Home

Databehandleravtale underleverandør

Datatilsynet i Danmark har vedtatt en standard databehandleravtale som også kan brukes av norske virksomheter. Databehandleravtalen er tilgjengelig på både dansk og engelsk Dette vil da innebære et trepartsforhold: 1) behandlingsansvarlig, 2) databehandler og 3) underleverandør.Det må inngås en databehandleravtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Som nevnt ovenfor har databehandleren plikter overfor den behandlingsansvarlige ved et eventuelt valg av underleverandør En databehandleravtale med en underleverandør skal derfor aldri gi dårligere beskyttelse enn avtalen du har inngått med den behandlingsansvarlige. Dersom underleverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser blir du ansvarlig overfor den behandlingsansvarlige for at underleverandøren oppfyller sine forpliktelser ( Personvernforordningen artikkel 28 nr. 4 ) Databehandleravtale 2020. Bilag til databehandleravtale 2020. Sjekkliste for databehandleravtale 2020. Sjekkliste for å sikre at databehandleravtalen er i samsvare med personvernfordringen (GDPR) og lov om personvern

Ny standard databehandleravtale som også kan brukes i

Databehandleravtale Annegret Andersen annegret.andersen@utdanningsdirektoratet.no. Bruk av underleverandør 5. Behandling i utlandet 6. Vederlag og betalingsbetingelser 7. Rettigheter 8. Taushetsplikt 9. Sikkerhet 10. Avtalen varighet og oppsigelse 11. Leverandørens mislighold 12 Dette er en todelt databehandleravtale, hvor vedlegg skal inneha de konkrete tjenestene: NTNUs mal for todelt databehandleravtale (.docx) Noen ganger er NTNU databehandler og har behov for å benytte seg av en underleverandør i forbindelse med databehandlingen. I slike tilfeller inngår vi en underdatabehandleravtale Databehandleravtale Karriereverktøy. For Karriereverktøy gjelder følgende databehandleravtale. Dere som er kunder og brukere av Karriereverktøy er behandlingsansvarlige mens Karriereverktøy AS er databehandler

Databehandleravtale - praktiske råd - Magm

 1. Databehandleravtale Databehandleravtale mellom Oslo universitetssykehus HF (org nr. 993 467 049) Dersom tredjepart eller underleverandør i forbindelse med support eller tilsvarende skal ha tilgang til systemet, skal det benyttes midlertidige passord eller tilsvarende
 2. GDPR-prosjektet i Direktoratet for e-helse har utviklet en oppdatert versjon av mal for databehandleravtale (word) som kan brukes i helse- og omsorgssektoren. Relevante krav i GDPR knyttet til innhold i databehandleravtale er tatt inn i malen. Virksomheter som velger å bruke malen, må selv tilpasse denne i henhold til egen virksomhet
 3. Databehandleravtale. SNORRE data har satt opp en databehandleravtale for å sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket. 1. «Underleverandør» betyr andre databehandlere som Databehandleren bruker til å behandle Personopplysningene
 4. Databehandleravtale 1. Avtalens hensikt. Dette bilaget inneholder Databehandleravtalen og utgjør en integrert del av Oppdragsavtalen. Databehandleravtalens hensikt er å regulere partenes rettigheter og plikter vedrørende behandling av Personopplysninger etter personopplysningsloven. Bruk av underleverandør.

