Home

Myr biologisk mangfold

Biologisk mangfold er mangfoldet av alt liv som finnes på jorda. Det handler ikke bare om artene, men også om variasjon i det genetiske mangfoldet innen artsgruppene og om mangfoldet av leveområder som artene lever i. LK20. LK06 Vis kompetansemål. Genetisk mangfold gjør at arter. «Klimaendringer og tap av biologisk mangfold henger sammen. De må takles som ett beslektet problem med sammenhengende løsninger», sier lederen for FNs konvensjon for biologisk mangfold, Elizabeth Maruma Mrema. Og det er akkurat dette Natur og Ungdom gjør. Dersom det bygges vindindustri på myr eller andre karbonrike naturtyper,. til et redusert biologisk mangfold. Kunnskapsnivå Kunnskapen om det biologiske mangfoldet i kommunen er av forholdsvis ny dato, og det er kjent få undersøkelser av betydning før 1970. Registreringsomfanget hadde en topp på første halvdel av 1980-tallet, med til dels omfattende registre-ringer både av skog, myr, fjell og våtmark «Klimaendringer og tap av biologisk mangfold henger sammen. De må takles som ett beslektet problem med sammenhengende løsninger», sier lederen for FN s konvensjon for biologisk mangfold, Elizabeth Maruma Mrema. Og det er akkurat dette Natur og Ungdom gjør. Dersom det bygges vindindustri på myr eller andre karbonrike naturtyper,. Biologisk mangfold, som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser begrepet til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold eller mangfold i leveområder og nisjer i et område. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes der

Video: Naturfag - Biologisk mangfold - NDL

- Myr utgjør en viktig type landskapselement med stor estetisk og rekreasjonsmessig verdi. Myra har også et stort biologisk mangfold av dyr, fugler, insekter og mikroorganismer. Naturlig myr kan være en viktig kilde til informasjon om vegetasjon, klima og kulturhistorie etter istida Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i området Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Mennesker er avhengige av et biologisk mangfold. Likevel utrydder vi arter

Start studying biologisk mangfold. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Tjenesten viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige, viktige og lokalt viktige for biologisk mangfold etter DN's håndbok 13. hovednaturtype_hb13_myr_og_kilde Viser alle kartlagte lokaliteter innen hovednaturtypen Myr og kilde

3 Biologisk mangfold Her finner du løsningsforslag og tips til oppgavene i kapittel 3. Viktig: Mange av oppgavene er diskusjonsoppgaver, og dere bør ta gode notater slik at dere husker argumentene senere Biologisk mangfold, eller naturmangfold, omfatter ikke bare mangfold av alle de ulike arter som finnes, men også mangfoldet av genetisk variasjon innen arter, og variasjonen av naturtyper og leveområder. I dag går arter tapt 100-1000 ganger raskere enn det som har vært naturlig de siste hundre millioner år Biologisk mangfold i Moss, Rygge og Råde Del I - mål og tiltak Dato: 02.11.2004 Temaplan biologisk mangfold Side 3 av 42 Forord Biologisk mangfold er en forutsetning for menneskets eksistens. Naturens mangfold har betydning for klima, jordsmonn, vann, luft, næringsproduksjon, utvikling av medisiner, opplevelse og skaperevne

biologisk mangfold, kapittel 5 i stortingsmeldingen, som gir forutsetningene for gjennomføringen. Handlingsplanen Forsvarets miljøvernarbeid (2002) skisserer de samme målene om en kartlegging. Kartleggingen er gjennomført i henhold til metodikk skissert i DN-håndbok 13, og er delt opp i de fir Øvre Romerike Natur og Ungdom har anmeldt Nannestad kommune for bygging av et boligfelt på myra Bjørkemåsan. Organisasjonen reagerer fordi myrer er viktige for karbonfangst og biologisk mangfold Biologisk mangfold i Stryn kommune - 6 - Miljøfaglig Utredning 2002 Naturtyper i Stryn Alle de syv hovednaturtypene forekommer i Stryn; myr, rasmark/berg og kantkratt, fjell, kulturlandskap, ferskvann/våtmark, skog og havstrand/kyst. Stryn har noe myr, men de fleste forekomstene er små og fattige og ligger i høyereliggend Norge har gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2020. Det haster altså å få på plass tiltak for å ta vare på sjeldne og truede arter. Den beste måten å ivareta slike arter på, er å sørge for at leveområdene deres bevares. Uten levesteder, ingen arter

