Home

Norsk miljøpolitikk positive og negative argumenter

Norske og internasjonale forskningsnyheter. Forskningsnyheter for unge. Stortinget har siden 1814 vært åstedet for store avgjørelser i norsk politikk. Men hvilke argumenter politikerne bruker for å fremme sine standpunkt, politikk norges forskningsråd naturvitenskap miljøpolitikk partner klima olje og gass Eit rekordstort budsjett for klima og miljø 07.10.2020: Regjeringa vil medverke til ei grøn omstilling av norsk økonomi, føre ein politikk som gjer at næringslivet kan skape grøne jobbar og bidra til ei meir berekraftig framtid. Vi legg fram eit budsjett med ein tydeleg klima- og miljøprofil. Samla foreslår regjeringa å auke løyvingane med over 11,2 milliardar kroner Etterlyser mer positiv miljøpolitikk . Det negative miljøbudskapet som kommer fra myndigheter, miljøorganisasjoner og forskere bidrar til at folk ikke lar seg engasjere i miljøspørsmål. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter I Senterpartiets miljøpolitikk står mennesket i sentrum, og kortsiktige økonomiske hensyn skal vike for det langsiktige forvalterperspektivet. Alliansen Klimavalg 2013 har 50 organisasjoner med på laget og representerer en stor bredde i norsk samfunnsliv Og selv om advarslene fra FN er alvorlige, og utslippene fra oljen som produseres på norsk sokkel er store, så mener likevel professoren ved Universitetet i Ås at Johan Sverdrup bør bygges ut

Positive ting med abort: 1. Hindre at kvinner får uønskede barn i vanskelige livssituasjoner. (For ung, før ekteskap, under utdanning, fattig, rusproblemer og sosiale problemer etc.) 2. Hindre at kvinner får unge etter overgrep. (Voldtekt, incest etc.) 3. Mulighet for abort, i forhold til medisinske avveiinger, hvis den gravide er syk. 4 Undersøkelsen tar for seg synspunkter rundt innvandring og integrering i Norge og Sverige.De to parallelle undersøkelsene er utført av Ipsos MMI i Norge (23.-28. februar) og Sverige (12.-23. februar).Det er gjort 1008 telefonintervjuer i Norge og 1106 intervjuer i Sverige.I grafene er tallene rundet opp, slik at det i enkelte tilfeller kan summeres til 99 eller 10 Det er vanligere med positive enn negative holdninger til innvandrere. Syv av ti er for eksempel enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Generelt er unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring Drøftende artikkel med argumenter for og imot aktiv dødshjelp, og konklusjon til slutt. Bokmål. Tverrfaglig prosjekt i forbindelse med studietur til Roma. Karakter: 5 (Norsk og politisk idehistorie, VKII) Bokmål. Fascismen og nazismen. Nynorsk tekst om positive og negative sider ved medias innvirkning på folks privatliv. Nynorsk pdf Hele rapporten: Defensiv norsk miljøpolitikk - i og utenfor EØS . Av Rasmus Reinvang . Miljøsamarbeidet i EØS har styrket norsk kjemikalielovgiving Kjemikalier i EU reguleres i hovedsak av fire direktiver. Disse tar for seg klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger; begrensninger i markedsføring og bruk; og evaluering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer

Politikernes miljøargumenter gjennom tiden

Ord som galskap, hat, trygghet og sjansespill hagler i debatten foran brexit-avstemningen i morgen. Engasjementet er voldsomt på begge sider, her er noen av de viktigste argumentene for og mot Barna var jevnt over veldig positive til frokostblandingen. Men de barna som fikk beskjed om at saken var viktig og at de måtte følge nøye med, ble mer negative til frokostblandingen når noen av argumentene ikke var spesielt gode. Kombinasjonen av gode og mange argumenter er derfor selvfølgelig alltid best Det finnes altså flere både positive og negative sider med globalisering, men det er en pågående prosess som vi er en del av. Hvordan globalisering fortsetter fremover er vanskelig å si, men verden kommer mest sannsynlig til å fortsette å krympe så lenge den teknologiske utviklingen fortsetter å skyte i været En skal skrive 5 argumenter for, og 5 argumenter mot norsk medlemskap i EU. En skal skrive 5 argumenter for. og 5 argumenter mot EØS avtalen. men en skal vel kunne klare å finne både positive og negative sider ved avtalen(e) som en selv også ser på som positivt og negativt Det eneste positive jeg kan se i dagens lys er at vi får en liten stemme i EU i motsetning til det vi har i dag. Derimot kan jeg se flere grunner til at man bør unngå EU og EØS som pesten. Jeg håper denne tråden ikke blir fyllt med personangrep og dritt-slenging slik det er vanlig når man diskuterer to sider av en sak her på VGD

