Home

Brennverdi råolje

1 Mfat = 1 mill. fat råolje (1 fat = 0,159 m 3) 1 MSm 3 o.e. olje = 1 mill. Sm 3 olje. 1 MSm 3 o.e. gass = 1 mrd. Sm 3 naturgass. 1 quad = 10 15 Btu (British thermal units) 1 joule (J) = 1 watt x 1 sekund. Kilder: Energistatistikk, Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet Brennverdi for ulike treslag, hvilke treslag varmer mest? Brennverdier for ulike treslag . Treslag. Basisdensitet Kg/fm 3. Nedre brennverdi kWh / fm 3. Effektiv brennverdi 20% fuktighet (tørt virke) kWh / fm 3. Effektiv brennverdi 50% fuktighet (ferskt virke) kWh / fm 3. Bøk. 570. 3 032. 2 930. 2 640. Eik. 550. 2 926. 2 830. 2 540. Ask. 550 Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. - Helt på topp kom Kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10-12 meter høye. - Men veden er svært tung og sterk Brennverdi og energimengde Utgangspunktet for beregningen er nedre brennverdi, som er 5,3 kWh/kg for bartrevirke og 5,25 kWh/kg for lauvtrevirke. Har du vekt og fuktighet kan du beregne total energimengde i kilowattimer (kWh) for flis, ved eller pellets Diesel, egentlig dieselolje, er et petroleumbasert drivstoff som brukes i motorer hvor tenning er basert på kompresjon i stedet for gnist. Navnet kommer av Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913), en tysk ingeniør som oppfant dieselmotoren.Dieselmotoren ble senere videreutviklet av Charles F. Kettering.I Europa er krav til dieselolje fastsatt i EN 590

For naturgass er øvre brennverdi ca 10% høyere. Gasnor AS / Postadresse: Postboks 63, N 4299 Avaldsnes / Fakturaadresse: Fjøsangervegen 50 B, 5059 Bergen / T: 815 20 080 / E-post / Faktur Brennverdi er den energien eit brensel frigjer ved effektiv forbrenning. Fyringsolje har ein brennverdi på om lag 10 kWh/l, trepellets har ein brennverdi på om lag 4,8 kWh/kg.. Brennverdi for ved. I praksis er brennverdien for ved av alle treslag ved null prosent fukt er tilnærma lik 5,32 kWh/kg ved Brennverdi er den energien som, under standardiserte betingelser, blir frigitt ved fullstendig forbrenning av en spesifisert mengde brensel. Under forbrenningen reagerer hydrokarboner eller andre organiske forbindelser med oksygen og danner karbondioksid og eventuelt vann, samtidig som varme frigis.Brennverdien kan uttrykkes med størrelsene: energi/mol energi/masse energi/volum Vanligvis.

Brennverdi er den energien eit brensel frigjer ved effektiv forbrenning. Fyringsolje har ein brennverdi på om lag 10 kWh/l, trepellets har ein brennverdi på om lag 4,8 kWh/kg.. Brennverdi for ved. I praksis er brennverdien for ved av alle treslag ved null prosent fukt er tilnærma lik 5,32 kWh/kg ved. Effektiv brennverdi når virke inneheld fuktigheit finn ein so 7 ENERGIINNHOLD I BRENSEL (Effektiv brennverdi) kWh GJ 1 tonn stenkull 1) 7800 28,1 1 tonn koks 2) 7920 28,5 1 m3 råolje 10070 36,3 1 tonn fyringsolje Nr. 2 11945 43, Vår beste kvalitets bioolje som sikrer problemfri overgang fra fossil til fornybar bioolje. viskositet, energiinnhold og lave vanninnhold. Kjemisk sammensetning og karakteristikker. I motsetning til f.eks. diesel kan ikke bensin tas direkte ut av råoljen, den må foredles for å få de nødvendige karakteristikkene.Bensin består av hydrokarboner med mellom 4 og 12 karbonatomer.Bensin er meget brannfarlig, giftig og miljøfarlig.Den er en fargeløs væske med tetthet (egenvekt) på ca. 0,74 kg/l og er uløselig i vann