1.3 Data om biologisk mangfold 1-6 2. Bruk av kunnskap om biologisk mangfold i arealplanlegging 2-1 2.1 Kunnskapsbehov 2-3 2.2 Bruk av kunnskap i plan- og byggesaker 2-3 2.2.1 Kommuneplan 2-3 2.3 Oppfølging gjennom egne planer for naturområder og -verdier 2-5 2.3.1 Handlingsplan for biologisk mangfold 2- Biologisk mangfold i landbruket er et resultat av 12 000 års praksis der bønder har valgt ut ut og foredlet plantesorter og husdyrraser. Dette mangfoldet er sterkt truet i dag. Menneskeskapte klimaendringer forsterker denne effekten mange steder, og reduksjon i biologisk mangfold reduserer bøndenes mulighet til å tilpasse seg klimaendringene Naturmangfold er omtalt i Naturmangfoldloven, som beskriver hvordan bærekraftig bruk og vern skal ta vare på vårt biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold, og omfatter således mer enn biologisk mangfold.Norsk forvaltningspraksis tilsier at naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander KRONIKK Mangfold innebærer variasjonsrikdom, noe som forsvinner med utblanding. Å bevare ulike dyr og vekster er en selvfølge for de fleste, men hvorfor inkluderes ikke mennesket i dette Vi i Oikos - Økologisk Norge har et annet faglig syn enn Heggdal på det som skjer i jorda: Vi må ta vare på matjorda med et stort biologisk mangfold av små og store levende organismer Økologisk.

Feltrapport: NINA tar tempen på norsk natur

Tap av biologisk mangfold som følge av jakt, byggeprosjekter og klimaendringer er en stor utfordring verden over. Mange krypdyr, fugler og pattedyr trues av utryddelse. Rødlisteindeksen er en indikator på hvor raskt biologisk mangfold forsvinner og en del av FNs bærekraftsmål delmål nummer 15.5.1 Formålet med skogbruksloven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre biologisk mangfold, hensyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen. Skogbruksloven gjelder for all skog uansett eierskap Biologisk mangfold omfatter også forskjellene innenfor hver levende organisme (art), alle de ulike artene, og naturtypene (økosystemene) de lever i. I naturen henger alt sammen. Et intakt og rikt biologisk mangfold gjør at økologiske funksjoner er mer stabile over tid. Om en art går tapt, kan det ha store konsekvenser for resten av. Rovdyrvern truer biologisk mangfold! Av: Ola Hammer Langleite, Snåsa; Publisert: 30 september 2020 22:08 PM Sist oppdatert: 30 september 2020 22:08 PM. Naturvernerne sier vi må verne mer natur og «Rewilding» er blitt et nytt motebegrep Biologisk mangfold. Biologisk mangfold er populært sagt naturens mangfold. Variasjonen i naturen kan måles og beregnes på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystemer. Norge har sluttet seg til den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er et begrep som beskriver mangfoldet av levende organismer. Jordens biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det er variasjoner innen arter, mellom arter og mellom økosystemer. Biologisk mangfold er en fellesbetegnelse for alle disse formene for variasjon Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes

KSU.NO - Klimaendringer og tap av biologisk mangfold ..

 1. Fagområde: Biologisk mangfold Statens kartverk - desember 2012 3 Normative referanser Naturmangfoldloven (Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold) omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. Loven erstatter den tidligere naturvernloven, deler a
 2. Forskere og biologer har i mange år vært bekymret for tapet av biologisk mangfold. Det er stor oppmerksomhet rundt dette temaet og hvilken betydning insekter og andre mikrober har for naturmangfold og matproduksjon. Forsker Francisco Sanchez-Bayo sier i Biological Conservation: «Hvis ikke tapet av insekter stanses, vil konsekvensene bli katastrofale for planetens økosystemer»
 3. I tillegg til å gi en oversikt over status og utviklingen for biologisk mangfold i Norge, gir naturindeksen kunnskap om effekten av menneskelig påvirkning på naturmangfoldet. I overkant av 300 indikatorer er valgt ut som representative for de store økosystemene hav, kyst, ferskvann, åpent lavland, skog, våtmark og fjell

