Home

Oppforing av okser

Oppstart - TY

Mange gir mer kraftfôr enn nødvendig til okser som har rikelig tilgang på godt grovfôr. Slik går du fram for å redusere kraftfôrmengden til oksene. Ta fôrprøver av grovfôret, det gir sikrere beregningsgrunnlag; Bestill TINE fôringsrådgiver som kan beregne grovfôropptak og nødvendig kraftfôrmengde ut fra planlagt tilveks ønsker tips og råd om oppforing av okser. byggninger,økonomi,driftsopplegg og foring.hva egner seg best rundball eller silo og hvor stort areal trenger man per okse og hvordan er tilgangen på kalv Okser, egentlig oksefamilien, Bovidae, er en familie i ordenen partåede klovdyr. Oksefamilien kalles også kvegfamilien og slirehorndyrfamilien. Oksefamilien er den største og mest utbredte familien i ordenen av partåede klovdyr. Omfatter om lag 140 nålevende arter, spredt over hele Jorden, deriblant kveg, sauer, geiter og antiloper (se også oksedyr) Kastrerte okser har roligere lynne og egner seg fint for beite. Likevel utgjør de en svært liten andel av norsk ­storfekjøttproduksjon. En av hoved­årsakene til dette er at kastrater ­produserer mindre kjøtt enn ukastrerte okser, og de krever lenger oppfôringstid

Går med planer om og satse på kjøttproduksjon. Tenker da en kombinasjon av ammeku og oppforing av innkjøpte okser. Har ca 400 mål dyrka mark pluss litt beite, alt ligger rundt tunet,og er nok mulig å leie mer i området skulle det trengs. Bor på Østlandet av mjølkemengden. Etter hvert vil også opptaket av kraftfôr og grovfôr påvirke hvor mye den vokser, fordi drøvtyg-gerfunksjonen utvikles. Kalvens tilvekst kan kontrolleres ved hjelp av veiing eller måling av brystomfang. Det gir et bilde på om kalven har hatt det bra og om det totale næringsopptaket har vært høgt nok Okse. Kvige. Melkeraser utenom NRF * (kryssing 75 % eller mer av andre raser) kr 1000. kr 1000. Melkerase utenom NRF * (kryssing 50 - 75 % av andre raser) kr 700. kr 700. Fôringsdyr m/horn. kr 1000. kr 100 Gruppering av ungdyr:-Bør være kjønnskilt og skilt fra de voksne ved 7 mnd. alder.-Kvigekalver sorteres etter størrelse. Utranger kviger med dårlig lynne nå! - Okser sorteres også etter størrelse. Omgruppering av okser bør ikke foretas etter 8 måneders alder.-Er det dyr med forskjellig krysningsgrad, så sorter ette •Forutsatt 10 okser Nordland •Slaktevekt 320 kg 18 mnd. oppforing -Oksekalver kjøpt fra egen besetning 3000kr •Dekningsbidrag 150 000.--Økologisk 32000 -Byggkostnader 600 000/2 kr = 300000 kr gir årlige ca. 30000 i kostnad i renter og nedbetaling av lån. -Kosnadene ligger i selve ombyggingen, Økologisk

Fôring og fruktbarhet. Riktig fôring er avgjørende for å få kalv i kyrne til rett tid. NRF-kvigene bør insemineres når de er 14-16 måneder gamle, og bør da veie om lag 400 kg (brystmål på 165-170 cm) Gen Tore driver med ammeku, sau og oppfôring av okser. I tillegg er han med i det nye fellesfjøset i Flatdal, Skorve Samdrift, som Fjøssystemer satte opp i 2014 med to Lely melkeroboter, Vector fôringssystem og over 100 liggebåser. Ombyggingen av gamlefjøset til oppfôring, har gitt plass til 130 okser, fordelt på liggebås og fullspaltebinger

Okser over 12 måneder. 2 900,-2 200,-70. Okser under 12 måneder. 1 300,-1 000,-30. Merknader: Grupperingen er tilnærmet lik den som blir nyttet i søknads- og registreringsskjemaet for produksjonstillegg i jordbruket. På grunn av den risiko for sykdom, skade etc. som fiskebestanden normalt er utsatt for,. Okser må da være på beite om sommeren eller ha fri tilgang til luftegård hele året. Målet med prosjektet er å utarbeide veiledningsmateriell for hvordan det kan legges til rette for å oppfylle krav i det nye regelverket for oppfôring av storfe til økologisk kjøttproduksjon Det brukes 150 kilo kraftfôr per okse per måned. De oksene som er slaktet ut etter nytt fôringsregime er klassifisert i O+ med unntak av to okser, der den ene gikk i R- og den andre i O. Materialet er ikke så stort, men det er en helt klar tendens. Robot gir mulighet for det lille ekstra • Konsekvensen av å ikke øke den norske storfekjøttproduksjonen i Norge vil være: - Bortfall av mulig årlig inntekter til bonden i dag 500-600 mill kr. - Enda sterkere press på importvernet over tid. - Importbehov på 30-40 % - Stort import volum på kjøtt kan og forsterke import- presset på andre viktig landbruksprodukter Blandingen passer godt til oppforing av okser, inntil 5 kg/dag på okser over 300 kg, og til mjølkekyr på moderat til middels avdrått, inntil 11 kg/dag. Blandingen er tilpasset et middels til godt grovfôr med høg gjæringskvalitet. Om du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål

Fôrplan NRF okse fra 120 kg kalv til 290 kg slaktevekt og

 1. Einar Sissener på Moe Gård i Sandefjord kjøpte Lely Vector allerede i 2014, og startet med oppfôring av okser. Sissener hadde flere år vært uten produksjonsdyr på gården, men ønsket å starte opp igjen og få gras i omløpet på den store planteproduksjonen han også driver
 2. Per nå er melkekvota på 500 tonn, og med et nybygg på vei opp er planen å begynne med oppfôring av okser, både egenrekrutterte og innkjøpte. - Nå skal vi ta vare på det potensialet som ligger i gården. Vi satser jo for å kunne drive med dette, og har vært heldig og fått tak i mye leiejord nært
 3. Tenker da en kombinasjon av ammeku og oppforing av innkjøpte okser. Har ca 400 mål dyrka mark pluss litt beite, alt ligger rundt tunet,og er nok mulig å leie mer i området skulle det trengs. Bor på Østlandet ; Analysen viser at det er stor forskjell på hvor høyt dekningsbidrag ulike ammekuprodusenter har
 4. I fjøset har de 65 melkekyr, med fullt påsett og oppfôring av okser. I tillegg til å drive eget areal er de svært aktive i leiekjøringsmarkedet. - I år har det vært ekstremt mye å holde på med. Både jordarbeiding og slåttearbeid, forteller Øyvind
 5. DRØV Tilvekst med gjær er en videreutvikling av DRØV Kjøttfe der vi tilsetter levende gjær. Levende gjær sikrer et optimalt vommiljø som bedrer utnyttelsen av grovfôret. I tillegg kan vi øke den norske råvareandelen. Blandinga er tilpasset oppfôring av okser som får opp til 6 kg kraftfôr per dag sammen med fri appetitt på godt.
 6. Det en må ta med i beregningen at oppal av okser har et mye større krav til fôrkvalitet og fôringsregime enn det ammekyr på vedlikeholdsfôring har. I Nord-Norge ble mange av fjøsene på 70- og 80-tallet bygget med plansilo tilknyttet båsfjøset

Ole Anton Sjule takler sterk avdråttsøkning i et gammelt fjøs og gruppefôring av ammekyr, okser, kviger og sinkyr i nyfjøset med aktiv fôrplanlegging . - Vi er ikke alltid enige, men det er jo det som gir framgang, sier Sjule om dialogen han har med fôrrådgiverne i Felleskjøpet Bygg-dag på Jæren i regi av storfe-satsinga til Fylkesmannen . til Lars Torgny Aanestad. Han driver med Ammeku og slutt-foring av okser. Det var et flott nybygg til slutt foring av okser, Her var det et nyoppført bygg som rommet ca 50 ammekuer med fult påsett til oppforing og slakt. Bygget fremsto som åpent,.

Storfekjøtproduksjon - fôring av oksar - Fagforum Grovfô

Fôreffektivitet er et mål på hvor mye tilvekst oksen har i forhold til hvor mye fôr (kg TS) den eter; Mindre fôr pr. kg tilvekst = mer effektiv fôring; Metan i vomma gir tap av energi. Det er beregnet at drøvtyggere taper 5-15 % av bruttoenergien i fôret på grunn av produksjon av metan i vomma Kuer kan holdes fastbundet til bås store deler av livet, og kalver blir tatt fra moren rett etter fødsel på grunn av melkeproduksjonen. Melke- og kjøttindustrien går på akkord med dyrenes komplekse behov. Årlig slaktes ca. 300 000 kalver, kuer og okser. 1 Det lever til enhver tid ca. 220 000 kyr i melkeproduksjon,.