Klima og miljø - regjeringen

 1. Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. SV satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2005-2013. SV var ved siden av Senterpartiet den store vinneren ved stortingsvalget i 2017. SV fikk 6,0 prosent oppslutning og elleve representanter
 2. Holder på med en oppgave om privatisering, og lurer på om noen har noen sider eller gode kilder der jeg kan få et innblikk i positive og negative sider med privatisering. Gjerne innen helsesektoren, da det er dette vi har valgt å trekke frem som eksempel. Anonym poster: 2941a92d35a91f6c052439f7e2..
 3. Men foreløpig trenger ikke ulven slike argumenter. Vi har ikke kommet dit at vern av ulv og de andre store rovdyra må begrunnes i en antroposentrisk etikk. Rovdyrvernet handler om artenes iboende rett til overlevelse, deres egenverdi og en respekt for at de hører naturlig hjemme i norsk natur. Selvsagt kan man, som mange gjør, opponere mot.

Selv er jeg litt usikker. Det positive med skoleuniform er: - Alle går i det samme; ikke noe motepress - Trenger ikke å bekymre deg for hva du skal ha på deg på skolen - Mindre utgifter på klær ellers - Man kan ikke se om vedkommende er fattig eller rik Negative er: - Man får ikke vist sin personlighet gjennom klærn Og det er enormt synd. 28. november 2014 markerer at det er 20 år siden folket sist hadde mulighet til å stemme over EU-spørsmålet, altså dagens 38-åringer og eldre. Min generasjon har ennå ikke hatt sjansen, og den håper jeg vi en dag får Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU-medlemskap. Europeisk Ungdom har medlemmer med ulik bakgrunn og fra hele landet, men felles har vi at vi tror et norsk EU-medlemskap vil være til Norges beste. Her har vi samlet ti grunner til hvorfor Europeisk Ungdom hver dag står på for å få Norge inn i det politiske Europa. 1 I sin lørdagskommentar 06.06. er Stein Arne Sæther mest opptatt av hva vi ikke må gjøre.Gode grunner for vindkraft, både landbasert og offshore, er imidlertid ingen mangelvare. Her skal vi nøye oss med seks av dem: 1. Vindkraft er ingen klimabløff Bløffen som Sæther sikter til, går utelukkende på EUs kvotesystem. Den har ingenting med vindkraft eller andre nye fornybare kilder å. Positive og negative sider ved sosiale medier | Artikkel Artikkelen ser nærmere på hvordan sosiale medier påvirker oss i dag - og da særlig ungdommen. Videre drøftes positive og negative sider ved de sosiale mediene

Det norske flagget rommer et sett med symboler, som forteller oss noe om samfunnet vi lever i. avveie tiltak mot både positive og negative effekter - og ut fra dette justere kursen ved behov. Magne Rønning til Miljøpolitikk i 9 variant. Russefeiring er positiv galskap Russefeiringen er en planlagt normløshet, men med regler og lover som russen selv har definert. Dette er ungdommenes vei ut av en meningsløs, nihilistisk, verden. Kun hver tiende nordmann tror regjeringsskiftet vil føre til bedre miljøpolitikk. En fersk Norstat-undersøkelse viser at folk har liten tiltro til den nye miljøpolitikken. I Nord-Norge har bare 4 prosent tro på den nye regjeringens miljøprofil Pollestad og «miljøeliten»: Argumenter uten troverdighet «Likheten mellom klimaeliten og enkelte ekstreme religiøse sektledere er stor», skriver Geir Pollestad (Sp) i Dagbladet . Han følger opp med en karikatur av miljøbevegelsen: «ikke noe [er] mer gravalvorlig og humørløst enn norske klimatopper»

Videre argumenter Stoknes for at disse fem problemene bør erstattes av fem hovedstrategier for klimakommunikasjon: 1) Bruk kraften i sosiale nettverk, 2) bruk språklige innramminger som støtter budskapet med positive følelser, 3) gjør det enkelt og praktisk å handle klimavennlig, 4) bruk kraften i visjonære fortellinger til å skape mening og fellesskap og 5) bruk flere sosiale. Den samlede norske olje- og gassutvinningen slipper ut mindre CO2 enn ett enkelt av de største kullfyrte verkene i USA eller Asia, hevder fysikeren. - Miljøpartiet De Grønne vil jo legge ned oljenæringen, men så lenge norsk olje og gass er konkurransedyktige i sin utvinning er det selvpisking og snillisme å ikke selge det vi har, når markedet hadde blitt mettet fra andre selgere uansett