Klimaendringer og tap av biologisk mangfold henger sammen

Konvensjonen om biologisk mangfold var en av tre viktige konvensjoner som ble vedtatt under miljø- og utviklingskonferansen i Rio de Janeiro i 1992. De to andre var klimakonvensjonen og FNs konvensjon mot ørkenspredning. Under Riokonferansen ble landene også enige om Biologisk mangfold. Hele Inndalen er dominert av granskog, ofte med innslag av bjørk og annen lauvskog. Langs Inna vokser det mye or. Fjellområdene har store innslag av myr i et åpent, avrunda landskap. I Inndalen er det større partier som har gode varmeforhold Myr er økosystem med høy grunnvannstand, der nedbrytningen av dødt organisk materiale går så langsomt at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. Torva danner gjerne tykke lag og er et karaktertrekk i landskapet, både i Norge og mange andre nordlige land. For at det skal defineres som en myr, må den være minst 30 centimeter dyp

Påvirkninger med negative konsekvenser for biologisk mangfold 11 2.3. Utvelgelse av ordninger som kan ha negative konsekvenser for biologisk mangfold 14 vurdering av støtteordninger med negative miljøkonsekvenser har vært grøfting av myr for jord- og skogbruksproduksjon. Nå gis det ikke lenger tilskudd til ny-grøfting av myr,. Biologisk mangfold: Redd insektene! Og dermed fuglene og oss selv Jordbrukspolitikken må endres, slik at økosystemtjenester og naturmangfold ivaretas på en bedre måte enn i dag

Det store hage-bedraget

biologisk mangfold - Store norske leksiko

Habitater | Mitt Biologiske Eventyr

Naturens mangfold er en del av jordas fellesressurs som kan bevares både gjennom vern av områder og arter og ved bærekraftig bruk. Norge er ett av 160 land som har undertegnet konvensjonen om biologisk mangfold som ble lagt fram på FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2001. Biologisk mangfold i Vågsøy kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2002-1. 1-33. Referat: Som ledd i Stortingets ønsker om at alle kommuner skal kartlegge sitt biologiske mangfold, er det samlet sammen informasjon fra Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane fylke

vare på biologisk mangfold. St. meld. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvik-ling er en oppfølging av denne avtalen, og her er det ei målsetting at alle kommuner skal gjennom-føre ei kartlegging av biologisk mangfold i løpet av 2003. Biologisk mangfold kan defineres på mange ulik Biologisk mangfold gjelder ikke bare ville planter og dyr. Matplanter og husdyr er like viktige genetiske ressurser, og også her foregår det et stort tap av mangfold. Crop Trust er en internasjonal organisasjon som samler sammen frø av matplanter fra hele verden for å bevare for ettertiden

jødsling i skog, på økosystemer og biologisk mangfold. Samtidig gis det en vurdering av hvilke arealer og naturtyper som blir mest negativt påvirket av økt tilplanting, samt en vurdering om nitrogengjødsling i klimasammenheng er et akseptabelt klimatiltak med tanke på effekter på det biologiske mangfold Naturmangfold i Asker. Vi har et stort behov for mer kunnskap om biologisk mangfold, særlig i byggesonen. Med et økende press på arealene og betydelig reduserte leveområder for en rekke arter har Asker kommune en stor utfordring knyttet til vern av arealer Gratis webinar: Biologisk mangfold som verktøy i økologisk dyrking Nyttedyr kan hjelpe oss med å kontrollere skadegjørere, sikre bedre avlinger og gjøre jorda mer robust. For å kunne gjøre en best mulig jobb må vi legge til rette for.