Minimumskrav til en databehandleravtale jf. art. 28: a. Databehandleren behandler på instruks, kapitel 4 og 10 b. Konfidensialitet og taushetsplikt, kapitel 5 c. Sikkerhet i behandlingen i henhold til art. 32, kapitel 3 og 6. a. Databehandlerens ansvar b. Egnet sikkerhetsnivå c. Sikkerhetstiltak d. Tekniske utviklingen e. Kostnader f Databehandleravtale. Denne Databehandleravtalen er et bilag til vår Tjenesteavtale. Avtalen sikrer at personopplysninger ikke kommer på avveie eller brukes urettmessig. En underleverandør betegnes i denne avtalen som en part som utfører behandling av personopplysninger direkte relatert til denne avtalen

Bruk av underleverandør Databehandler skal etablere egne avtaler med eventuelle underleverandører før behandlingen av personopplysninger starter. I avtalene skal databehandler sørge for at underleverandører er Databehandleravtale_MyKid Author: Terje Gløerse Personvernforordningen skiller mellom begrepene behandlingsansvarlig og databehandler. Den behandlingsansvarlige bestemmer over personopplysningene, mens databehandleren opptrer på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren kan d

Video: Behandlingsansvarlig og databehandler Datatilsyne

En databehandleravtale kan enten være en frittstående avtale mellom partene, eller kan inngå som en del av en annen avtale. Det er imidlertid et krav at avtalen er et rettslig bindende dokument. Dersom databehandleren benytter seg av en annen databehandler, altså en underleverandør, til å gjøre hele eller deler av behandlingen, vil det være nødvendig med en databehandleravtale også. DATABEHANDLERAVTALE I henhold til personopplysningsloven og EUs Personvernforordning 2016/679 mellom [Virksomhetens navn] Org.nr.: 000 000 000 gjennomføre en risikovurdering av bruk av underleverandør og betydningen for tjenesten før det inngås avtale med underleverandør og på Dataansvarliges forespørsel, dele vurderingen med. 2 / Databehandleravtale / 08.04.2019 1. Databehandleravtale 3 1.1 Avtalens hensikt 3 1.2 Formål 3 1.3 Databehandlers plikter 3 1.4 Den behandlingsansvarliges plikter 4 1.5 Bruk av underleverandør 4 1.6 Sikkerhet 5 1.7 Avtalens varighet 5 1.8 Ved opphør 5 1.9 Henvendelser vedrørende avtalen 6 1.10 Lovvalg og verneting 6 2 Databehandleravtale. DATABEHANDLING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER. ARTEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN. Regnskapsforetaket vil løpende varsle Kunden dersom det benyttes en ny underleverandør som Kunden ikke er gjort kjent med tidligere. Leverandøroversikt Databehandler eller Underleverandør (slik dette er definert i Personvernforordningen fra EU). DATABEHANDLERAVTALE Denne Databehandleravtalen (heretter kalt vtalen)A er inngått den (heretter kalt Avtaledato) mel:lom Automile AB, 556775-5698, Box 16046, SE 103 21 Stockholm, Sverige (Automile) og (Behandlingsansvarlig)

Vedlegg til databehandleravtale Oversikt over underleverandører Underleverandør - org nr.: Formål: Digitalbyrået Arego AS - 994 877 968 Drift av korarti.no Referanser til avtaler mellom databehandler og underleverandører Tilbud nettsted Kor Arti' digitalt. Avtale signert 3. mars 201 7 Bruk av underleverandør Powel standard Databehandleravtale (tekst i avtaleteksten skal ikke endres) 9 / 10 Classification: Restricted Vedlegg 1: Beskrivelse av hvilke opplysninger som skal behandles Vedlegget beskriver hvilke personopplysninger som skal behandles databehandleravtale med underleverandøren. En slik databehandleravtale skal inneholde bestemmelser som tilsvarer det som følger av dette undervedlegg 1A. 6.2 I tilfelle Infobric har til hensikt å engasjere en ny underleverandør, skal Infobric informere kunden om underleverandørens identitet (herunde Databehandleravtale. Mellom Rubic AS (Databehandler) og Kunden (Behandlingsansvarlig) 1. 3.7 Bruk av underleverandør (underdatabehandler) Databehandler har rett til å benytte underleverandører og Behandlingsansvarlig aksepterer bruk av underleverandører