Etterlyser mer positiv miljøpolitikk - Forskning

Positive folk godtar feil og tar ansvar. Positive folk godtar feil fordi de vet at det er den eneste måten å lære og vokse på. De forstår de negative følelsene som feil provoserer, men de velter seg ikke i dem. I stedet gjenoppretter de seg selv og beveger seg fremover Jeg har tidligere skrevet det å ha tilknytning til to kulturer og sine ulemper, men det som ikke må glemmes er at dens fordeler er mye mye og mye mer. Dette skulle bare mangle, da verden ikke kan være så urettferdig med bare sine negative konsekvenser. Derfor har jeg fra idag bestemt meg for å skrive noe av fordelene ved

Her er de beste og verste miljøpartiene - Framtiden i våre

Noen skaper frykt for det flerkulturelle Norge og tegner et negativ bilde av mangfold. Videre at norsk kultur og verdier er under angrep på grunn av innvandringen. Det er selvsagt ikke riktig. Alle kulturer utvikler seg bl.a. ved impulser fra andre samfunn og ulike væremåter. Den norske kultur er ikke samme som for 100 år siden Mange barn og unge bruker mye av tiden sin på idrett. Konkurransen står i fokus: Målet er å vinne, å bli bli best. For noen er ønsket så stort at en tar i bruk ulovlige midler, som foreksempel doping, Skriv en artikkel eller et kåseri om de positive og negative sidene ved konkurransepreget idret Hele 77 prosent av deltagerne i Facebook-undersøkelsen skriver på dialekt. Tilsvarende tall i Mobilundersøkelsen er 71 prosent. Begge studier viser at dialekt er et viktig kjennetegn ved språket i sosiale medier De EØS-positive partiene trekker frem betydningen avtalen har for norsk økonomi, nordmenn fratas en rekke rettigheter vi i dag har i andre EU/EØS-land og norske institusjoner, Som forkjempere for mer bærekraftig klima- og miljøpolitikk ser De Grønne nødvendigheten av EU og europeisk samarbeid Når man nærmere skal beskrive de formelle rammer som gjelder for norsk miljøpolitikk som følge av EØS-avtalen, er det hensiktsmessig å skille mellom på den ene siden saksområder som det ikke er gitt nærmere regler for, og områder som det er gitt regler for - gjerne omtalt som henholdsvis det ikke harmoniserte og det harmoniserte området

Spørsmål og svar om norsk ulvepolitikk. Spørsmål og svar om norsk Denne negative utviklingen startet lenge før ulven reetablerte seg som ynglende bestand i Norge. Kan husdyreiere få økonomisk støtte til tiltak for å viser i hovedsak at det er et flertall av befolkningen både i Norge og Sverige som er positive til ulv Venstres prinsipprogram ble vedtatt på Venstres landsmøte 2020 Innhold: 10 liberale prinsipper Venstres historiske og ideologiske tradisjon Venstres samfunnsmål: Frihet, fellesskap, framtid En liberal rettssta Også blant dem som er positive til økonomisk verdsetting av natur, Tanken om at naturen har egenverdi er dermed både ny og gammel i norsk miljøpolitikk når begrepet innføres med utredningen om naturmangfoldloven i 2004. etiske og samfunnsvitenskapelige argumenter» Innledning Eksternaliteter og markedet Private løsninger O↵entlige løsninger Miljøpolitikk i praksis Avslutning Eksternaliteter - definisjon En eksternalitet (evt. en ekstern virkning) oppst˚ar n˚ar økonomiske aktører p˚avirker hverandre (positivt eller negativ) uten at det fanges opp i et marked

Det å styrke det norske språket, og ikke la engelsk ha en så stor innflytelse på norske ord og uttrykk som det har i dag, er viktig for å bevare det norske språket. Ord kan forsvinne. Engelskspråklig påvirkning kan ha både positive og negative konsekvenser Og så får vi se hvor lenge korona-situasjonen varer. I alle fall: Vindkraftmotstanderne har tradisjonelt hatt en serie med glimrende argumenter mot vindkraftutbygging i Norge. Men ser vi etter, kan argumentene flerdobles: Norsk vindkraft reduserer ikke klimagassutslippene. Norsk vindkraft gir en ubetydelig vekst av nye arbeidsplasser Mindretallet ser flere negative sider og utfordringer ved surrogati, men mener at de positive effektene av å tillate surrogati under klart avgrensede betingelser veier opp for det negative. Det er imidlertid avgjørende med tilstrekkelig informasjon, veiledning og oppfølging av kvinner som ønsker å føde et barn for andre Velg dem, og få frem det positive i dem også. Kom med eksempler, ikke bare ordet. Videre kan du omformulere negative sider til forbedringspotensiale. Vi har alle sider vi kan bli bedre på. Velg dem. Og en ting er sikkert, klarer du ikke å komme frem med noe som helst når du blir spurt om dine svake/negative sider eller sider du kan.