Store mengder klimagass fra dyrket myr

Biologisk mangfold i friområdene Mosvatnet, Mosvannparken, Vålandsskogen i Stavanger kommune AMBIO Miljørådgivning AS - 10 - Tabell 3.1. Utvalgte naturtyper (etter DN-håndbok nr. 13- 1999) Myr Rasmark, berg og kantkratt 1) Fjell Kulturlandskap Ferskvann/ våtmark Skog Kyst og havstrand Intakt lavlands- myr Intakt høgmyr Terreng Handlingsplan for biologisk mangfold - Stavanger kommune 2010 - 2014 6 Veien videre Planen skal rulleres hvert 4. år. Tiltaksdelen i tabellform har en kortsiktig og en langsiktig del. De fleste av tiltakene er plassert i den kortsiktige delen da denne gjenspeiler ønskesituasjonen Biologisk mangfold. Første samling på naturfagkurset har fokus på biologisk mangfold og feltarbeid. Vi besøker Arboretet og Botanisk hage på Milde, og ser på metoder som bidrar til aktive elever og godt læringsutbytte av feltarbeid. Det blir også faglig input om forskning og forvaltning av biologisk mangfold Biologisk mangfold: Skogen i reguleringsplanområdet er relativt ung. I hellinga mot Lille Grevsjøen er det yngre barblandingsskog (hogstklasse III-IV), mens de øvrige delene består av nylig gjennomhogd furuskog. I hele området finnes det spredte nokså gamle furutrær. Dette er frøtrær som e Biologisk mangfold i Rana kommune Forsidebilde: Rana kommune er trolig en av de biologisk sett mest varierte kommunene i Norge, med en spennvidde fra fjord til fjell, kyst til innland, og med mange særpregede mil-jøer. Mårtjønna i Dunderlandsdalen er et av dem. Et skogstjern omgitt av tung gran

Storheia fra Lillemork

Biologisk mangfold - Wikipedi

 1. våtmark, myr og andre fuktige områder og intensiv landbruksdrift ved gjødsling på den ene Biologisk mangfold har ikke vært et prioritert innsatsområde inntil 2008. I forhold til biologisk mangfold er nye aktiviteter som kan påvirke biologisk mangfold knytte
 2. Artikkel 2. Bruk av uttrykk. I denne konvensjon betyr: «Biologisk mangfold» variabiliteten hos levende organismer av alt opphav, herunder bl.a. terrestriske, marine eller andre akvatiske økosystemer og de økologiske komplekser som de er en del av; dette omfatter mangfold innenfor artene, på artsnivå og på økosystemnivå. «Biologiske ressurser» genressurser, organismer og deler av.
 3. for kommunal kartlegging av biologisk mangfold. I mellomtiden har Direktoratet for naturforvaltning gitt ut fire håndbøker om dette temaet. For praktisk kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann kan vi nå henvise til DN håndbok 15 (ferskvann), DN håndbok 13 (naturtyper), DN håndbok 11 (vilt) og til DN notat 2000-5 (kartproduk-sjon)
 4. 5 studiepoeng overlapp mot BIO1100 - Biologisk mangfold 1 (nedlagt) 5 studiepoeng overlapp mot BIO1110 - Biologisk mangfold 2 (nedlagt) 5 studiepoeng overlapp mot BIOS2220 - Akvatisk biomangfold; Det kan ellers være et visst overlapp med gamle emner. Kontakt studieseksjonen hvis du har spørsmål om overlapping
 5. På vegne av tiltakshaver Olav Arne Haugen, har det blitt utført kartlegging av biologisk mangfold i Folefalla-området i Evje og Hornnes kommune. Plankontoret Hallvard Homme AS står for utarbeidelse av undersøkelsene av det biologiske mangfoldet i planområdet etter Naturmangfoldlovens §§8-12

Biologisk mangfold av fugl i sentrale deler av Hoplavassdraget PDF - Magne Husby, HiNT 2004 (Utredning nr 51); Dammer i Nord-Trøndelag 2001-2002 NINA PDF; Flaggermus i Levanger kommune PDF - Statusrapport 2003 av Per Inge Værnesbranden - Registrering excel; Fuglelivet i Staupshaugen, Levangersundet og utløpet av Levangerelva (Røstadlandet) PDF - Tore Reinsborg 200 Begrepet biologisk mangfold. Biologisk mangfold blir alt for ofte redegjort for på en overfladisk og forenklet måte. Det er derfor ikke så rart at de fleste tenker på alle de fine og forskjellige artene de har sett av fugler, insekter, pattedyr og planter, når de hører begrepet biologisk mangfold nevnt