Forside - SS

Brennverdi, eller energiinnhold, er i størrelsesorden 90-100 MJ/Sm3. Oppstrøm: Samlebegrep for aktiviteter som skjer før råolje forlater (eksport-) terminalen og gass forlater gassbehandlingsanlegget. Leting etter olje og gass og produksjon fra felt er eksempler på oppstrømsaktiviteter Omregning Mengder av petroleum (olje, kondensat, NGL og gass) kan måles og oppgis på flere måter. Mengder kan oppgis i masse (vekt), volum og energiinnhold. I tillegg brukes ulike enheter for de ulike størrelsene, for eksempel kubikkmeter og fat, som begge gir uttrykk for størrelsen volum. I Norge bruker vi i hovedsak det metriske systemet [ Betegnelsen gass brukes for enhver brennbar gassblanding som anvendes som brensel eller belysningsmiddel. Gassens brennbare bestanddeler er gjerne hydrogen H2, karbonmonoksid CO, metan CH4, og andre hydrokarboner som kan skrives med fellesformelen CnHm. Oftest fører gassen også en ballast av inerte komponenter som karbondioksid CO2, nitrogen N2, og mindre mengder oksygen O2 Brennverdi. Ulike treslag har ulik brennverdi eller energiinnhold fordi tettheten på veden (egenvekten) er forskjellig. Hvis to vedskier veier like mye og er like tørre gir de i praksis samme brennverdi uansett treslag. Brennverdi og fuktighet. 1 kg trevirke med 20 % vanninnhold har en brennverdi på ca 4,1 kwh Propan produseres hovedsakelig under raffinering av råolje og krakking av andre petroleumsprodukter, det er et biprodukt av innenlandsk prosessering av naturgass. Propan kan lagres i flytende form under eget damptrykk, som bare er 7 Bar ved romtemperatur

Brennverdier for ulike tresla

 1. 5 gass. London lagret hydrogen som flytende gass. Alle busser i alle byer brukte hydrogen i gassform komprimert til 350 bar til å drive brensel-celler i bussene 5. Mercedez-Benz konstruerte egne brenselcelle-busser til prosjektet basert på deres Citaro-modell
 2. Typiske verdier: Nedre brennverdi 10215 kcal/kg Øvre Brennverdi 10956 kcal/kg Produktet kan inneholde opp til 7% bio drivstoff. Typiske verdier: Øvre brennverdi, 10800 kcal/kg.. Naturgass er en fargeløs, brennbar gass som kan finnes i gjennomtrengelige bergarter i jordskorpen. Som regel finnes den sammen med råolje
 3. Som regel finnes den sammen med råolje. Gassen er dannet ved nedbrytning av organisk materiale. Naturgass består i hovedsak av hydrokarboner, som finnes i en rekke ulike former. Naturgass består hovedsakelig av metan (75 - 95 prosent), etan, butaner, propan og nafta
 4. nedre og øvre brennverdi. Den øvre brennverdien inkluderer energien som frigjøres når vanndampen i eksosen kondenserer. Naturgassens komposisjon og egenskaper varierer over et stort område, både mellom gass fra ulike kilder og over tid. I Tabell 2.2 er det gjengitt gjen-nomsnittlige egenskaper for naturgass fra fem for

fuktighet, brennverdi, og fraksjonsdeling. De enkelte anleggstyper stiller spesifikke krav for å fungere tilfredsstillende. I mindre anlegg er det i flistilførselen, skruer og transportører at ujevn flisstør-relse, særlig stikker, finstoff og fremm-edlegemer er den vanligste årsaken til driftsstopp. Forbrenningen er lettere å styre. Oljeekvivalent (enhet) forkortet o.e. er en standardiseringeenhet for brennverdi av et kvantum petroleum av en gitt petroleumstype. 7 relasjoner: Naturgassfelt , NGL (petroleum) , Oljefelt , Oljeindustri , Petroleumsvirksomhet i Norge , Råolje , Standardkubikkmeter LPG er en forkortelse for Liquefied Petroleum Gas, og det er dette navnet man bruker for petroleumsgass internasjonalt. Petroleumsgass (LPG) er et naturlig biprodukt som utvinnes ved raffinering av råolje og/eller naturgass. LPG utvinnes av råoljen som kommer opp fra oljeboring Oljeeventyret gir kommunene 42,7 milliarder kroner og 225 600 sysselsatte hvert år. Her kan du se en oversikt over spennvidden til olje- og gassnæringen, og hvor mye din kommune får i inntekter herfra Brennverdi Den energimengde som frigjøres ved forbrenning av en gitt mengde drivstoff. Råolje Flytende petroleum slik den utvinnes fra reservoaret og som ikke har gjennomgått annen behandling enn eventuelt en fraskilling av vann og oppløst naturgass (stabilisering)