Databehandleravtale og sjekkliste Anskaffelser

DATABEHANDLERAVTALE Innholdsfortegnelse 1. Partene 2 2. Definisjoner og begreper 3. Formål, tolkning og rang 4. Behandlingsansvarliges plikte Når er det ikke krav om databehandleravtale? Når flere behandlingsansvarlige har et felles formål med behandlingen av personopplysningene, er det ikke nødvendig med en databehandleravtale, (eller om planer til å bytte til annen underleverandør),. Databehandleravtale og skal signere Databehandleravtalens bilag 2. Databehandleravtalens bilag 2 skal være mottatt og skriftlig godkjent av Behandlingsansvarlig før data kan overføres til/behandles av den aktuelle underleverandør / tredjepart/samarbeidspartner Kapittel 9 Databehandleravtale Side 1 av 10 Kapittel 9 Versjon 1.0 24.05.2019 Databehandleravtale Båttjenester Indre Oslofjord 2021 . Båttjenester Indre Oslofjord 2021 Kapittel 9 Databehandleravtale Side 2 av 10 Innhold 8 Bruk av underleverandør.

som følger av Databehandleravtale og i henhold til Personvernregelverket. 3.4 Bruk av Underleverandører Databehandler kan benytte Underleverandør i forbindelse med behandling av Personopplysninger dersom dette er nødvendig for å behandle Personopplysninger i henhold til Drift og Supportavtalen DATABEHANDLERAVTALE MELLOM _____, org.nr. _____ «Behandlingsansvarlig» og Info Vest Forlag, org.nr. 992 603 747 «Databehandler» Databehandleravtalen gjelder Bruk av underleverandør Databehandler har rett til å benytte underleverandør for oppfyllelse av denne Databehandleravtalen eHåndboken for Oslo universitetssykehu

Vedlegg 8 Databehandleravtale Transporttjenester Oslo sør 2021 03.02.2020 Side 3 av 9 1 Avtalens formål Avtalens formål er å regulere rettigheter og plikter etter gjeldende personopplysningslov og personvernforordning (GDPR). Avtalen skal sikre at Personopplysninger om den registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende Under punkt 8, Bruk av underleverandør, i databehandleravtalen som medlemmene av Helsenettet har inngått med Norsk Helsnett SF, står det at oversikt over underleverandører finnes på www.nhn.no. Dette er en dynamisk liste som oppdateres ved endring av leverandører Hvordan bruker Visma underleverandører til å behandle personopplysninger. Visma bruker underleverandører til å behandle personopplysninger og kan i den forbindelse eksportere våre, dine eller kundedata til andre selskaper innenfor eller utenfor EU

Databehandleravtale - Wiki - innsida

Legal cloud computing

Databehandleravtale - Karriereverktøy A

AS med virkning fra 30. juni 2020. I den grad ABAX vil opptre som underleverandør til Håndverksdata AS etter 30. juni 2020, vil det bli inngått en egen databehandleravtale mellom ABAX og Håndverksdata som regulerer dette. Formålet med behandlingen Å levere de tjenester som fremgår av Hovedavtalen. Varigheten av behandlinge Databehandleravtale for Improver. M . Skrevet av Marit Buset Oppdatert for over en uke siden Avtalens parter. Bruk av underleverandør. Databehandler benytter underleverandører.Databehandlers bruk av Underdatabehandlere er nærmere beskrevet i Vedlegg 1, Underdatabehandler Denne Databehandleravtale er i henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15, personopplysningsforskriftens kapittel 2 og EU-forordningen General Data Protection Regulation (2016/679, fra 25. mai 2018). Avtalen sikrer at personopplysninger ikke kommer på avveie eller brukes urettmessig. Databehandler er Steinkjer Mekaniske AS Databehandleravtale. Bakgrunn og hensikt. Avtalen regulerer NEW ELEMENT AS (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden NEW ELEMENT AS plikter å oppdatere listen med Underleverandører senest 30 dager før en underleverandør begynner behandling av personopplysninger