Når norsk gass og olje forbrennes slipper den ut 500 millioner tonn. Å snakke om «negative utslipp» er et trylleknep. Se ikke dit, se hit! sier tryllekunstneren For de fleste barn og unge er sosiale medier en del av hverdagen, og det er en viktig inngangsport til underholdning og kommunikasjon. Fordeler ved bruk av sosiale medier er blant annet at det gir bedre muligheter til å holde kontakten med venner og familie, og for å engasjere seg i fellesskapet - for eksempel i miljøsaker, politiske saker eller lignende Og selv om negative sidene ved den kan gjøre mye skade, veier de viktige positive sidene opp. Jeg syns at mobiltelefonen er en flott oppfinnelse, dersom den brukes på den rette måten. Samfunnet må passe på så mobiltelefonen ikke tar over for andre, mer personlige kommunikasjonsmetoder Vannkraft er en fleksibel og stabil energikilde. Vannet kan lagres i magasiner i perioder med overskudd til perioder hvor naturlig tilgang til kraft er lav og forbruket høyt, og gi elektrisitet når behovet er til stede. Vannkraftverk kan starte og stoppe produksjonen på kort varsel - Bærekraft er en fellesnevner for norsk miljøpolitikk og erklæringen betyr at Norge skal fortsette å jobbe med bærekraft i de sektorene som påvirker biologisk mangfold. Norsk skogbruk og fiskeri rapporter jevnlig i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, og erklæringen vil ikke bety en vesentlig kursendring i Norge, svarer Sveinung Rotevatn

Statoil: - Johan Sverdrup er god miljøpolitikk - NRK Norge

Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Havområdet utenfor Lofoten, De totale CO2-utslippene i Norge var i 2014 på 44 millioner tonn, utslippene fra produksjon av norsk olje og gass stod for omlag 30 prosent av dette, totalt 14 millioner tonn CO2 Og begge sider har argumenter som høres gode ut. Såpass gode at det kan være vanskelig å ta stilling for noen og enhver. Noen argumenterer med at lekser er urettferdige og er med og. Vi har fire store rovdyr i Norge: gaupe, jerv, ulv og bjørn. Overdreven jakt gjorde at alle disse var nær utryddet i forrige århundre. Sakte men sikkert fikk vi mer kunnskap om rovdyras plass i den norske faunaen, og i dag er målet å sikre levedyktige bestander av rovdyra. Men for at rovdyra skal finnes i levedyktige bestander må bestandsmålene økes for alle de fire artene

Argumenter for/imot abort? - Politikk - Norsk - VG Nett Debat

Hvilke argumenter støttes av gjeldende forskning? Men hva vet vi egentlig om cannabis og om de ulike grupper av brukere, om stoffets virkninger og om effekter av tiltak? Mange mener mye om norsk narkotikapolitikk, og det opereres med flere «sannheter» om hva bruken kan føre til - både av positive og negative ting Norsk idrettshistorie: Organisering og finansiering: Olympiske leker: Oppgaver og konkurranser: Finn argumenter for og imot at Norge søker vinter-OL i 2014, Trekk fram negative og positive sider ved kommersialiseringen av idretten Tverrfaglig samarbeid mellom norsk og helse- og oppvekstfag. Grunnleggende ferdigheter. Elevene skal primært øve seg på skriving. I tillegg skal de finne argumenter i tekster og samtale om argumentasjon. Sluttproduktet er en artikkel (resonnerende tekst) der eleven skal drøfte positive og negative sider ved gratis skolelunsj Bistandens bivirkninger. Veien til varme land er oftest brolagt med gode forsetter. Slike veier bør man gå med varsomhet, og det er særlig viktig i et politikkfelt der de som berøres, er utenlands og mange av dem i et avhengighetsforhold til oss Førsteamanuensis dr. Christian W. Beck: - Både positive og negative sider ved hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Christian W. Beck sammenligner dagens hjemmeundervisnings-situasjon i forhold til situasjonen for 20 år siden, da hjemmeundervisningen startet

Argumenterende tekst om hvorvidt 16 åringer skal ha stemmerett ved valg i Norge. Teksten er skrevet i norskfaget på vg2 og kommer kort inne på sentrale argumenter for og mot lavere aldersgrense ved valg Bompenger er en avgift som betales av bilister for å bruke offentlige og private veier eller annen infrastruktur som for eksempel vei tunneler og broer.Brukerne av veien betaler en avgift hver gang de passerer et betalingspunkt, typisk bom på en bomvei.Bompenger brukes særlig til finansiering for veiprosjekter der en veistrekning bygges, eller utbedres