forurenset med råolje eller kondensat 161 17 0 1 180 7030 (Oljeemulsjoner), sloppvann 6 867 333 77 791 8 068 7042 Organiske løsemidler uten halogen 728 186 380 124 1 418 7051 Maling › Bør ha en positiv brennverdi, men det er ikke et absolutt kra o 50 m3 (42,2 tonn) råolje brant i løpet av 1 time og 40 minutter o 29 m3 (24,4 tonn) råolje brant i løpet av 1 time og 18 minutter. o I den intense fasen av brannen var diameteren til det brennende oljeflaket ca 17 m o Regresjonsraten var lik ca 2,5 mm/min., det vil si en brannrate lik 0,035 kg/sm2 Råolje er det viktigste energiressursen i hele verden, det årlige forbruket i 2012 var på 4130 Mtoe per år. Dette utgjøre 31,5% av verdens energiforbruk. Resterende oljeressurser er ulikt fordelt utover verden og mindre tilgjengelig hos de større forbrukernasjonene, noe som fører til omfattende internasjonal handel av oljeprodukter Kjemisk sammensetning og karakteristikker. Diesel kan utvinnes fra råolje.Dieselfraksjonen har et kokepunkt mellom ca. 250°C og ca. 350°C. Diesel er generelt lettere å fremstille enn bensin, noe som er en forklaring på at diesel normalt er billigere.Diesel har en tetthet (egenvekt) på ca. 0,84 kg/l.. Tenningsegenskaper. Tenningsegenskapene til diesel måles i cetantall, cetantallet er et. 1 fat råolje 5670 1569 0,193 0,134 159 1 MJ = Megajoule, 106 kWh = kilowattime = 3,6 MJ TKE = tonn kullekvivalent (eller SKE - Steinkohle Einheit) TOE = tonn oljeekvivalent Sm3 = standardkubikkmeter (tilstand 1 bar, 15 C) 1 fat brennverdi Tabulerte verdier.

- Framstilt fra råolje og er hydrokarboner, dvs. at drivstoffet kun inneholder karbon og hydrogen - Omtales i enkelte sammenhenger som «gassolje» (f.eks. Marine gassolje (MGO)) Biodiesel 1. generasjon biodiesel • FAME (Fatty Acid Methyl Ester) eller på norsk; fettsyremetylester • Framstilt fra vegetablisk og/eller animalsk fet Hvilke ting er laget av olje - en liste over mer enn 53 produkter. Olje kalles ofte svart gull. Verdien bestemmes på internasjonale råvarebørser LPG produseres under raffinering av petroleum (råolje), eller ekstraheres fra petroleum eller naturgassstrømmer når de kommer ut fra bakken. LPG, fordampet og ved atmosfærisk trykk, har en høyere brennverdi (94 MJ / m3 eller 26,1kWh / m3) enn naturgass (38 MJ / m3 eller 10,6 kWh / m3) Brennverdi (nedre) naturgass/LNG Brennverdi (øvre) naturgass/LNG Propan Kull Brenntorv Biopellets Råolje Lett fyringsolje Hydrogen (H2) Bensin Diesel 13,7 KWh/kg 15,2 KWh/kg 12,9 KWh/kg 5-8 KWh/kg 3-4 KWh/kg 4,8 KWh/kg 12 KWh/kg 9,5 KWh/kg 33,3 KWh/kg 12 KWh/kg 11,8 KWh/kg 1MMBTU (million BTU) Kokepunkt LNG ved atmosfærisk trykk Tetthet gas - er velegnet overalt hvor det kan etableres undertrekk. PetroRex er en petroleumskoks, d.v.s. et oljebasert produkt, som fremkommer ved raffinering av råolje. Anvendelsesmuligheter: Velegnet til fyring i nesten alle ovner. Ved fyring i vedovn må man sette inn en god støpejernsrist. Fyringsveiledning: • Tenn opp med papir og tre / biobriketter • Fyll på litt PetroRex og vent til de.