Databehandleravtale og underleverandør. Simployer Chatbot benytter underleverandør Kindly AS. Dersom dere har en databehandleravtale med oss fra før, varsles dere herved om ny underleverandør og at Kindly AS umiddelbart blir en ny underleverandør til punkt 4 i eksisterende databehandleravtale Databehandleravtale mellom Prisolve AS, org.nr. 999 240 763, SmartBob AS, org.nr. 920 411 584 (databehandler) og Kunde (behandlingsansvarlig) Definisjoner: Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes Databehandleravtale for Dataporten Bruk av underleverandør UNINETT AS benytter Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til fysisk hosting av teknisk utstyr som anvendes ved administrasjon og levering av Dataporten. UNINETT AS drifter det tekniske utstyret selv Databehandleravtale Side 3 1. Innledning Forholdet mellom en behandlingsansvarlig og en databehandler skal være regulert i en avtale - databehandleravtale, jf. personopplysningslovens § 13, jf. § 15. Tilsvarende gjelder for helseregisterlovens § 16, jf. § 18. Kommunen er databehandlingsansvarlig og Leverandør er databehandler Databehandleravtale. Netsecurity AS sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden . inngåelsen av avtalen vedlegges det en oppdatert oversikt for hvilke underleverandører som Netsecurity benytter hvor underleverandør kan få tilgang til personopplysninger i forbindelse med oppdraget

Denne databehandleravtale fritar ikke databehandleren for forpliktelser som etter personoppslysningsloven eller enhver annen lovgivning er direkte er pålagt databehandleren. I dette tilfellet vil Uni Micro være en underleverandør til byrået. «Behandlingsgrunnlag»:. Hvis underleverandør ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til vern av opplysninger har Systemfabrikken AS det fulle ansvaret overfor Kunde. Systemfabrikken AS gjennomfører årlig risikovurdering og innhenter Databehandleravtale og DPA (Data Processing Addendum) for å sikre GDPR-compliance fra samtlige underleverandører Behandlingsansvarlig har rett på opplysninger om Underleverandør, herunder innhold i databehandleravtale og informasjon om tekniske og organisatoriske tiltak Underleverandør har iverksatt for å etterleve Personvernregelverket. Utlevering av slike opplysninger og informasjon fra Databehandler forutsetter varsel fra Behandlingsansvarlig

Mal for databehandleravtale - ehels

Dette vil typisk være en underleverandør, eksempelvis et regnskapsfirma som leverer lønnstjenester til virksomheten og således behandler personopplysninger om den behandlingsansvarliges ansatte. Hvem har lov til å behandle personopplysninger? Det er den registrerte som eier personopplysningene om seg selv Databehandleravtale. Når du bruker Zoom Grafisk som underleverandør til en trykksak som skal distribueres må det foreligge an databehandleravtale mellom deg som «dataansvarlig» og oss som «databehandler». Zoom Grafisk har utarbeidet en standard avtale for grafisk produksjon. Ta kontakt med daglig leder hvis du ønsker denne tilsendt Databehandleravtale. Denne databehandleravtalen er bilag til Tjenesteavtalen. Dokumentet Tjenesteavtale og dokumentet Brukeravtale har blant annet til hensikt å oppfylle Databehandleravtalens bestemmelser ved å redegjøre for plikter i henhold til personvernlover referert til i Databehandleravtalen

En databehandleravtale er en avtale som regulerer hvordan personopplysninger skal lagres i datasystemer som ikke du selv har kontroll over. Bruk av annen databehandler (underleverandør) 5: Bokstav e) Bistand til å svare på anmodninger som gjelder de registrertes rettigheter 6: Bokstav f) Bistand til den behandlingsansvarlig ITAS plikter å ha egen databehandleravtale med alle sine underleverandører som sikrer oppfyllelse av vilkårene i denne avtalen. Dersom ITAS bytter eller inkluderer nye underleverandører skal Kunden varsles om dette. Ved bytte av underleverandør skal tidligere underleverandør skriftlig bekrefte overfor ITAS at all 5 Bruk av underleverandør Databehandler benytter underleverandører for drift av infrastruktur (maskinvare, internett tilknytning, lagring og backup). Databehandler er ansvarlig for at det er inngått Databehandleravtale med underleverandører for dette 6 Sikkerhet Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles ette

