Home

Dobbel defekt dysleksi tiltak

Dysleksi (fra gresk δυσ-dys, uparet og λέξις lexis, ord, direkte oversatt «vansker med ord»), lese-skrivevansker eller ordblindhet er en form for lese- og. Tiltak har 80% effekt i 1. trinn, Subgrupper dysleksi - fonologisk dysleksi (det vanligste). - ortografisk dysleksi (surface dyslexia) - dobbel-defekt dysleksi Dysleksi er arvelig. Det er 38 til 50 % sjanse for at barnet får dysleksi hvis en av foreldrene har det. Det er imidlertid ikke all dysleksi som er arvelig. Dysleksi er alltid resultat av et komplisert samspill mellom arv og miljø, som begynner allerede i fosterlivet

Dobbel defekt dysleksi tiltak på at effektive tiltak må

 1. Tiltak ved dysleksi Selv om foreldre og lærere ofte har gjort en god innsats i forhold til forebygging av lese- og skrivevansker, er det noen elever som ikke opplever den lese- og skriveutviklingen som de selv, og vi voksne, kunne ha ønsket oss
 2. Vurdering av gjennomført tiltak Dobbel-defekt dysleksi vil si at en har dårlig ordavkoding, dårlig fonemisk bevissthet samt vansker med å hurtig benevne kjente objekter( en egen deltest i LOGOS 6. testen) 4.2 Prosessanalytisk lesemodel
 3. men der virket det som om dobbel-defekt dysleksi gikk på at man verken klarte å se ordene som bilder. eller klarte å sette sammen lydene. altså at du må lese vær bokstav for seg. jeg merker veldig godt dette i form av at jeg aldri husker hva folk i bøkene heter. for jeg finner på mitt eget navn på de så jeg skal slippe å lese flere vanskelige ord en nødvendig
 4. Forfatteren av denne artikkelen drøfter om tidlig oppdagelse av svakheter i de kognitive funksjonene som lesing og skriving bygger på, kan identifisere barn i risiko for dysleksi. Spørsmålet er så om tidlig intervensjon kan forhindre at disse barna faktisk utvikler dysleksi med de psykiske tilleggsvanskene som ofte følger med. Denne artikkelen tar for seg nyere forskning for å besvare.
 5. Dersom dysleksi egentlig har en biologisk/arvelig bakgrunn, er det ikke lett å forebygge en dyslektisk disposisjon hos et individ. Derimot kan tidligere innsatte tiltak medvirke til at de dyslektiske problemene ikke blir så store
 6. Mange elever har utfordringer med lesing og skriving i løpet av skolegangen. Hos 3-5 % av elevene skyldes vanskene dysleksi. Andre forhold som kan virke negativt inn på lese- og skriveutviklingen er mangelfull opplæring, språkvansker, oppmerksomhets- eller konsentrasjonsvansker og svake generelle evner. Problemer med lesing og skriving er ofte en del av vanskebildet til elever med.

undervisningen. Elever med dysleksi trenger ekstra tid til å tilegne seg god leseferdighet. Samtidig medfører ikke diagnosen dysleksi redusert pensum for elevene. Dette kan føre til et press for å rekke alt. Å sikre kompetansenivået hos lærerne var et tiltak som var ønsket I forhold til å kunne forbedre undervisningen Tiltakene som skal til for å gjøre skolegangen god og meningsfull for elever med dysleksi, er ikke mer omfattende enn at alle skoler kan klare det. Det dreier seg om en helhetlig tenkning rundt lese- og skriveopplæringen. Når dette er på plass, vil det sjelden være behov for spesialundervisningsvedtak Selv om de fleste har en oppfattelse om hva dysleksi kan dreie seg om, og selv om flere organisasjoner tilbyr forskjellige beskrivelser av dette vanlige problemet, finnes det faktisk ingen klar, vitenskapelig definisjon på hva dysleksi er. - Det er på tide å komme med nye hypoteser slik at vi kan bringe forskningen videre, mener Lesesenteret-forsker