Hvilket treslag brenner best? - Forskning

 1. Brennverdi 10200-11000 kcal/kg Egenvekt 0.7-0.74 kg/dm3 Brennverdi pr liter (middelverdi) 7632 kcal/l. Diesel: Brennverdi 10000-10700 kcal/kg Egenvekt 0.87 kg/dm3 Brennverdi pr liter (middelverdi) 9439 kcal/l Brennverdien pr. kg er tilnærmet identisk men pga. egenvekten gir dieselen betydelig mer energi pr liter
 2. Tabellen nedenfor viser estimert råolje- og naturgassreserver i India etter stat / region per 31. mars 2017. Region Råoljereserver (i millioner tonn) Andel olje (%) Naturgassreserver (i BCM) Andel gass (%) Arunachal Pradesh 1,52 0.25 0,93 0,07 Andhra Pradesh 8,15 1,35 48.31 3,75 Assam 159,96 26.48 158,57 12.2
 3. Bufret ENERGIINNHOLD I BRENSEL (Effektiv brennverdi). Raffinering av råolje består i å. Brenneren vil kreve mer vedlikehold sammenlignet med å bruke parafin og dette kan være ganske omfattende, avhengig av dieselkvaliteten. Energi-innhold i en liter diesel er 1kWh
 4. dre er for eksempel råolje, biomasse, vind og uran. Ved foredling av primærenergi til energibærere vil en del av den primære energien gå tapt, avhengig av virkningsgraden i foredlingsprosessen
 5. Olje har vært brukt i mer enn 5,000-6,000 år. Sumererne, assyrerne og babylonerne brukte råolje og asfalt samlet opp fra bakken der oljen lekker opp. De gamle egypterne brukte flytende olje som et legemiddel for sår, og olje har vært brukt i lamper for å gi lys. Vennlig hilsen Trond Paasche Enova svarer. Svartjenesten enova (12.02.2010 13:51
 6. Plast lages av råolje. Det er derfor spesielt viktig å gjenvinne plast av miljøhensyn. Plast har en lang nedbrytningstid og er veldig forurensende å fremstille. For hver kilo ny plast som produseres, brukes to kilo olje. For hver kilo plast som materialgjenvinnes, reduseres CO 2-utslipp med ca. 2 kg

Brennverdi og energimengde - Nibi

'''Oljeekvivalent (enhet)''' forkortet ''o.e.'' er en standardiseringeenhet for brennverdi av et kvantum petroleum av en gitt petroleumstype. 1 o.e. er den energimengde som frigjøres når 1 Sm³ råolje forbrennes 7 ENERGIINNHOLD I BRENSEL (Effektiv brennverdi) kWh GJ 1 tonn stenkull 1) 7800 28,1 1 tonn koks 2) 7920 28,5 1 m3 råolje 10070 36,3 1 tonn fyringsolje Nr. 2 11945 43,0 1 tonn Nr. 6 11330 40, LPG som i dagligtale omtales som propan er oftest en blanding av propan og butan. 1 Sm 3 er målt ved 1 atm trykk og temperatur på 15 O C (tilsvarer ca 0,948 Nm 3). 1 Nm 3 er målt ved 1 atm trykk og. Gjenvunnet plast kan på produksjonsstedet erstatte ca. 0.8 kg.råolje pr. kg.plast. EU har en pakke for ny avfallspolitikk og grønn omstilling i EU kalt Circular economy. Denne pakken inneholder forslag om minimum 70 % materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2030. For enkelte fraksjoner forventes at kravet blir høyere

For ikke-biologiske drivstoff benyttes nedre brennverdi som fastsatt i tillegg 1 til Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE (JEC) Well-to-Tank-rapport (4. utgave) av juli 2013, se tabell I og II nedenfor. For biodrivstoff benyttes nedre brennverdi som fastsatt i vedlegg II til direktiv 2009/98/EF, se tabell III nedenfor LPG har en typisk spesifikk brennverdi på 46,1 MJ / kg sammenlignet med 42,5 MJ / kg for fyringsolje og 43,5 MJ / kg for førsteklasses bensin (bensin). Imidlertid er energitettheten per volumenhet på 26 MJ / L lavere enn for bensin eller fyringsolje, da dens relative tetthet er lavere (ca. 0,5-0,58 kg / L, sammenlignet med 0,71-0,77 kg / l for bensin )

diesel fra råolje. Ellers brukes hydrogen i matvareindustrien, samt i glass-, stål- og solcelleindustrien. (basert på nedre brennverdi). 4 H2 ANVENDELSE Hydrogen brukes i dag hovedsakelig i indu-strien, men den får stadig nye bruksområder. Fra kilde til anvendels Mat har lav brennverdi, og det er mye mer effektivt å nytte næringsstoffene i avskjær og rester til biogass produksjon. Plast lages av råolje, og det er mer effektivt å bruke plast om igjen enn å brenne den for så å bruke råolje på å lage ny plast

Bunkers-olje er billigere en råolje, men man får aldri dei til å rense olja om det koster 10 øre literen. Er litt som med Har dei ikke det er jo utnyttelsesgraden av brennverdi over 90%, intet anlegg på land klarer tilsvarendes. Så hva er prisen på (CO2 fri) NH3, nu mer enn 100 år etterpå (for å banke sanheten. Etter oppfordring, lager egen tråd for denne: Litt lesestoff på en fredags kveld: Hvorfor skal Jor.