«Innvandring er positivt for Norge» Det mener de fleste av os

 1. Disse fordelene er garantert frem til 2018, og i forbindelse med lanseringen av nye, bedre og populære elbiler som Tesla og Leaf har elbilsalget skutt til værs. Les generelt om elbiler her (UngEnergi.no). I Norge finnes det i dag litt i underkant av 54 000 elbiler, og antallet har økt med mer enn 43000 elbiler siden 2013
 2. Norges Naturvernforbund har 19.000 medlemmer, og Solheim tror organisasjonens konklusjon i EU-spørsmålet vil bli lagt merke til hos mange miljøengasjerte velgere. Forbundet har alt nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal lage et studiehefte for medlemmene om positive og negative sider ved unionens miljøpolitikk
 3. Jeg har tidligere svart på et spørsmål om negative og positive sider ved globalisering. Les svaret, og finn lenker til mer informasjon om globalisering her. Verdenshandelen. Verdenshandelen, eller internasjonal handel, er all bytte av varer, tjenester og kapital som går på tvers av landegrenser
 4. Returnerer netto nåverdi for en investering basert på en rekke periodiske kontantstrømmer og en diskontosats. Netto nåverdi av en investering er dagens verdi av en serie fremtidige innbetalinger (negative verdier) og inntekter (positive verdier)
 5. Miljødirektoratet stilte seg positive til en åpen dialog med KS Bedrift i denne saken, og vi ga flere innspill inn i prosessen. I den endelige anbefalingen fra Miljødirektoratets kjenner vi igjen mange av våre argumenter. Les mer om den Miljødirektoratets anbefaling i vår nyhetssak fra 15.10.2015

Folk flest er positivt innstilt til innvandrere - SS

En blir jo ofte bedt om å nevne tre negative sider ved en selv, og jeg synes denne malen virker ganske fornuftig. En viser selvinnsikt nok til å trekke frem negative sider (det har vi jo alle), uten at en nødvendigvis trenger å gi dem så fryktelig mange gode argumenter for at ikke akkurat du skal få jobben 2 2SharesVG, NRK og Dagbladet rapporterer i dag en sak hvor en 22 år gammel mann er dømt til fengsel for å ha hatt sex med sin 14 år gamle kjæreste: Sarpsborg tingrett dømte den 22 år gamle kjæresten hennes til fengselsstraff i 60 dager for seksuell omgang med mindreårige. 39 av dagene ble betinget med en prøvetid på to år. Bakgrunnen for dommen er at gutten befølte jenta på. Muntlig presentasjon: Ungdom og dataspill. Lag en presentasjon om dette temaet. Du kan f.eks. ta opp disse punktene: ulike typer spill; grafikk og design; positive og negative effekter ved å spille; Bruk synspunktene fra forskerne i artikkelen, men trekk også inn dine egne spillerfaringer. Framfør for klassen. Omfang: ca. 15 minutter Helse er et fundament for en bærekraftig utvikling. I 1987 la Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, frem sin rapport, som på norsk fikk tittelen Vår felles framtid ().I denne ble begrepet bærekraftig utvikling lansert, bl.a. for å demonstrere hvor viktig det er å integrere miljøpolitikk og økonomisk utvikling

Positive sider ved Stihl MS 500i. Negative sider, om noen: Sagen er så sterk, at det går hardt ut over kjede. Vi anbefaler å skru opp oljetilførsel med en gang. Etterfyll olje oftere enn med en vanlig motorsag og hold kjede skarpt. Vi har brukket ryttere og må lære oss å være litt forsiktigere enn ellers Opposisjon til innvandring (eller motstand mot) eksisterer i de aller fleste nasjonalstater som opplever innvandring, og har blitt en betydelig politisk sak, diskusjonstema og -problem i flere stater.Innvandring i den moderne forstand refererer til bevegelse av personer fra en nasjonalstat til en annen hvor de ikke er statsborgere; det er òg viktig å skjelne mellom lovlig og ulovlig. Planer om norsk «Silicon Valley» splitter bygda. Argumenter om at jorden her ikke er så god uansett, - Det er positive og negative sider her Høyesterett avsa 27. september dom i den såkalte Fosen-saken. Historikk og saksgang fremgår av vår omtale av EFTA-domstolens første og annen uttalelse i sakens anledning, hhv. E-16/16 (Fosen I) og E-7/18 (Fosen II).Høyesteretts ankeutvalg har tidligere besluttet at Høyesterett bare skulle behandlet en avgrenset mengde av de problemstillinger som saken reiser utgangspunktet positive til at alle typer butikker kan holde søndagsåpent om de ønsker det, og den andre halvparten var i utgangspunktet negative til dette. Denne sammensetningen av gruppene ble valgt for å ha et godt grunnlag for å stimulere til en god diskusjon. Samtidig ønsket vi å gå i dybden på argumenten

