnleggende deler av de universelle menneskerettighetene. Trosfriheten er solid innstøpt i FNs menneskerettserklæring, i artikkel 18 første ledd, som slår fast: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet

Scientology-kirken har siden sin begynnelse vært seg bevisst om at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. I en verden hvor konflikter ofte kan spores tilbake til mangel på toleranse for andres religiøse overbevisninger og praksiser, har kirken i mer enn femti år gjort bevaring av religionsfrihet til et altoverveiende anliggende Wergeland og religionene dreier seg om Henrik Wergelands forhold til ulike religioner, Trosfrihet. Henrik Wergeland mente at hvert menneske har rett til trosfrihet, «Man friest være maa i Tro», som det står i Normandens Katechisme (1845 alt språk, all tanke strander i tausheten og stillheten innfor selve. Foreldrene har altså ikke lov til å hindre barnas egen tanke- og trosfrihet, eller isolere dem fra påvirkning av andre ideer. Her er det åpenbart en konflikt mellom foreldrenes rett til å velge på vegne av sine barn, og barnas egne rettigheter. Det er ingen menneskerett at det offentlige skal finansiere religiøse skoler Dette nettstedet er til deg som møter barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer. Nettstedet skal bidra til økt kunnskap om denne gruppen, særtrekk ved deres oppvekstsvilkår og utfordringer de kan leve med. Ungdommer fra denne gruppen har selv sagt de ønsker å bli sett og forstått Komiker og samfunnsdebattant Shabana Rehman Gaarder hadde varslet at hun ville løfte Pegida-marsjenes initiativtaker Ja, vi elsker kristne. Ja, vi elsker Europa. Vi elsker tanke- og trosfrihet

Erdogans oppfordring til et sekulært Egypt overrasket mange med tanke på at hans eget parti, AKP, har islamske røtter. Flere religiøse konservative, blant dem Det muslimske brorskap, har beundret AKPs politiske suksess og deres evne til å bringe tradisjonelle islamske verdier tilbake til det sekulære Tyrkia Johnsen kjenner tydeligvis ingen katolikker. Jeg kjenner noen, også noen polske, og jeg kan forsikre om at jeg ikke har noen dårlige erfaringer med dem, tvert imot. Men Johnsen forvirrer meg igjen. Jeg trodde human-etikere var tilhengere av tanke- og trosfrihet. I Norge har det siden 1845 vært tillatt å tro hva man vil eller la det være Den norske Helsingforskomité er en ikke-statlig organisasjon stiftet i 1977, som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Den norske Helsingforskomité var tilsluttet Den internasjonale Helsingforsføderasjonen (IHF) inntil IHF ble slått konkurs og nedlagt i 2008 etter et alvorlig underslag. IHF omfattet 46 nasjonale helsingforskomitéer og. Her ble han begeistret for Lockes empirisme og Newtons vitenskap. Tilbake i Frankrike spilte Voltaire en betydelig rolle i etableringen av leksikonprosjektet Encyplopidien etter 1750, sammen med Dideron og D`almbert. Voltaire var en sterk forkjemper for tanke og trosfrihet

Kjemper for retten til å tro - Den norske Helsingforskomité#HumanJul | Human-Etisk Forbund

Trosfrihet koster Norges Kristne Rå

 1. Og hele fagmiljøet sier at dette svekker beredskapen i tilfelle nye pandemier. Så Erna Solberg har lært ingenting. Hun går på autopilot på globalisering, mens hele Europa er i lockdown i nasjonalstatene, og har funnet trygghet i nasjonalstatene. Vi må ta i tu med globalistene, for Stortinget og regjering
 2. Islamister som dekker seg, praktiserer trosfrihet. Kristne prester som ikke vil vie homofile, og ser på abort som forsterdrap, er mørkefyrster fra middelaldreren. Islamister må ikke spørres om homofili og abort, av kulturrelativistiske hensyn. Selvmotsigelsene er så mange og påtakelige, at det kun lar seg forklare med kristofobisk retorikk
 3. til religions- eller trosfrihet og dens betydning i prinsipper om universelle menneskerettigheter og internasjonale lover om menneskerettigheter. NOR-S000226-Freedom of Religion-Guts.indd 1 11/10/2016 7:58:17 PM. «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og
 4. oriteter, trosfrihet og kjønn. De kristne var naturligvis redde. De hadd
 5. Fakkeltog for trosfrihet 2018 ligheter med tanke på tilgang og kvalitet. Karen og Rohingya.7 Myndigheter og militæret i Myanmar utnytter denne fattigdommen. Kristne fa-milier i delstatene Chin, Naga og Kachin, som har svært begrensede utdanningsmuligheter i sine nær
Valgkomitémedlem ble styrekandidat