Andre tiltak skole kan gjøre er å ikke henge for mye på veggene i klasserommet og ikke bruke for mange farger. La dyspraktikeren få sitte nærmest tavla og lengst unna vinduet. Før skoleåret starter, la dyspraktikeren få gå noen runder i bygget og bli godt kjent med hvor alt er, inkl. toalettet Dysleksi Norge har på sine nettsidr skrevet følgende råd for tilrettelegging for eleven med dysleksi. Dyspraksi - når motorikken svikter. Tiltak i klasserommet. Ti grunner til drop-out fra skolen. 9 nyhetssaker om dysleksi. Les mer om barnehage / skole. Skole og barnehage Definisjoner på dysleksi • Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket av en svikt i det fonologiske systemet. (Høien og Lundbergs egen forkortning, 2012: 29) • Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent wor Grundtvig-læringspartnerskapet Dyslexia Learning Partnership (Dys-Learn) retter søkelyset mot nettopp denne gruppen.Grundtvig er EUs program for samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som legger til rette for voksnes læring. - Voksne som sliter med lesing og skriving vet ikke nødvendigvis at de har dysleksi, selv om de er veldig klar over vanskelighetene sine, sier Dys-Learns.

Dysleksi har også samgang med andre vansker: - Spesifikke språkvansker. De begynner å snakke sent, vente på tur, og har problemer med å kommunisere. 3-7% av befolkningen har spesifikke språkvansker, 9 av 10 av disse barna har dysleksi. En dobbel diagnose. - ADHD og ADD. Man ser at barn ofte får både diagnosen ADHD og dysleksi 2 Dyslektikere/studenter med spesifikke lese- og skrivevansker 2.1 Hva er dysleksi? Ordet dysleksi kommer fra gresk og betyr vansker med ord. Dyslektikerne har vansker med å behandle ord i sin helhet. Uttrykket dysleksi ble først brukt i 1887 og har videre vært brukt parallelt med uttrykket ordblindhet. Begrepet har altså vært i bruk i mer enn 100 år og har gjennom disse årene hatt et. Tiltak har 80% effekt i 1. trinn, men bare 10-15% effekt i 5. trinn. - fonologisk dysleksi (det vanligste). - ortografisk dysleksi (surface dyslexia) - dobbel-defekt dysleksi (mixed dyslexia) Omfang dysleksi. Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske som rammer 3-6% av befolkningen (Humle&Snowling, 2009). 60-80% av de med dysleksi er. UTREDNING TILTAK. LOGOS er en teoribasert diagnostisering av lesevansker. Her kan man finne frem til hvorvidt vanskene kan benevnes dysleksi eller ikke. Deltestene, samt hvordan testen utføres gir også mye informasjon Et annet argument for å kartlegge grunnlagsproblemer er at man kan sette i gang tiltak i barnehagen før barnet faktisk utvikler dysleksi. Dette argumentet er imidlertid problematisk. Grunnen til det er at selv om man kartlegger grunnlagsproblemene i barnehagen er det bare rundt 50% treffsikkerhet for å predikere dysleksi i skolen (varierer noe fra undersøkelse til undersøkelse)

kriteriene for dobbel-defekt dysleksi. Analysen viste at fonologisk dysleksi omfattet ca. 5% av de lesesvake elevene, mens. ortografisk dysleksi og dobbel-defekt dysleksi kun utgjorde henholdsvis 0.5 % og 0.3 % Nytt! Les dette svært gode dokumentet, skrevet av Vigdis Lothe Waaler og Jørgen Frost: Leseopplæring og dysleksi Lesetrening for dyslektikere Elever med dysleksi trenger som regel i stor grad lang tid på å automatisere den fonologiske grunnstrategien. Målet for leseopplæringen bør være at de oppnår en grunnleggende forståelse for det alfabetiske prinsippet slik at d som dysleksi. Våre myndigheter anslår at 2-5 % av norske elever har dysleksi. I stedet for pedagogiske tiltak som kompenserer for manglende mestring i den hensikt å Dysleksi forstått som en biologisk defekt ved individet ble oppdaget for over 100 år siden. Vi tilbyr gratis prøveperiode for skoler for alle våre programmer når dere måtte ønske.. En god del elever får ikke mange nok repetisjoner på lyder, ord, pluss- og gangestykker, slik at de opplever å kunne lese og regne flytende