Databehandleravtale - SNORRE dat

Personvern, risikovurderinger og databehandleravtaler

Databehandleravtale Accountor Norg

Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Og i henhold til EUs personvernforordning 2016/679 av 27. april 2016 artikkel 28 mellom Bruk av underleverandør Ved bruk av underleverandør,. 5. Bruk av underleverandør Dersom databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos databehandler skal dette avtales skriftlig med behandlingsansvarlige før behandlingen av personopplysninger starter. Avtale med underleverandører En slik avtale gjøres som et tillegg til denne avtalen Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale . mellom. Bruk av underleverandør. Databehandler skal etablere egne avtaler med eventuelle underleverandører før behandlingen av personopplysninger starter DATABEHANDLERAVTALE I henhold til personopplysningsloven, EUs Personvernforordning 2016/679, Helseregisterloven og Bruk av underleverandør Behandlingsansvarlig tillater at Databehandler benytter underleverandører for oppfyllelse av forpliktelsene under Avtalen

Databehandleravtale. mellom. organisasjonen med administrative rettigheter Bruk av underleverandør. 6.1 Databehandler har rett til å benytte underleverandører til behandlingen så langt det er nødvendig for at Databehandler skal kunne utføre sine forpliktelser etter Hovedavtalen Databehandleravtale for drift av Helsenettet 1 Versjon 1.1 20.04.18 AVTALE OM BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER BRUK AV UNDERLEVERANDØR Databehandlingsansvarlig tillater at databehandler benytter underleverandører for oppfyllelse av forpliktelsene under avtalen NTNUs mal for databehandleravtale og veiledning til arbeidet med databehandleravtale. <<TableOfContents>> == NTNUs mal for databehandleravtale == NTNUs mal er utarbeidet gjennom samarbeid i.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Det kreves også at databehandlers bruk av underleverandør dokumenteres gjennom databehandleravtale, og databehandleren skal ikke bruke underleverandør uten at det er gitt skriftlig tillatelse til dette fra behandlingsansvarlig, som da også må kunne dokumenteres Brukes det underleverandør (inkludert virksomheter som direktoratet ikke har databehandleravtale med): ____ Ja, navn på underleverandør: _____ ____ Nei. 10. Kort beskrivelse av underleverandørs ansvar, rolle og oppgaver, og hvordan de etter avtalen skal.

Databehandleravtale - PRO IS

Engelsk versjon Databehandleravtale - GDPR. Guidance on processing of personal data for access control systems between tenant and lessor (Databehandleravtale mellom leietager og utleier) - Krever innlogging Guidance on processing of personal data for access control systems between lessor and external supplier (Databehandleravtale mellom utleier og underleverandør) - Krever innloggin 5. Bruk av underleverandør. Dersom databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos databehandler skal dette avtales skriftlig med behandlingsansvarlige før behandlingen av personopplysninger starter. 5.1 Avtale med underleverandører En slik avtale gjøres som et tillegg til denne avtalen Databehandleravtale Bilag 2: Opplysninger om underleverandør(er) Opplysninger om alle Databehandlers underleverandører etter Databehandleravtalen punkt 4.9, herunder underleverandører av skylagring, som: (I) Behandler personopplysninger omfattet av Databehandleravtalen, eller (II) på annet vis har tilgang til personopplysninger omfattet av Databehandleravtalen, eller (III) har tilgang til. Databehandleravtale . I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Bruk av underleverandør . Fra tid til annen vil Zirius AS benytte underleverandører, en liste over de aktuelle underleverandørene kan fås ved kontakt til personvern@zirius.no