Og både statsråd, fylkesordfører, Statsbygg-direktør (som har fagansvaret for Campus) og rektor repeterte i sine taler at målet for bygningsklumpingen til 11 milliarder var tverrfaglighet: De 40 000 studentene, sikkert blandet med sine lærere, skulle mingle fram tverrfagligheten på store, glitrende fellesareal i smeltedigelen på. Dette er absolutt relevante argumenter i totalbildet. Den norske bedriften Xynergo på Hønefoss jobber med å utvikle prosesser som gjør at vi kan få syntetisk biodiesel fra den norske skogen. Folk som er positive til vindmøller på generelt grunnlag er mindre plaget av støy fra vindmøller enn personer som er negative til vindmøller Av Rolf Hagman og Kjell Werner Johansen. Dieselavgiften er i dag kr 3.50 per liter. I tilegg er det en CO2 avgift på 57 øre per liter. Biodiesel har vært fritatt for begge disse avgiftene og fra 2010 vil regjeringen oppheve avgiftsfritaket for den første komponenten De Grønne er ikke et blokkuavhengige parti, og det er like greit. Blokk til blokk med Grønt folkeparti De Grønne er ikke et blokkuavhengige parti, og det er like greit Føre-var-prinsippet ble vedtatt på FN-toppmøte om miljø og utvikling i Rio 1992. Når menneskelige aktiviteter kan føre til negative konsekvenser som er vitenskaplig sett sannsynlig, men usikker, skal tvilen komme miljøet og mennesker til gode. Prinsippet er tenkt å være førende for beslutningstakere på alle nivåer i alle land

Artikkel - Daria.n

 1. Fra Kollsnes, prosessanlegget for gass i Øygarden kommune, Hordaland (foto: Helge Hansen/Statoil) Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip (KS) har en rekke argumenter mot gass i sitt innlegg «Satsing på gass..» i Energi og Klima 9. juni.De synes å tro at all gass konkurrerer med kull og diskuterer all bruk av gass kun ut fra dette
 2. Nesten 50 prosent av avfallet på norske strender som avfallsrådgivningsselskapet Mepex har analysert, stammer fra norsk skips- og fiskerinæring. Også det meste av det resterende avfallet som Mepex har analysert har norsk opphav. En ny FN-rapport viser at så mye som 80 prosent av søppelet i de nordlige havområdene stammer fra skipsfart
 3. Dette er gode nyheter for Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre, som ønsker å bruke 2.3 milliarder kroner på gratis skolemat i grunnskolen. Jeg er positiv til at elever får et gratis måltid hver dag. Det er det flere grunner til. Nå kan man slå i bordet og si at dette er et bra tiltak for å utjevne sosiale forskjeller

Defensiv norsk miljøpolitikk - i og utenfor EØS

• Eks på negative sanksjoner; bøter, fengselsstraff. • Eks på positive sanksjoner; ros, oppmuntring. Oppgaver: 1. Miljø, oppvekst, venner og familie er med på å skape et menneskes identitet. 2. Rolle: Den statusen du har i et samfunn. Du skifter rolle etter hvem du omgåes med Også denne gang fremsetter de postulater snarere enn solide argumenter til forsvar for § 185. Med støtte i en politirapport om et utvalg saker vedrørende såkalt hatkriminalitet skriver DSA: Domstolenes terskel for å dømme en ytring som ulovlig og straffbar er og skal være høy Men ikke alle partitoppene i Senterpartiet er negative: - Dette er en enorm mulighet for verdiskapning og vekst, ikke bare i landsdelen, men for nasjonen. Verden trenger energi for å få bukt med fattigdomsproblemene, og energien må skaffes mest mulig effektivt og miljøvennlig. Norsk olje og gass er en del av løsningen

natur- og miljøvern - Store norske leksiko

I følge artikkelen har EU hatt en positiv påvirkning på Norges miljøpolitikk ved at de har gjennomført stadig mer krevende miljøregler, og dermed bidratt til at norsk miljøpolitikk i kraft av dette har blitt mer ambisiøs enn det den sannsynligvis hadde blitt gjennom den politikken og de reglene de norske politikerne ville ha klart å enes om, pga. ulike standpunkt og koalisjonsregjeringer -En positiv test betyr ikke at en er smittet med Covid 19. Bare når en fremviser symptomer (sår hals, hodepine etc.) har vi tegn på at en er smittet av noe (ikke nødvendigvis Covid-19). - Dette er ingen Covid-19 pandemi, men en testpandemi. Fortsetter en denne testpraksisen vil en i all fremtid finne korona-positive de positive følgene. 3.0 Et historisk tilbakeblikk I det følgende vil jeg ta for meg utviklingen i bevæpning av norsk politi fra 1930-tallet og fram til i dag. I mellomkrigstiden var det store spenninger mellom arbeiderbevegelsen og arbeidstakerne i Norge. Splittelsen påvirket politiet og det utviklet seg to polititradisjoner, den myke og de NRK vil litt positive til at lokalradio kan få fortsette å sende på FM, i hvert fall i en periode. P4 og Bauer er entydig negative til forlengelse. Det er kommet inn over 100 høringsuttalelser etter at Medietilsynet ba om innspill om hvorvidt lokalradio skal få lov til å fortsette å sende på FM etter 2021 Her skal vi redegjøre for noen av de mest brukte, og diskutere argumenter for og imot å ta dem i bruk. - Argumentere fra et kjent eksempel. Når vi møter et nytt og ukjent problem kan det være nyttig å sammenligne med et kjent tilfelle, der vi vet hva som er rett, for å se om konklusjonen også kan være gyldig for det nye tilfellet