Diesel - Wikipedi

 1. Råolje kjemisk formel. Diesel er et fossilt (ikke fornybart) brennstoff som lages av råolje og som brukes i forbrenningsmotorer beregnet for dette es etter denne formelen: B verdi = brennverdi [MJ/kg] drift = driftsvirkningsgrad p = spesifikk vekt [kg/dm 3] DATA FOR FYRINGSOLJER - EKSEMPLER BEREGNING AV. Kjemisk reaksjon
 2. 2.2 Effekt og virkningsgrader. Prosess- og pV-diagram for virkelige motorer avviker fra de idealprosesser vi har sett på til nå. Årsaken er, dels at forbrenningen må forskyves utover i slaget for å begrense mekanisk og termisk belastning av motoren og dels at gassvekslings-prosessen nødvendigvis må ta noe tid
 3. eralolje.Den er en tykk, mørk brun eller grønn brennbar væske eller gass som består av en kompleks blanding av forskjellige hydrokarboner, for det meste av metan, og kan variere mye i utseende, sammensetning og renhet
 4. elle priser, og justert for prisindeks (rød). - Dollar pr. fat. Råolje (eng. Crude oil) er flytende petroleum og er et etterspurt salgsprodukt i hele verden med stor betydning for økonomien i kjøperland og selgerland. Ny!!: Standardkubikkmeter og Råolje · Se mer » SI-prefik
 5. Mat har lav brennverdi, og det er mye mer effektivt å nytte næringsstoffene i avskjær og rester til Plast lages av råolje, og det er mer effektivt å bruke plast om igjen enn å brenne den for så å bruke råolje på å lage ny plast. Bøtter, leker, fleecegensere og kontorstoler er eksempler på ting som lages av gjenvunnet plast
 6. og forbruk i utvinning av råolje og naturgass Kilde: NVE bygger sin korttidsstatistikk bl.a. på periodiske publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå og Nord Pool, men nytter 1 liter lett fyringsolje har en brennverdi omtrent lik 10 kWh (dvs. 1 mill liter tilsvarer ca 10 GWh)
 7. Mat har lav brennverdi, og det er mye mer effektivt å nytte næringsstoffene i avskjær og rester til biogassproduksjon. Plast lages av råolje, og det er mer effektivt å bruke plast om igjen enn å brenne den for så å bruke råolje på å lage ny plast

De norske Bokklubbene - De beste forfatterne - rett hjem. Maks rabatt på nye bøker og fri frakt på ordre over 299,- . Hovedbøkene sendes alltid portofritt 3 I. Overvåkingsplan Den kvotepliktige skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser (overvåkingsplan) i henhold til MR-forordningen1 og alle relevante vedlegg til overvåkingsplanen Diesel har en energitetthet på 37,3 MJ/liter målt med lavere kaloriverdi (brennverdi). Dette gir 26810. liter for 1 TJ energi fra diesel. Transportarbeid med energiforbruk og utslipp blir det samme for diesel som for bensin. Det skyldes. at begge typer drivstoff bruker den samme råolje-miksen som råstoff. Siden energitettheten er uli Comments . Transcription . EØS-tillegge

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. .. om entusiastbiler, veteranbiler, verksted- og biltekniske spørsmål, andre bilprosjekter osv. 106 innlegg Side 4 av 8. Gå ril side

Photo: Foto: Roberto Di Trani/Bellona 18. juni var en merkedag for alle i Oslo som er opptatt av en bærekraftig utvikling. Da var endelig hele byen omfattet av kommunens nye system for kildesortering. Ved å sortere matavfall og plast i henholdsvis grønne og blå poser bidrar vi til en mer miljøvennlig avfallsbehandling Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Typiske data energi Gasno

Olje og gass. Gasskraftverk vil gi global økning av CO2-utslipp. De regionale utslippene (de felles finsk-norske CO2-utslippene) vil ved bygging av gasskraftverk kunne minske under bestemte forutsetninger, men dette vil ikke skje uten at de globale utslippene under de samme forutsetninger faktisk øker betydelig 3. 0 2000 4000 6000 8000 10000 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000. Sources: BP Stat. Rev. of World Energy 2000 and earlier editions. Scientific American, Sept. 199 FAGPLAN I NATURFAG 2016-17 14. august 2016 Monika Tønnesen Side 1 FAGPLAN/ÅRSPLAN FAG: NATURFAG TRINN: 10 ÅR: 2016-17 VEKE EMNE + sidetall Definitions of Diesel, synonyms, antonyms, derivatives of Diesel, analogical dictionary of Diesel (Norwegian