Fagstoff - Dysleksi Norg

Dysleksi kommer i ulike former og påvirker ikke alle barn på samme måte. Finn vanskelighetene barnet ditt har, slik at du kan hjelpe ham å lære de riktige strategier for ham. Utdanne deg selv og barnet ditt om dysleksi: hva det er og hva den gjør. Forsikre ham om at det ikke gjør et barn defekt Når ord som begrepsundervisning, begreper og begrepslæring nevnes, tenker mange at de vet hva det er.Noen tenker at ord og begrep er detsamme, noen tror begrepsundervisning er å gi ordene et synonym, andre tenker at man bør gi en forklaring på ordene på et eller annet nivå. Å forholde seg på den måten, overfor noe som er så viktig, er altfor dårlig Er du redd for dysleksi eller noe annet, så ta det opp med læreren i dag (Har ikke lest innlegget ditt). Om læreren ikke vil ta tak i noe når du er bekymret, snakk med helsestasjonen og gå utenom skolen ved å få dem til å henvende deg direkte til PPT. Uansett hva som blir utfallet vil du måtte bruke tid og øve på lesing med barnet

Tiltak ved dysleksi - elevside

Defekt platefunksjon. Trombocytopeni - Økt destruksjon, Tannekstraksjon og fjerning av tannsten krever ikke særskilte tiltak. Ved dobbel platehemmende behandling i tillegg til antikoagulasjon øker risikoen ytterligere med kanskje en faktor 2,5 - 4 Funksjonshemning brukes i dagligtale med to ulike betydninger: Mennesker som er «funksjonshemmede», i betydningen at noen funksjonsevner er hemmet. Dette kan være både fysiske, psykiske og sosiale funksjonsevner. I dag brukes ofte begrepet nedsatt funksjonsevne, i stedet for å si at et menneske er funksjonshemmet. Å ha nedsatt funksjonsevne kan for eksempel være tap av, eller skade på.

Vansker med ortografisk lesing (deltest 5) 5. Vansker med fonemisk bevissthet (deltest 6) * NB! Inngår kun oppgavesett 3 6. Dårlig rettskrivingsferdighet (deltest 15/18) Ja Nei II. Sekundære indikatorer 7. Trinn 2-4: Effekten av tiltak er liten * 7. Trinn 5-10. nonordstaving, ortografisk lesing og ordstaving fra andre til fjerde klasse ække helt sikr på om detta her er det riktige forume.. men jeg skrev her.. det er noen ord jeg ikke skjønner helt hva betyr f.eks: Resussher/resucche NHI.no er et medisinsk oppslagsverk for publikum. Grundige artikler om sykdommer, lidelser og andre helserelaterte tema - samt interaktiv symptomsjekker Språkvansker er en av de vanligste henvisningsgrunnene til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i førskolealderen. I denne artikkelen skal vi forsøke å gi en kort beskrivelse av hva språkvansker er, hvilke typer språkvansker vi har, hvordan vi utreder språkvansker, prognose for barn med ulike språkvansker, hva som er årsaken til språkvansker og hvor foreldre og (førskole)lærere.

Dette er vi og dere smertelig klar over: innsatsen mot de med fagvansker burde vært bedre. Men, det jobbes med. Vi har bl.a. nylig vært involvert i.. Det er nettopp denne fonologiske bevisstheten, og evne til å forstå ordenes lydstruktur, som viser seg manglende hos elever med dysleksi. Lese- og skrivevansker . Lese- og skrivevansker har blitt et økende problem i skolen i dag, til tross for stadig mer kunnskap om problemet, samt iverksettende tiltak Dysleksi hos ungdom. Carlsten leseprøve Diktat fra Lesesenteret Gjennomføres i uke 34- 37. Resultatene drøftes i teamet og faglærer kommer med anbefalinger om eventuelle tiltak ; De nasjonale leseprøvene tar utgangspunkt i målene for lesing i læreplanen, der lesing er en grunnleggende ferdighet på tvers av fag. Selv om det vanligvis er hvordan testes dysleksi i voksne . Hvordan er Tannregulering for voksne annerledes? Standardmodus er dobbel. I denne modusen, bruker hvert nummer 64 biter av minnet. Naturligvis gir R et helt sett av ulike tester og tiltak for å evaluere hvor godt modellen passer dine data samt se på modellforutsetninger