Skole og helse for alle, demokrati, likestilling og trosfrihet er noen av verdiene fra reformasjonens tankegods, mener de tolv forfatterne som har bidratt til boka «Trådene i samfunnsveven». Boka, som ble lansert denne uken, ser på hva reformasjonen har betydd for det norske samfunnet Religionsfrihet er ifølge menneskerettighetserklæringen at «enhver har rett til tanke- , samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer» Det religiøse rommet i Tadsjikistan og situasjonen når det gjelder rettigheter og trosfrihet i landet er tilfredsstillende og i samsvar med de internasjonale dokumentene som Tadsjikistan har ratifisert, uttaler formannen for den tadsjikiske regjeringens komité for religionsspørsmål, Abdurakhim Kholikov, ifølge det tadsjikiske pressebyrået ASIA-Plus (13.april 2011)

Har vi reell trosfrihet i Norge? - Verdidebat

KONSERVATIVE VERDIER: - Kjernespørsmålene i dag er trosfrihet, kampen mot abort og mot homofiles rettigheter, forteller professor Randall J. Stephens. Foto: UIO. Noen tror Jesus vil hente de frelste fra jorden før Satan tar over. Andre har andre tolkninger. - Uansett er det en tanke om at tiden renner ut dannet etter mønster av ord som trosfrihet, ytringsfrihet, trykkefrihet. BETYDNING OG BRUK. hva skal vi gjøre for å beskytte oss og vår tankefrihet mot formyndermenneskets angst for den selvstendige tanke? (Jens Bjørneboe: Vi som elsket Amerika 13 1970 Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatte I Norge har vi ingen blasfemilov, vi har trosfrihet og med det retten til å kritisere religioner. Også islam. Hvorfor er denne vernet mens kristendommen fritt kan harseleres med og kritiseres? Jeg har aldri hatt en rasistisk tanke i mitt liv. Jeg er ikke oppdratt slik, og ingen av mine taler har noen gang vært anmeldt Flyktninger og menneskerettigheter. Det er en gammel tanke at alle mennesker er født frie og med noen grunnleggende rettigheter, som ytringsfrihet, trosfrihet, rett til politisk deltakelse, forbud mot tortur og vilkårlig fengsling. FNs menneskerettighetserklæring regner også med økonomiske og sosiale rettigheter, det vil blant annet si rett til arbeid med skikkelig lønn, rett til.

Stolthet i Human-Etisk ForbundIkke prøve, men øveØkologi Hovedbilde - Filosofi i skolenhuaksjon - Filosofi i skolen

Vil styrke likestilling og trosfrihet - Den norske

Olof von Dalin var en svensk dikter, publisist, historiker og fra 1737 kongelig bibliotekar. I 1727 kom Dalin til Stockholm som huslærer hos familien Rålamb. Her knyttet han kontakter med adelige og kulturinteresserte personer som var villige til å støtte den talentfulle prestesønnens forfattervirksomhet. Dalins ungdomsdiktning strekker seg over mange sjangere, fra rene leilighetsdikt til. Menneskerettighetene har ofte ikke så gode vilkår i muslimske land. Dette skyldes noen ganger politisk misbruk av religionen. Sharia-lovgivningen representerer en spesiell utfordring, med videreføringen av straffeformer fra en annen tidsalder og institusjonalisert diskriminering mellom menn og kvinner, muslimer og ikke-muslimer