Oversettelse av oljeekvivalent til engelsk i bokmål-engelsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Petroleum , er en samlebetegnelse som brukes som råolje ofte med naturgass eller også om mineralolje. Den er en tykk, mørk brun eller grønn brennbar væske eller gass som består av en kompleks blanding av forskjellige hydrokarboner, for det meste av metan, og kan variere mye i utseende, sammensetning og renhet Norge er med det verdens tredje største eksportør av råolje, etter Saudi Arabia og Russland. Oljeproduksjonen forventes å vÆre rundt dagens nivå de nÆrmeste årene, Generelt kan man si at om lag 30 prosent av energien i hydrogengassen (basert på nedre brennverdi) går tapt i prosessen Råolje er råvaren for å produsere marint drivstoff. Prisutviklingen er derfor nært knyttet til Brennverdi, eller energiinnhold, er i størrelsesorden 38-40 MJ/Sm3. LPG Flytende petroleumsgasser (eng. Liquiefied Petroleum Gases) består av propan og butan som er.

Øvre brennverdi — brennverdi fo

 1. Et fat olje har altså en brennverdi som er 6120/3,6 = 1700 kWh. Vi vil mangle 70 millioner x 1700 kWh = 119 milliarder kWh pr. dag. Deler vi på 24 timer får vi effekten dette tilsvarer: 4,96 milliarder kW, eller omlag 5 milliarder kW for å holde oss til runde tall
 2. av oljens brennverdi. Ombordbringelsen og kan skaffe nødvendig råolje för destillasjon i nærheten, men råoljen må transporteres fra over-sjøiske kilder til destillasjonsstedene. Allerede før krigen hadde man ska ff et sig de mest möderne driftsmetoder og maskineri fo
 3. NOx Totale norske utslipp 2009 ca 180 000 tonn Transport ca 60 000 tonn Utvinning av råolje og gass ca 50 000 tonn Industri ca 18 000 tonn Fjernvarme ca 1 200 tonn (Kilde SSB) Beregnede utslipostnader for fjernvarme: Ved fiskal avgift: ca 20 mill. NOK Ved innbetaling til NOx-fondet: ca 5 mill
 4. eralolje.Den er en tykk, mørk brun eller grønn brennbar væske eller gass som består av en kompleks blanding av forskjellige hydrokarboner, for det meste av metan, og kan variere mye i utseende, sammensetning og renhet
 5. Benzen er C6H6 og har en brennverdi på40.3MJ/kg dette er høyere enn Metanol med 19,8 og Etanol med 27,1 (Etanol skal ikke brennes, men nytes , vel man kan nok brenne litt for å oppgradere volumprosenten litt ). Heptan, Oktan og bensin har alle enn brennverdi på rundt 44MJ/kg
 6. Hvis mange mennesker er kjent med energivurderingen målt i kalorier, er en slik ting som en glykemisk indeks bare kjent for noen få. Hva betyr det
 7. Selvantennelsestemperatur Selvantennelsestemperatur - Autoignition temperature - qwe . Den selvantennelsestemperatur eller kindling punkt av et stoff som er den laveste temperatur ved hvilken det spontant antennes i normal atmosfære uten en ekstern kilde for tenning, slik som en flamme eller gnister

Press, egenvekt, og brennverdi utgjør et drivstoff energipotensial, og variere mellom familier og selv blant gasser av samme type, avhengig av leverandøren. LPG brensel vanligvis besitter de høyeste indeksnumre, med naturgass i midten, og byen gass på den lave enden I utgangspunktet koster strøm ca 20 øre per kWh, mens råolje koster ca 30 øre per kWh (brennverdi). Elektrolyse kan være 75% effektiv, slik at prisen på hydrogen blir 27 øre per kWh (før komprimering eller nedkjøling) Kubikk til kg. Kilogram per kubikk meter (kg/m³ - Metrisk), tetthet Skriv inn antallet Kilogram per kubikk meter (kg/m³) du vil konvertere i tekstboksen, for å se resultatene i tabellen Kubikkmeter er en avledet SI-enhet for måling av volum og er derfor et hulmål.Symbolet for kubikkmeter er m³.En kubikkmeter er volumet av en kube hvor hver side er en meter lang, og tilsvarer 1000 liter. 760 Drift; dager åpent Driftsopplysninger, ikke-økonomiske data Andre driftsopplysninger Antall 1508 Vareposter; antall Driftsopplysninger, ikke-økonomiske data Andre driftsopplysninger Antall 1509 Kolli; antall Driftsopplysninger, ikke-økonomiske data Andre driftsopplysninger Antall 2261 Formidling; næringseiendom; salg kjøp Driftsopplysninger, ikke-økonomiske data Andre.