8 forpliktelser som databehandleren har - Codex Codex

Dette skal reguleres i avtale mellom databehandler og underleverandør. Avtalen skal kunne gjøres tilgjengelig for dataansvarlig. 5.7.4.2 Innhold i databehandleravtale. En databehandleravtale kan være en frittstående avtale mellom partene, eller e Dersom databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normatt er ansatt hos databehandler skal dette avtales skriftlig med Nasjonalt folkehelseinstitutt før behandlingen av personopplysninger starter. Eventuell(e) avtale(r) mellom databehandler og underleverandør skal følge som vedlegg 3 til herværende databehandleravtale < Merknad: Hvis Databehandler benytter underleverandør (tredjepart) som leverer standardiserte tredjepartstjenester (typisk skytjenester), og som oppfyller vilkårene i Databehandleravtalen punkt 9.7, slik at tredjepartens standard databehandleravtale kommer til anvendelse direkte overfor den behandlingsansvarlige, vil skifte av underleverandør hos tredjeparten følge bestemmelsene i. Unit arbeider med å etablere en databehandleravtale med MuleSoft om bruk av skyplattformen for integrasjonen mellom FS og pensumlistesystemet. Eksisterende databehandleravtale mellom institusjonene og Unit må oppdateres med MuleSoft som en underleverandør. Underleverandører er regulert i kapittel 10 i databehandleravtalen Databehandleravtale for Økonomibistand Revidert 22.08.2018. I henhold til Personopplysninger betyr all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, som nærmere definert i gjeldende lov og EU-forordning 2016/679 av 27.april 2016

Databehandleravtale - ECIT Råd & Regnska

Databehandleravtale - Mer tid til aktivite

Standardvilkår, databehandleravtale og arbeidsdeling. Her finner du Standardvilkårene for DFØs lønns- og regnskapstjenester. Standardvilkårene inneholder generelle vilkår for tjenestene, databehandleravtale, samt arbeidsdeling mellom Kunden og DFØ Databehandleravtale | Regnskap Norge 2017 Side 1 av 5 DATABEHANDLERAVTALE 1. AVTALENS HENSIKT Dette bilaget inneholder en databehandleravtale, og inngår som en del av Oppdragsavtalen. Databehandleravtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter lov av 14. april 2000 nr. 31 o

Databehandleravtale ISPHuse

AVUR Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens § 13, Dersom databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos databehandler skal dette avtales skriftlig med behandlingsansvarlige før behandlingen av personopplysninger starter Dette gjelder både i database hvor data er lagretog i kommunikasjon. Behandlingsansvarlig aksepterer likevel at kunden/Individetkan velge å samtykke til at hans/hennes informasjon gjøres tilgjengelig forandre Behandlingsansvarlige som også har inngått Databehandleravtale medDatabehandler Databehandleravtale SmartBob AS, org.nr. 920 411 584 (databehandler) og Kunde (behandlingsansvarlig) Definisjoner: Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at opplysninger behandles i henhold til personlovgivningen

Krav om databehandleravtaler Personvernportalen

Databehandleravtale for Ullernåsen Boligsameie for å ivareta GDPR. Alle virksomheter som benytter seg av en underleverandør har plikt til å ha en databehandleravtale. Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger Bruk av underleverandør Dersom Databehandler benytter seg av underleverandør eller andre som ikke normalt er ansatt hos Databehandler, Databehandler er forpliktet til å tegne egen databehandleravtale med alle underleverandører som lagrer persondata i løsningene sine. 6 Databehandleravtale Nasjonalt folkehelseinstitutt - Oslo universitetssykehus I-IF - Hjertekirurgiregisteret databehandler og underleverandør skal fØlge som vedlegg 3 til herværende databehandleravtale. Samtlige som på vegne av databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuell Databehandleravtale Personvern Databehandleravtale side 1 Denne Databehandleravtalen utgjør et vedlegg til Nortel Bedriftsavtale, spesifikk underleverandør etter punkt 6.2, skal Partene i god tro forhandle og enes om en rimelig løsning på hvordan vider