opplysningstiden - Store norske leksiko

La meg til slutt si at det selvfølgelig er vanskelig å gjøre gode vurderinger i konvertittsaker. Hvorvidt tro og beskyttelsesbehov er ekte, er selvsagt vanskelig å være dommer for og UNE har både rett og plikt til å gjøre sine vurderinger. MEN: Da må man vite hva trosfrihet er Skole og helse for alle, demokrati, likestilling og trosfrihet er noen av verdiene fra reformasjonens tankegods, mener de tolv forfatterne som har bidratt til boka Trådene i samfunnsveven. Boken, som ble lansert denne uken, ser på hva reformasjonen har betydd for det norske samfunnet Nord-Korea er et av de mest undertrykkende regimene i verden både med tanke på menneskerettigheter og trosfrihet, sier Lisa Winther, menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen. Hun forteller at Peters er en av de samarbeidspartnerne Stefanusalliansen per i dag har jobbet lengst med og at han besøker Norge som en del av organisasjonens 50 års jubileum

Tankefrihet - Huma

Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro ()» Årets opprop! Årets opprop vil sette fokus på hvordan trosfrihet og kvinners rettigheter henger sammen og behandlet i Stortinget og i departement i flere runder. Det resulterte i at KUF bad lag-dommer Erik Møse foreta en gjennomgang av sakens juridiske sider med tanke på forhol - det mellom grunnskolens daværende kristne formålsparagraf og Norges forpliktelser til internasjonale konvensjoner (Ot.prp. nr. 38 (1996-97)) Religioner, mangfold og etikk i barnehagen kan leses i sammenheng med boka Filosofi og etikk i barnehagen av Øyvind Olsholt og Ariane B. Schjelderup. De driver også Barne- og ungdomsfilosofene. I sitt kapittel i boken Grunnloven og velferdsstaten belyser Jill Loga temaet «det norske verdigrunnlaget» ved å følge Grunnlovens paragraf 2 og endringer den har gjennomgått fra en opprinnelig Jødeparagraf i 1814 til oppløsningen av statskirken i 2012.. Ifølge forskeren er ikke paragrafen bare den mest kjente og omdiskuterte i Grunnloven, men den var i opprinnelsesåret også den mest. Lars Gule, född den 24 juni 1955 i Oslo, är en norsk filosof, debattör och docent (førsteamanuensis) vid OsloMet - storbyuniversitetet).Han blev rikskänd 1977 då han arresterades i Beirut med sprängstoff i bagaget.Från juli 2000 till december 2005 var han generalsekreterare i Human-Etisk Forbund

Retten til religionsfrihet - Ung

Innenfor både styringsnivå 1 og 2 er det tale om uensartede grupper, bl.a. med tanke på tilskuddets størrelse og mottakerens egenart. Det vil derfor være nødvendig med en viss grad av individuell vurdering innenfor rammene av mål- og resultatstyringssystemets og økonomiregelverkets rammer, både med tanke på målformuleringer og kriterier, og med tanke på oppfølging og kontroll

 • Nøytronstjerne.
 • Descargar imagenes de futbol.
 • Immigration sweden 2016.
 • Hvem var ali i islam.
 • Hva spiser sjiraff.
 • Tanzschule gayer termine.
 • 3d models for printing.
 • Leinwandbilder xxl 5 teilig.
 • Nordberg norge.
 • Konversion mannheim.
 • Xavi.
 • Auto europe.
 • How to get spotify hifi.
 • Origami instructions.
 • Concerts dublin february 2018.
 • Sigurd drakedreper sammendrag.
 • Stokke tripp trapp vit.
 • Størrelse 48 bukser herre.
 • Workinntoppen 3.
 • Alkan molekyl.
 • Ferienwohnung warnemünde 2 personen.
 • Hatting fiberrikt pølsebrød.
 • The amazing spider man 2 rollebesetning.
 • Märkischer sonntag traueranzeigen.
 • Jugendtreff bielefeld.
 • Nattlig utløsning.
 • Terry crews wife.
 • Læreplan markedsføring og salg.
 • Urlaub am bodensee halbpension.
 • Rød jalapeno.
 • Eksempler på nedbrytere i naturen.
 • Blodbanken bergen parkering.
 • Vineyard kritik.
 • Er det vanlig å tilgi utroskap.
 • Wwf havet.
 • Unfall b257 wolsfeld.
 • Ofenbach katchi.
 • Oleander weißer schimmel.
 • Bygge jaktbu.
 • Stavanger fengsel besøk.
 • Metallbild 3d motorrad.