brennverdi - Store norske leksiko

1. Det har svært høy brennverdi, og 1 tonn plast vil derfor fortrenge 4-5 tonn med matavfall avhengig av fuktighetsgrad. Mange forbrenningsanlegg søker derfor å begrense bruken av plast slik at de kan få bort mest mulig annet søppel. 2 Propan er en av de lettere komponentene i råolje og kan fremstilles ved raffinering.Den er også til stede i rikgass fra gassfelt og skilles fra resten av naturgassen ved gassbehandlingsanlegg, f eks Kårstø.Propan kan være en hovedbestanddel av LPG, som er en samlebetegnelse for alkanene propan Surbotaab N369 Overload!!! Innlegg: 1612 Registrert: 01 des 2004, 01:00 Medlemsnummer: 369 Navn: Per Arne Ralle Bil: 05`95 Estate 2.2TiD Vector 05`95 Estate 2.2TiD Vecto En kjøpsopsjon (call) gir deg mulighet eller rett - men ingen forpliktelse - til å kjøpe det underliggende papiret til en gitt pris på et gitt tidspunkt. Dette kan være et visst antall aksjer til en viss pris, dollar til en gitt kurs eller råolje til en pris Råolje inneholder ca. 85 % C, hvilket innebærer at forbrenning av 1 kg gir utslipp på ca. 3,12 kg CO2 (0,85*44/12). Ved det nevnte forholdstallet blir altså CO2-utslippene fra merutvunnet olje nesten nøyaktige lik mengdene med CO2 som injiseres (1,04 tonn per tonn injisert)

Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring IA-Avtale Ammefri Renholdstjenester Materialstyring Vaskehjelp Salg-Kjøp bolig Økonomi Aske fra ovnen Brennverdi tresorter Pipebrann Ordlister Helse Linkguiden.no Leverandørliste Nøkkeltall Innkjøp Hus Hage Infoklikk.no Natur Bålbrenning Logistikk Lov-rett-sikkerhet Sykemelding Stabling Ved Varmepumpe term Juridiske artikler Vedfyring Hjem Ex

Petroleum (fra lat. petra, stein, berg, og oleum, olje), er en samlebetegnelse som brukes om råolje ofte med naturgass eller også om mineralolje.Bransjens kjælenavn er slike som: «sort gull» og «sticky jackpot».Den er en tykk, mørk brun eller grønn brennbar væske eller gass som består av en kompleks blanding av forskjellige hydrokarboner, for det meste av metan, og kan variere mye i. Ved salg av råolje skal ikke skattyters oppnådde salgspriser legges til grunn ved inntektsfastsettelsen. I stedet blir det administrativt fastsatt en normpris til bruk ved ligningen etter reglene i petroleumsskatteloven § 4. Normprisen skal svare til hva petroleum kunne ha vært omsatt for mellom uavhengige parter

Brennverdi - Wikipedi

vedlegg . endringer i den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjØs, 1974, med endringer . kapittel ii-1 . bygging - konstruksjon, oppdeling og stabilitet, maskineri og elektrisk Inn på skoleplassen kommer en rød Toyta hiace med Infinitum trykket på siden. Markus Wegge, Miljøentusiast og infinitumambassadør, besøkte fredag 6. oktober Lofoten Folkehøgskole for å snakke om engasjement, mediastunts og hvordan man kan gjøre hverdagen mer miljøvennlig Ammoniakk engelsk. Ammoniakkproduksjon. Ammoniakk produseres i stor skala i petrokjemisk industri som halvfabrikata til først og fremst gjødsel, men også til plast, kjemikalier Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer.pdf - Hordaland.

Bioolje energiinnhold - nedre brennverdi for bioolje er c

Jern er det metallet som blir brukt mest samfunnet og også det billigste. Jern benyttes imidlertid sjelden i ren form fordi det lett ruster. Korrosjonsproblemet reduseres betraktelig ved å blande inn andre grunnstoffer/metaller i jernet Lage diamant av aske pris Nå kan du lage en diamant av din kjære - NRK Innlandet . Nå kan du lage en diamant av din kjære Pårørende betaler 20-80.000 kroner for å få laget en diamant av asken etter kremering Strømmen eller brennverdi på capsaicin er uttrykt i Scoville Units, som kan bestemmes gjennom en test kalt high-væskekromatografi. blir ekstrahert fra råolje eller naturgass. Monomerer som faller inn i klassen av kjemikalier kjent som petrokjemi Brennverdi (nedre) naturgass/LNG Brennverdi (øvre) naturgass/LNG Propan Kull Brenntorv Biopellets Råolje Lett fyringsolje Hydrogen (H2) Bensin Diesel Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet dd.mm.201X med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 19, § 20 og § 21 jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590