Rapport Biologisk mangfold Narvik lufthavn Narvik kommune, Nordland BM-rapport nr 7-2013 Dato: 12.11.201 Biologisk mangfold i Ski kommune NIJOS rapport 06/2000 Sammendrag Kartlegging av biologisk mangfold i Ski kommune er foretatt etter retningslinjer beskrevet i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin håndbok 13, Kartlegging av naturtyper - verdsetting av biologisk mangfold . Arbeidet har vært oppdelt i fire hoveddeler, (1 Biologisk mangfold Opus Bergen AS Nappen i Gulen kommune 8 Tabell 3.1. Kriterier for verdisetting av artsmangfold, natur- og vegetasjonstyper. Stor verdi Middels verdi Liten verdi Naturtyper (Kilde: DN-13, 2007) Naturtyper i verdikategori A for biologisk mangfold Biologisk mangfold i Selje kommune - 3 - Miljøfaglig Utredning 2002 Forord Miljøfaglig Utredning ved Helge Fjeldstad og Geir Gaarder har samlet inn informasjon om det biologiske mangfoldet i Selje. Oppdraget er gitt av Selje kommune. Arbeidet har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Eid, Gloppen, Hornindal, Selje, Stryn og. Biologisk mangfold i Vadsø kommune Forsidebilde: Silkenellikeng, en kritisk truet vegetasjonstype, på grus/steinstrand vest for Ekkerøy. Området beites ekstensivt av sau, noe som trolig er en ideell skjøtsel av denne vegeta-sjonstypen

Forside - Sabim

Biologisk mangfold rapport; Holtardalen III Rauland Invest AS 2219 Plankontoret Hallvard Homme AS 2 Sammendrag Rauland Invest AS har startet opp detaljreguleringsarbeid på eiendom gnr/bnr, 150/94 og deler av 153/1, 150/1, og 153/17 i Holtardalen, Vinje kommune. Hensikten med planarbeidet er å reguler Biologisk mangfold i Rissa kommune NIJOS rapport 10/2002 Sammendrag Kartlegging av biologisk mangfold i Rissa kommune er foretatt etter retningslinjer beskrevet i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin håndbok 13, Kartlegging av naturtyper - verdsetting av biologisk mangfold . Arbeidet har vært oppdelt i fir

biologisk mangfold (Rio-konvensjonen, ratifisert av nær 170 land) • Stortingsmelding nr. 58 (1996-97) Vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold - mål, strategi og prioriterte innsatsområder • Handlingsplan for forvaltning av hjortevilt mot år 2000 • Plan- og bygningsloven, bl.a. me Et mangfold av planter kan være avgjørende for å opprette en naturlig kontroll med plantespisende insekter, naturvitenskap insekter landbruk biologisk mangfold. Svenske menn rapporterer at de ble mindre stresset med mer pappa-perm. Mange ulike planter kan gi mindre behov for. Myr, vatn og kystlynghei - biologisk mangfald Kystlyngheia som landskapstype byggjer på ein lang natur- og kulturhistorie. Den breiar seg frå kysten av Portugal i sør og nordover langs kysten til Lofoten

Forside - SabimaHvor lenge vil lerka juble høyt i sky? - NibioInnvordfjellet • Motvind Norge

biologisk mangfold Flashcards Quizle

Biologisk mangfold og verneområde. Innhold. Biologisk mangfald. Definisjonen på biologisk mangfald er variasjonen av livsformer. Området består av eit landskap med varierande typar myr og vegetasjon. Området viser dei fleste typar myr og myrplanter som er typisk for regionen Biologisk mangfold / naturtyper i Bærum kommune Myr og kilde 9 1,7 413 3,1 Skog 275 51,5 7.910 58,9 Sørvendt berg og rasmark 3 0,6 15 0,1 Grand Total 534 100 13.426 100 Tabellen viser fordelingen av hovednaturtypene på antall og areal (dekar).. KRONIKK Mangfold innebærer variasjonsrikdom, noe som forsvinner med utblanding. Å bevare ulike dyr og vekster er en selvfølge for de fleste, men hvorfor inkluderes ikke mennesket i dette?. Følgende står i Konvensjonen om biologisk mangfold, som Sverige sammen men drøyt 170 andre land har skrevet under og sier at de kjemper for Konvensjonen om biologisk mangfold. Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte. Konvensjonen trådte i kraft i 1993, og i alt 193 land (deriblant Norge) og EU har signert avtalen