Dette bygget er bygd i dobbel tegl med hulrom. Etter mye snusing på på nettet ble jeg enig med meg selv å følge anbefalingene jeg fikk hos Glava. Jeg ribbet inn helt til muren. Lektet ny innervegg med 2x2. Så 5cm Glava og kondenssperre. Deretter ny gips heller ikke råd til å betale dobbel pris for å komme seg inn på kulturarrangementer. mennesker. Derfor trengs det flere sterke rollemodeller med synshemming, dysleksi, epilepsi og andre funksjonsnedsettelser på norske tv-skjermer, scener og i bøker. Vi håper derfor meldingen kommer med tiltak for

Lærere eller andre som har kunskap om Dysleksi

Om Ingrid Ask Grunder av Aski Raski, Ingrid Ask, er utdannet spesialpedagog og leksolog. Leksologi er læren om lese- og skriveutvikling. I over 20 år arbeidet hun som førskolelærer i barnehage, bla.. Personvernvilkår; Kontakt oss; Ansv. redaktør og adm. direktør: Gard Steiro Daglig leder Diskusjon.no: Øystein Solaas Powered by Invision Communit Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste Digitale tjenester og oppgaver for arbeidsgivere samlet. Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste Kort om det å se. (Basert på en samtale med Optiker Kolstad, Oslo) Negativ og positiv bruk av synet. Lesing er eksempel på negativ bruk av synet.Lesing bryter ned. Boksiden er helt flat, full av symmetri, ingen skygger mm. (Boksiden er slik uansett brillebruk eller ikke.

Fri etablering på markedets råeste TV- og strømmeboks ut november - spar 499,-. Telia Box gjør det enklere enn noen gang å finne frem til det du vil se på. Med den sømløse Telia Play-opplevelsen kan du bruke mindre tid på å lete i menyer, og mer tid på kos mars 26, 2008 26.03.08: En inkluderende skole med fokus på ADHD og autismeforstyrrelser. Posted in Referat ped 102 kl. 9:25 pm av sandramuntean. 1. Kort sammenfatning av innholdet. I dag, onsdag den 26.mars, kom rådgiver og sexolog Tormod Jørgensen på besøk og hold foredrag om ADHD og autisme i et inkluderingsperspektiv Begrepet dobbel halvspråklighet er knyttet til en mangelfull språklig utvikling på både morsmål og andrespråk. Unni Jakobsen syns det er bekymringsfullt at barn født og oppvokst i Norge, verken har utviklet et godt morsmål eller gode norskspråklige ferdigheter når de begynner på skolen Arbeidsplassen er et nytt møtested for jobbsøkere og arbeidsgivere. Her får du oversikt over arbeidsmarkedet

Dysleksi - forebygging og tidlig intervensjo

Logometric

tyder på at tiltak for å bedre staveferdigheten bør integreres i slike opplegg. Høien & Lundberg (2012) sier om effektive tiltak for å bedre avkodingsvanskene i dysleksi: «Et godt treningsopplegg bør òg legge vekt på skriveaktiviteter og formell trening i rettskriving. Skriving og lesing understøtter hverandre og fremmer lese- o Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige

Dysleksi - Dysleksi Norg

Lese- og skrivevansker www

En vWD-syk hund (dvs. en hund som har det defekte genet i dobbel dose) vil ofte dø i løpet av kort tid. Dersom den vokser opp, vil den være svært utsatt for indre blødninger, samt for rift, operasjonssår, etc., altså ingen god brukshund. Slo alarm i 2007. Avlsrådet ble informert om denne sykdommen av Jan Henrik Aubert i 2007 EU har nettopp godkjent kombinasjonsbehandlingen Orkambi for mennesker med CF over 12 år som har dobbel kopi av F508del-mutasjonen. Les mer om effekt. Orkambi er en årsaksbehandlende medisin for CF Defekt viftemotor Blokkert viftehjul Feilmeldingen kan imidlertid være en falsk alarm og funksjonen bør derfor testes før eventuelle tiltak settes i verk. Drei på rattet til dobbel pil kommer foran Funksjoner. Bekreft og drei på rattet til Analog inngang