Norsk miljøpolitikk: Formet av økonomsike interesser - Apollo

 1. alomsorgen registre over alle kri
 2. Negative argumenter: - Stygge å se på - Støyer - Inngrep i naturen - Må slås av i ekstremvær - Ikke jevn produksjon - Dreper en del rovfugl - Kostbar og forurensende . produksjon av utstyret - For lite lønnsom
 3. Digitaliseringen og globaliseringen vil åpne nye dører og markeder for norsk kompetanse og norske varer og tjenester. Med høyt kompetansenivå og en relativt sett veldrevet og omstillingsdyktig økonomi vil norsk arbeidskraft være godt posisjonert for å ta del i dette. Samtidig vil både digitaliseringen og globaliseringen by på utfordringer
 4. istrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier han ikke ser noen argumenter mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 5. Vi i Norge lever i et flerkulturelt samfunn. Det bor mange som kommer fra andre kulturer enn den vi er oppvokst med her. Når vi lever i et flerkulturelt samfunn kommer det mange fordeler og noen ulemper. Noen av fordelene som kommer er at vi får bedre forståelse av andre kulturer. En ulempe med det, kan være at det også kommer mange fordommer

- Slutt å si at det flerkulturelle er positiv

Miljøpolitikk Fra å være å sett på som positiv og framtidsrettet med ten og har bidratt til at fiskeri- og havbrukspolitiske argumenter for norsk medlemskap har blitt mer synlige. Offensivt av Grønnevetutvalget Arbeidsgruppen for økt verdiskapning i fiskeindustrien bilde av om utviklingen har vært positiv eller negativ siden 1987. Selv om det - muligens med rette - kan hevdes at norsk fiskeriforvaltning har utviklet seg i positiv retning og nå er blant de beste i verden, så er det vanskelig å være like entydig når det gjelder tilstanden for selve ressursgrunnlaget Munnleg presentasjon: Ungdom og dataspel. Lag ein presentasjon om dette temaet. Du kan f.eks. ta opp desse punkta: ulike typar spel; grafikk og design; positive og negative effektar ved å spele; Bruk synspunkta frå forskarane i artikkelen, men trekk òg inn dine eigne spelerfaringar. Framfør for klassen. Omfang: ca. 15 minutt Pasienten kan øve seg i å bearbeide informasjon på mer nyanserte måter. Det kan bidra til at negative følelser dempes og åpne opp for fleksible og nyanserte tenkemåter og konstruktive handlemåter. Nedvurdering eller ugyldiggjøring av det positive fornuftige argumenter og konkrete fakta som avkrefter overbevisning

Abort - begge siders mening - Daria

Den norske læreplanen angir kompetansemål for opplæringen og gir skolen ansvaret for undervisning og læring. Det blir dermed en lokal oppgave å vurdere hva som er formålet med å gi lekser. Det er skolen selv som avgjør om den vil pålegge elevene lekser, og et flertall av skolene har valgt dette Miljøpolitikk og skjønnhets-skjønn på Bjølsen. De tre artiklene kommer fra Rådet for byarkitektur, som oppnevnes av Byrådet, arbeidsgiver- og bransjeforeningen Arkitekturbedriftene, og Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Signy Irene Vabo, Jan Erling Klausen og Jostein Askim. offentlig politikk. Universitetsforlaget. 9788215031958_Vabo mfl_Offentlig politikk.indd 3. 23.06.2020 13:0 11.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder. 11.2 Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler. Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet. Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som nullenergihus og plussenergihus. Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg - med svært raskt byggetid. Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering Hei jeg har snart norsk eksamen, alltid bruke argumenter for og i mot det du skriver om. både negative og positive og deretter ta stilling til enten A eller B. Resonnementer har alltid en konklusjon. Jeg håper dette kan hjelpe deg på vei og lykke til med eksamen! Svar #

De viktigste argumentene for og mot brexit - NRK Urix

på norsk miljøpolitikk. Det er derfor viktig at norske myndigheter og næringsliv prioriterer samarbeid og deltagelse i relevante EU-pro-sesser innen sirkulær økonomi. Regjeringens strategi bør beskrive norske prioriteringer og arbeid inn mot EU-systemet, på politisk nivå og mht. forvaltningens deltagelse i EU-kom Å sørge for at både voksne og barn spiser mer frukt og grønt er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for å bedre norsk folkehelse. Inntak av frukt og grønt virker positivt på folks helse, har en sosialt utjevnende effekt, og vi vet at å etablere gode helsevaner tidlig i livet har stor innvirkning på mulighetene til å lykkes på skolen og i senere i arbeidslivet