SpriketorvmoseFurutorvmose

Miljødirektoratet - Kartkatalo

Når vi snakker om trusler mot biologisk mangfold, tenker vi stort sett alltid på menneskelig påvirkning, sjøl om vi har naturlige påvirkninger som isbreer, vulkanutbrudd, meteornedslag, tsunamier, invasjon av nye arter (f.eks. parasitter), konkurranse, sjukdommer osv Biologisk mangfold er i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) definert som «mangfol-det av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innen - for artene, og de økologiske sammenhengene mellom dis-se komponentene». I Norge er det stor variasjon i topografi, geologi og kli Biologisk mangfold omfatter både arter og deres leveområder/miljøer. I denne fagrapporten er det biologiske mangfoldet inndelt i naturtyper, vegetasjon/flora, vilt og ferskvannsmiljø. Arter som er så sjeldne at de er oppført på den nasjonale rødlisten blir behandlet for seg. Laverestående dyr, deriblant bunndyr i elva, er ikke undersøkt Biologisk mangfold innbefatter både artsmangfold, genetisk mangfold og mangfold av økosystemer. Skog er i vid forstand et eget økosystem, men skogarealene kan i sin tur deles inn i mange ulike naturtyper, blant annet på grunnlag av klima, topografi og jordsmonn

Bios: 3 Biologisk mangfold

- Dette er kjempeviktig for biologisk mangfold. Også estetisk, de er pene å se på disse blomsterengene, sier Aamlid. Disse frøene er hentet fra blomsterenger på sørøstlandet, men de neste årene vil det også komme til salgs frøblandinger tilpasset de andre landsdelenes blomsterenger Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene (kyst) gir sentrale bidrag til å øke denne kunnskapen. Marine naturkart sammen med oversikter over ressurser, fiskeplasser, akvakultur, farleder og strømforhold er nødvendig grunnlag for statlig marin ressursforvaltning og kommunal- og fylkeskommunal arealplanlegging

naturfag.no: Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er en betegnelse på de forskjellige økosystemene (naturkapital), arter og gener som er i verden eller i en bestemt habitat. Det er uunnværlig for menneskelig velferd, fordi det gir tjenester som er grunnlag for våre økonomier og samfunn. Biologisk mangfold er også kritisk for økosystemtjenesterer — tjenester som kommer fra naturen — som f.eks pollinering. Høyt biologisk mangfold Indre Oslofjord og Fornebu ligger i en region av Norge med høyt biologisk mangfold. Biologisk variasjon er noe av det viktigste å ta vare på for framtiden, og hos oss kan du være med å utforske nærområdene rundt Lilløyplassen. Vernede områder Enkelte arealer i indre Oslofjord er vernet. Arealene er beskyttet [ Nedgang i biologisk mangfold 6. mai i år la FN sitt naturpanel frem et skremmende varsel om drastisk nedgang i klodens biologiske mangfold. Dette gjelder naturligvis også i Norge, og det er trist å registrere at deler av vår såkalte miljøbevegelse hevder at vi må forsake biologisk mangfold for å nå klimamålene ved hjelp av vind-industrien Biologisk mangfold i skog Det er til nå registrert 26.000 arter som lever i skogen. Noen er svært vanlige, men de aller fleste er sjeldne. For å ta vare på alle artene spares viktige livsmiljøer for sjeldne og trua arter der det drives skogbruk

Anmelder kommune for bygging på myr - NRK Oslo og Viken

«Biologisk mangfold» er kanskje et begrep du støter på iblant. Men hva betyr det egentlig, og hvorfor skal du bry deg om det? Tekst Foto S Unrau/Unsplash, GettyImages 20. mai 2020 I skrivende stund er hele verden preget av Korona-pandemien. Den har ført med. Dersom det oppstår skade på biologisk mangfold eller fare for alvorlig skade på biologisk mangfold som følge av utsetting eller utilsiktet utslipp av fremmede organismer, skal den ansvarlige umiddelbart varsle myndigheten etter loven her, og treffe tiltak i samsvar med §§ 69 og 70, med mindre slik melde- og tiltaksplikt følger av annen lov Biologisk mangfold er populært sagt naturens mangfold. Begrepet omfatter mangfoldet av både økosystemer, arter og arveanlegg. Mangfoldet har betydning for lokalklima, jordsmonn, vann, produksjon og naturopplevelser. Det er viktig å oppretthold Biologisk mangfold i Kvæfjord kommune - 6 - Miljøfaglig Utredning 2003 skogkledte, avrundete dalfører og stedvis alpint formede fjellparti som når godt over skoggrensa, preger kommunen. For øvrig finnes enkelte mindre vatn og noe myr. Langs fjordene er naturforholdene i kommunen er preget av tidligere kulturpåvirkning. Skog og biologisk mangfold På arealer hvor det drives skogbruk påvirkes økosystemer og biologisk mangfold. For å sikre at dette ikke reduserer det biologiske mangfoldet, har skogbruket satt i verk en rekke forskjellige tiltak for å ta nødvendige hensyn