Bergens Tidende fordeler | BT Invitere Dobbel garasje på 30 kvm. Romslig stue med fantastisk utsikt. Utsikt. Utsikt. - Varmepumpe i gangen fra 90 tallet og er defekt. - Peisovn i stuen fra 2007. - Gruepeis i spisestuen. - VVS bereder 2006 modell, Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Natural black bristles with wire handle.VWR har myke og harde børster i ulike størrelser. Det fins mange utforminger tilpasset spesielle behov som vasking med børste av begerglass, byretter, erlenmeyerkolber, flasker, kappilarrør, mikrorør, målekolber, pipetter, reagensglass og sylinder. VWR har også anti-statiske børster For tiltak ved autoimmun hypo- og hypertyreose, se under Tyroidea forstyrrelser. Forebygging av RS virusinfeksjon med palivizumab (Synagis®) anbefales kun for barn med Down syndrom under 2 år som har tilleggsvansker som kronisk lungesykdom, medfødte luftveisanomalier eller medfødt hjertefeil (14)

Kan få dobbel dose Generalsekretær i Dysleksi Norge: Innfører nye metoo-tiltak - Det har gått prestisje i Bertheussen-saken. Sykehuset Østfold:. Deira dysleksi framstår i ulike variantar og grader, men det finst likevel fleire fellestrekk som er typiske. Døme på det er lågt lesetempo, vanskar med å få tak i innhaldet når dei les faglege tekstar, og store vanskar med skriving av fagoppgåver

Video: Skolegang og livsmestring - tett på dysleksiens utfordringe

Datteren vår sliter med lesing og skriving på skolen. Det er mye dysleksi i familien og jeg kjenner igjen mange av feilene hun gjør i mine egne problemer. Nå har de nettopp hatt nasjonale kartleggingsprøver. Hun skorer ikke under bekymringsgrensen på noen av oppgavene men ligger akkurat på streke.. 3.4 Dobbel blind strategi 5.7 Kostholdsendring sett i forhold til pedagogiske / spesialpedagogiske tiltak kritisk nivå hos barn med ADHD og dysleksi (Alexandra J. Richardson & Montgomery, 2005). I følge Sosial og Helsedirektoratet har 3-5 % av barn og unge diagnosen ADHD, noe som.

Hva er egentlig dysleksi? - Lesesentere

Dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet ved kombinert bruk av ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister eller aliskiren er derfor ikke anbefalt. Hvis dobbel blokade vurderes som absolutt nødvendig, må det kun skje under overvåkning av spesialist og under hyppig og nøye oppfølging av nyrefunksjon, elektrolytter og blodtrykk DYSLEKSI: Astrid T. Kjelsnes vet hva det vil si å ikke beherske lesing og skriving. Takket være farens innsats er hun i dag en lærer som engasjerer seg sterkt for de som ikke klarer å knekke skolekoden. Nina Hanssen. Astrid er lærer og har dysleksi: - Vi overlater for mye til foreldrene

Ved alvorlige infeksjoner gis dobbel dose, eller inntil 60 mg/kg/døgn. Barn: 20-40 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. , som defekt karnitintransportør, metylmalonsyreemi, propionsyreemi. skal muligheten for pseudomembranøs kolitt vurderes og relevante tiltak iverksettes. Forsiktighet utvises ved porfyri. Finn en ansatt Se oversikt over ansatte i Molde kommune.; Meld feil Angi hva slags type feil, og i hvilket område feilen befinner seg.; Ledige stillinger Se en oversikt over alle utlyste stillinger i Molde kommune Ønsker tiltak for å stanse munnbind-forsøpling. Kua liker koseprat. Vill vest: Hjortebrøl: - Ingen menneskeleg bass eller tenor slår haustens kraftigaste vokal. Hva er en eksoplanet? 90 prosent av syriske flyktninger har opplevd å være i livsfare. Nasa-romskip gjør landings­forsøk på asteroide