Eggdonasjon og «tenk på barna!»-argumenter Den argumentative strategien er å vise at en lovendring vil ha flere negative konsekvenser enn positive konsekvenser, og at vi derfor bør konkludere med at eggdonasjon bør forbli ulovlig i Norge. Norsk språk og «krigsargumenter. Argumenter. Motstanderne av mRNA-testen henviser til at den har lavere sensitivitet for cervikal intraepitelial neoplasi ().Tilhengerne hevder at mRNA-testen forebygger flere krefttilfeller fordi den oppdager onkogen aktivitet, ikke bare tilstedeværelse av HPV-virus ().De hevder også at RNA-testen i praksis forebygger flere krefttilfeller fordi antall positive prøvesvar er lavere, slik at. Storskole - en svært dårlig idé!Onsdag 19 juni kommer rådmannens innstilling om sammenslåing av Alværn og Tangenåsen ungdomsskolen opp til behandling i kommunestyret. Bakgrunnen fo

Argumenter mot atomvåpenforbudet og hvorfor vi mener de ikke er gode nok Vi har samlet de vanligste argumentene mot norsk signering av atomvåpenforbudet, og argumentene vi mener viser hvorfor de ikke er gode nok. De vanligste argumentene «Et forbud mot atomvåpen som ikke omfatter atomvåpenstatene, har ingen effekt. Rapporten har hatt som formål å sammenligne miljøbelastningen fra norsk forbruk og norsk produksjon for perioden fra framlegging av Brundtlandrapporten (1987) fram til dags dato (2007). Hypotesen er at i den typen samfunn som Norge representerer, med en høy materiell levestandard, et økende innslag av tjenesteytende næringer, en åpen økonomi og en velutviklet miljøpolitikk, så kan. Argumenter for bruk av bompenger gjelder både finansiering og motiverende effekt. En bompengeavgift bidrar til inntekter for det offentliges finansiering av prosjekter, samtidig som det påvirker bilbrukeres beslutning om bytte til utslippsfrie biler SKJEV FORDELING Returnerer skjevheten for en fordeling. Skjevfordeling karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi. Positiv skjevfordeling indikerer en fordeling med en asymmetrisk side som heller mot positive verdier

Et godt argument? - Psykologisk

og Kallbekken (2011) undersøkte den norske befolknin-gens holdninger til skatt og ønsket å se om folk generelt foretrakk lave skattenivåer. Dette fikk de bekreftet gjen-nom studien. Baranzini og Carattini (2016) fant, gjennom en studie utført i Sveits, at respondentene var noe mer positive til miljøskatt enn hva andre studier har vist. Dere Fordeler og ulemper ved elbil Er du på utkikk etter en ny bil, men usikker på om du burde velge diesel, bensin eller elbil? Her får du fordelene (og ulempene!) ved elbil - så blir kanskje valget litt lettere å ta! Hva er el-bil, og hva er fordelene og ulempene ved el-bil? I de senere årene har det

 • Puts pris kvm.
 • Barbere katt selv.
 • Adrenerge reseptorer.
 • Hyundai santa fe 2014 test.
 • Special olympics 2018.
 • Öffnungszeiten willibaldsburg eichstätt.
 • Startpakke ølbrygging.
 • Vermouth vinmonopolet.
 • Hvordan sende ut anbud.
 • Braeburn apfel kaufen.
 • Star ink bergen.
 • Kasper skaanes maske.
 • Yha london central.
 • Bumblebee the movie rollebesetning.
 • Kulibri.
 • Schlagerparadies installieren.
 • Tassimo t20 bruksanvisning.
 • Hva er en tjeneste.
 • Franska verb övningar.
 • Sonic forces download.
 • Sind sarah und pietro wieder zusammen.
 • Elpriser utveckling 2018.
 • Eksempel på mitose.
 • Skolerute rennesøy 2018 2019.
 • Hva betyr visst.
 • Schwarzwald urlaub mit kindern.
 • Rechtstädtisches rathaus danzig.
 • Hvilket dyr er du i sjelen din.
 • Bildergalerie rahmen holz.
 • Etikk i buddhismen og kristendommen.
 • Aktivierungsdienst ihrer organisation.
 • Stein og fjellskred.
 • Pentagon ecken bilder.
 • Intern og ekstern opplæring.
 • Malik slumdog millionaire.
 • Mønsterdybde vinterdekk lastebil.
 • Uni freiburg nc jura.
 • Havert vs steinkobbe.
 • New adidas football boots 2017.
 • Skiløyper arendal.
 • Nord europa klima.