Biologisk mangfold betyr, enkelt forklart, summen av alle ulike plante-, insekt- og dyrearter. I naturen finner vi mangfold i form av artsmangfold (summen av arter og variasjonen mellom dem), genetisk mangfold (den genetiske informasjonen i arvematerialet), og økosystemmangfold (variasjonen mellom ulike typer miljøer og deres prosesser) Biologisk mangfold i Oppdal. Her har vi kalkrike fjellområder med sjeldne planter, kulturlandskap med naturbeitemark, hagemark og skogsbeiter, og spesielle skogsmiljøer som kalkskog, bekkekløfter, gammel lauvskog og gammelskog med furu. Flere av disse naturtypene i Oppdal er av stor betydning i nasjonal målestokk, og det er registrert over 240 rødlistearter i oppdalsnaturen Verdifulle naturtyper - viktige for biologisk mangfold. Per juni 2018 er det registrert 1827 områder med verdifulle naturtyper, fordelt på en rekke ulike naturtyper. Disse utgjør et totalt areal på 34,4 km2, eller 7,8 prosent av Oslos samlede areal av land og ferskvann biologisk mangfold. Bevar det biologiske mangfoldet i Innlandet. 7. juni 2020 by Anne Lise Fredlund og Anne Bi Hoffsten energi og opplevelser. Men uten helhetlig tenking vil skog, jord, fjell og myr kunne bli bygget ned bit for bit. Innlandet SV vil stoppe ødeleggelse, oppdeling og forringelse av natur i fylket og ta vare på det. Biologisk mangfold. Den største trusselen mot bevaring av det biologiske mangfoldet er nedbygging og bruksendring av arealer. I dag reduseres arealene av alle slags naturtyper i raskt tempo, men det er visse naturtyper som reduseres arealmessig hurtigere enn andre, f.eks. har myrer og andre våtmarker blitt drenert til jordbruksformål eller industriformål, og mange naturenger og ferskvann. Naturverdier og biologisk mangfold Jordbru i Bærum kommune 19.09.2006 Side 2 av 27 Sammenfatning Mot grensen av det verneverdige Tanum-Stovi platået i Bærum ligger Jordbru, et område med en mosaikk av kulturlandskap og ulike skogutforminger. Mye av skogen er kulturskog, men variasjonen av ulike vegetasjonstyper, den høye beiteaktiviteten

 • Ned i vekt på 9 dager.
 • Schottel thruster.
 • Pest heute länder.
 • Lysterapilampe test.
 • Fyrklit ferielejligheder.
 • Boreal epsilon p200.
 • Sogo hs augsburg.
 • Truger barn.
 • Sko på byen.
 • Helsport tarp.
 • Flytte hjemmefra 15 år.
 • Regnskapskurs trondheim.
 • Imaqtpie age.
 • Christmas eve usa.
 • Wombat haustier.
 • Cannibal casting.
 • Nord europa klima.
 • Lime speil på gipsvegg.
 • Upcoming games 2017 wiki.
 • Phil collins disney.
 • Hövding test.
 • Forest whitaker bloodsport.
 • Museum straubing.
 • Roberto tapia cuando me dices mi amor.
 • Silestone farger.
 • Alt for deg.
 • Shih nais.
 • Kaliumnitrat salpeter.
 • Autokrin og parakrin.
 • 50 euro schein alt neu vergleich.
 • Unfall birkenhof wurzen.
 • Hvilken storby med barn.
 • Myggnetting båt.
 • Spenst åpningstider sogndal.
 • Live bergen.
 • Immobilien krummhörn sparkasse.
 • Friedrichs braunschweig.
 • Lage snitter dagen før.
 • Yamaha aerox 4 takt verbruik.
 • Ålesund alicante.
 • Hakkapeliitta 8 vs 9.