Dyspraksi - når motorikken svikter

Dobbel finansiering: Big Pharma lurer oss alle. Det anslås at offentlig finansiering, Wuhan-instituttet var involvert i en skandale i 2018 der defekte vaksiner mot difteri, stivkrampe, ca en fjerdedel av WHOs budsjetter) bare fordi..? Jo fordi «WHO har satt politisk korrekthet foran livreddende tiltak«, ifølge Trump Rullegardiner er gardinenes personlige assistenter, og lar deg styre hva som skal få slippe inn vinduet av sollys og nysgjerrige blikk. Hos oss får du både mørkleggingsrullegardiner som holder sommerlyset ute og panelgardiner som myker opp lyset som kommer inn Som varslet på blogg.no siden 28. november 2018 ble blogger som lå på den gamle publiseringsplattformen, blogsoft, lagt ned 9. april 2019. Dersom du havnet på siden du nå leser når du forsøkte å gå inn på en blogg, betyr det at bloggen dessverre ikke lenger er tilgjengelig. Det er heller ikk Du bør aldri bruke informasjon fra Internett, inkludert Wikipedia, som eneste kilde til avgjørelser eller tiltak i helsemessige spørsmål. Ved legemiddelspørsmål bør du rådspørre apotek eller lege, ved helsespørsmål relevant autorisert helsepersonell, og ved dyresykdom bør du rådspørre veterinær.Bruk aldri reseptbelagte legemidler uten etter råd fra lege

Hvis administrasjonens vurdering av klagen og eventuelle korrigerende tiltak knyttet til formelle feil ved eksamen ikke er tilfredsstillende for klager, sendes klagen til lokal klagenemnd. (4) Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak fattet av lokal klagenemnd med hjemmel i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 24-§ 27 Dobbel-enkel-konsonant. Kan gjenspeile både regelfeil og leksikalske feil. Reversalier Støtter stavefeiltyper opp om hypotesen om en fonologisk defekt? Feilanalyser viser at 70-80% av stavefeilene er fonologisk akseptable. Moats (1996): Mye av denne forskningen har vært mangelfull Brad Pitt (49) er imponert over motet til kjæresten Angelina Jolie (37), som valgte å utføre en dobbel mastektomi etter 14.05.2013 10.000 norske kvinner kan ha brystkreft-ge

 • Der prignitzer und svz.
 • Trines matblogg frokostblanding.
 • Download rar for windows.
 • Basset in not österreich.
 • Enkle kaker uten egg.
 • Sony xperia kontakte verwalten.
 • Bettys diagnose staffel 5 geplant.
 • Høystol baby.
 • Immobilienmakler mönchengladbach rheydt.
 • Motell halden.
 • Ritter jamal stream movie4k.
 • Wiener philharmoniker live stream.
 • Villa lilleborg ormøya.
 • Krydderhylle jula.
 • Oppfølging av maligne melanomer.
 • Grundstück neuruppin.
 • Hakkapeliitta 8 vs 9.
 • Aus dem nichts kino kiel.
 • Motell halden.
 • Feldsalat mix.
 • Best web page design 2017.
 • Mild sennep.
 • Einen schönen tag auf italienisch.
 • Best i test flass shampoo.
 • Freie stellen sondershausen.
 • Singsaker basket.
 • Kommunalt lån husbanken.
 • Mat for kreftsyke.
 • Nikon d3000 nypris.
 • Exempel på rim.
 • Gut schnede angeln adresse.
 • Und mädchen beratungsstelle für frauen potsdam.
 • Folatmangel og b12 mangel.
 • Dikt til bror fra søster.
 • Rap om skole.
 • Brattvåg stadion.
 • Paramount studio tours.
 • Guanabana pflanze kaufen.
 • Magnezone base stats.
 • Stockach einwohner.
 • Provoseres kryssord.