Databehandleravtale Nasjonalt folkehelseinstitutt — Oslo universitetssykehus HF — Hjertestansregisteret databehandler og underleverandør skal fØlge som vedlegg 3 til herværende databehandleravtale. Samtlige som på vegne av databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuell •Bilag 7 Databehandleravtale •Gjelder fullt ut mellom kunde og underleverandør 4. Eventuelle direkte avtaler mellom kunde og underleverandør Fire hovedpunkter i håndteringen. Særskilte betingelser Regelverket tillater konkurranse om kontrakts-betingelse DATABEHANDLERAVTALE I henhold til personopplysningsloven og EUS Personvernforordning 2016/679 mellom St. Olavs hospital I-IF Org.nr.: 883 974 832 Databehandler og Norsk Helsenett SF Org.nr.: 994 598 759 Underleverandør Februar 201

Databehandleravtale [dato] Side 6 av 9 Spørsmål om behandling av personopplysninger i forbindelse med skytjenester skal uansett tas opp med Behandlingsansvarlig senest tre måneder før oppstart av behandlingen. Sensitive personopplysninger kan uansett ikke behandles utenfor EU/EØS. 7 Bruk av underleverandør TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 14.02.2020 Betingelsene er gyldige fra 14.02.2020 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og Digital Garden AS, org.nr. 984106211 (DG). Ved å kjøpe, og bruke, DG sine produkter og tjenester bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i. Databehandleravtale for behandling av personopplysninger i Altinn. VERSJON 4.0 - 01.01.2020. Altinn samarbeidsavtale Side 2 av 5 . 1. Partsforhold . Databehandler gis en generell tillatelse til å gjøre bruk av underleverandør til behandling av personopplysninger Databehandleravtale. Databehandleravtaler er et viktig verktøy når den nye personopplysningsloven, og ikke minst at kunden blir orientert dersom skyleverandøren for eksempel får inn en ny underleverandør, sier compliance rådgiver Patrick Tahiri i Basefarm i en pressemelding

 • Det store spranget sesong 2.
 • Correct german translation.
 • Lewis hamilton lønn.
 • Körpersprache beinstellung.
 • Sei du selbst die veränderung die du dir wünschst für diese welt zitat.
 • Tanzen limburg.
 • Hayden christensen imdb.
 • Julemarked spikersuppa åpningstider.
 • Ikkepedia.
 • Storebrand islamsk boliglån.
 • Geburtsglückwünsche video.
 • Takkekort tekst dødsfall.
 • Bricanyl turbuhaler bruksanvisning.
 • Ansiktssol pris.
 • Heimatt meny.
 • Toxoplasmose symptomer.
 • Nyttårsaften 2018 bergen.
 • Valget 1957.
 • Vassfjellet turkart.
 • Fasadeprodukter kragerø.
 • Arbeitsblatt kopfrechnen 5. klasse.
 • Riga latvia.
 • Jonas hoff oftebro.
 • Salt cryptocurrency.
 • Verdivurdering klokke.
 • Krimklubben velkomstgave.
 • Toalettmappe dame stor.
 • Sjeiken 2015 tix & the pøssy project skam.
 • Shaquille o'neal body.
 • Det store spranget sesong 2.
 • Rekkefølge oversikt kryssord.
 • Naturfag 5 7.
 • Hva koster et esel.
 • Pant kryssord.
 • Databehandleravtale underleverandør.
 • Bitcoin chart.
 • Venedig und das ghetto film.
 • Glenn frey janie beggs.
 • Lilleborg oslo.
 • Toro thaisuppe.
 • Kambodscha auswärtiges amt.