Bensin - Wikipedi

C, atomnr. 6, molvekt 12,011 g, elektronkonfigurasjon: (He)+2s2-2p2, grafitt sublimerer ved 3367 °C (må ha over hundre atmosfærers trykk for å kunne smelte), diamant smelter ved ca. 3550 °C, som er rekord for grunnstoffer, og koker ved 4827 °C, tetthet grafitt 2,25 g/cm 3 (20 °C), diamant 3,514 g/cm 3 (20 °C). Amorft karbon ca. 1,9 g/cm 3.. Dato: 18 Aug 2008 Hei Sigbjørn. Takk for nyttig info ang 912 S og turtall. Som jeg nevnte, så sviver motoren uanstrengt og fint ved ca 4100 omdr. Da er 98 blyfri en riktig bensin for denne motoren siden den har et senere/tregere tennings tidspunkt.Med 2 personer ombord så cruser jeg uanstrengt av sted i 130 km/t uten og bruke bøylepress på vingen Fáddá Sámegillii Definišuvdna Definisjon Dárogillii Ruoŧŧagillii Suomagillii Eŋgelasgillii Islánddagillii; fys: absorberet: njammat alcces (gásaid, njalbbiid, čuovgga ja energiija birra

Brennverdi tabell ved — brennverdi

kjededrift. inaktiv gass, inert gass. gass som ikke lett inngår kjemiske forbindelser med andre stoffer; om sveisegass: som beskytter smeltebadet men ikke reagerer med metallet. prosessor, regneenhet[b], rekneeining[n] kjerna i datamaskinen som heile maskinen er laga omkring, bahandlar informasjon etter program og styrer funksjonane til dei. Order the muslim marriage dogging norway cheapest drugs The biggest healthcare centr Raffineriet på Slagentangen produserer 5 millioner tonn oljeprodukter pr år basert på råolje fra Nordsjøen, % vekt % volum Sedimentinnhold Vanninnhold spor spor 0,05 % vekt Svovelinnhold 62 - °C Flammepunkt 36.6 °C MJ/liter Brennverdi, nedre 43.1 Flytepunkt MJ/kg Brennverdi, nedre 0,850 -12 kg/liter Egenvekt 1,8 Gassolje. The use of surfactant-filled mesoporous silica as an immobilising medium for a fluorescence lifetime pH indicator, providing long-term calibration stability Totland, Christian; Thomas, Peter; Holst, Bodil; Hovdenes, Jostein; Akhtar, Naureen; Skodvin, Tore Journal article Surfactant filled mesoporous silica is applied as a matrix for immobilizing the fluorescence lifetime pH-indicator acridine

Brennverdier for ved - Christiania Vedforretnin

analysere moderne statistikk på diabetes, kan det konkluderes med at diabetes har blitt nesten en treatable. Men for å holde optimisme, sjelefred, hardt arbeid, å leve et normalt liv, å reise, å være tilsynelatende friske individer, er det nødvendig å vite mye om din helse og sykdom sveiseapparat sveisenapparáhta kompetansestrid váldenággu kreftavdeling borasdávdaossodat lynnedslag álddagasgaskin berggrunnsdannelse. 1 Ot.prp. nr. 1 ( ) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer2 3 Innhold 1 Innledning Øvrige generelle krav til ordn..

 • Lindesnes trekkspillklubb hvalfangervalsen.
 • Irma åbningstider påske 2017.
 • Hvilken storby med barn.
 • Yamaha aerox 4 takt verbruik.
 • Momentum 2017.
 • Concerts dublin february 2018.
 • Kanal banner 2048x1152.
 • Flight radar.
 • Excel guide norsk.
 • 3d ultralyd molde.
 • Number of grandmasters.
 • Nova skin background.
 • Darmstadtium saalplan.
 • Myr biologisk mangfold.
 • Engø gård priser.
 • Lewis hamilton lønn.
 • Gullers grupp kontakt.
 • Kennel skogbjørnen.
 • Sagittarius a stern.
 • Ryper selges.
 • Lasertag laatzen.
 • Parkering torgkvartalet.
 • Shot vinmonopolet.
 • Store svarte maur inne.
 • Ikea zaventem openingsuren.
 • Beslutning kryssord.
 • Sikori kaffe.
 • Wiener konzerthaus großer saal sitzplätze.
 • Utvecklingspsykologi perspektiv.
 • Thor foseid kosthold.
 • Oldie.
 • Benny borg sykdom.
 • How to train your dragon 2.
 • Bahntickets hinterlegen.
 • Bitssett på engelsk.
 • Rwanda flag.
 • The sinner serie.
 • Masasje kurs.
 • Skimax wiesbaden.
 • Stockach einwohner.
 • Schnitzelhof bietigheim speisekarte.