Slik kan du spare kraftfôr til oksene - TINE Medle

Valg av alder ved slakting eller vekt ved 1. kalving/ønsket avdrått har betydning for fôring. Tilgang på grovfôr, plass i driftsbygningen, tilgang til kalver, beiteområder i inn og/eller utmark og egen interesse er noen av faktorene som spiller inn på valget Det gjennomsnittlige antall ammeku per produsent var i 2014 14 kyr, mens det for melkebruk var 24,5 kyr. Dette viser at mange velger en produksjon som krever moderate investeringer, og hvor arbeidsinnsatsen i dyreholdet er forenelig med annen gårdsdrift eller annet lønnet arbeid I tillegg til melkeproduksjon satser Fuglem også på oppforing av okser. - Jeg får ca 50 kalver i året, hvor rundt halvparten er oksekalver. De blir foret opp til de er 16 måneder gamle før de sendes til slakteren. I fjøset er det plass både til okser, kviger og kalver, forteller Fuglem

REDX™ på 1–3 av hundyrene | Buskap

oppforing av okser Bedre Gardsdrif

Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Foringsopplegg innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. DAM:7Bufret derfor en glede for oss i Reime å kunne presentere en helt nyutviklet innredning beregnet for løsdriftfjøs Oppføring av et nytt fjøs til oppfôring av okser bekrefter det Moen forteller. - Det vil også bli bygget en ny gjødselkum med forbindelse til den som er i dag. Den var tilrettelagt for gårdagens gjødseltransport. Det er jo selvsagt mulig å frakte med eget utstyr men akkurat nå føler vi ikke det som noe tema Tillegg hadde man også litt okser for kjøttproduksjon. Fra 1997 har det bare blitt drevet med oppforing av okser. Driftsbygningen er bygget i 1970, og er i god stand. Bygningen er utnyttet maksimalt, til 21 okser, ca 30-35 vinterforede sauer og Fjordhesten Vesle Brage. Vi kjøper inn kalver når de er ca 4-6 mnd gamle Ammekufjøs til 40 kuer med oppfôring av kviger og okser. Innredning med fanghekk, liggebåser, matter og gjødselskraper. 2014. Dag Lund, Kløfta i Akershus fylke 60 ammekuer med full fremfôring av okser og kviger. Vi leverte all innredning, matter, gjødselskraper og trykker

Behovstilpasset jordarbeiding

okser - Store norske leksiko

At sau og lam, som er i utmarka halve året, er en av landbrukets største klimasyndere, er helt uforståelig, mener Rose Bergslid og Arnar Lyche. - Like uforståelig er det at innendørs og intensiv oppfôring av okser med store kraftfôrmengder gir større klimagevinst enn beitedrift I tillegg hadde man også litt okser for kjøttproduksjon. Fra 1999 har det bare blitt drevet med oppforing av okser på gården. Det blir kjøpt inn kalver når de er ca 4-6 mnd gamle. Da har de en levende vekt på ca 120-140 kg. De blir så foret opp i rundt 12 mnd før de blir sendt til slakt. Vekten har da økt til rundt 750-800 kg levendevekt Like uforståelig er det at innendørs og intensiv oppfôring av okser med store kraftfôrmengder gir større klimagevinst enn beitedrift. Man kan også undre seg over at bruk av importert soya i kraftfôrblandingene slår positivt ut, sammenlignet med bruk av norsk korn 1.6.6 Lager av skogsvirke. Lager av tømmer, ved mv. skal verdsettes til tilvirkningsverdien. Dette tilsvarer stort sett utgiftsførte beløp til hogging, kjøring mv. av det tømmeret, veden mv. som ved årsskiftet ennå ikke er levert. Verdien av eget arbeid skal ikke tas med. 1.7 Annen formu Gårdens eksisterende båsfjøs og tidligere ombyggede plansilo fra 1979 er i så god teknisk stand at denne ble tiltenkt oppal av kalver, kviger frem til inseminering, og fortsatt oppfôring av okser i plansiloen. Båsfjøs og plansilo 2016 (foto: Ketil Edvardsen

* fôring av ammeku og oppfôring av okse til slakt for både lettrase og tung rase. Les også: Forenkler erstatningssøknad for grovfôrprodusenter. Hvordan skal man bruke kraftfôr til å opprettholde god avdrått når grovfôrmengden reduseres? Foto: Dag Idar Jøsang Det betyr at selv om det er mye bruk av grovfôr i ammekuproduksjonen, kan det være utstrakt bruk av kraftfôr til oppfôring av slakt. Skal en legge til rette for mer bruk av grovfôr i ammekuproduksjonen, er det dermed ofte mest å hente på tiltak rettet mot oppfôring av kviger og okser til slakt TYR er en avls- og interesseorganisasjon for norske ammekuprodusenter, både renraset- og krysningsbesetninger samt besetninger med oppfôring av okser. Organisasjonens målsetning er blant annet å sikre økonomien i kjøttproduksjon på kjøttfe og øvrig kjøttproduksjon. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med faglag, politiske myndigheter og øvrig næring. TYR er ansvarlig for det.

Bedre levemiljø for oksene Buska

Eieren driver med oppforing av okser. Eiendomsgrenser. Gårdshistorie. Harbækvold ble fradelt bnr. 1 i 1875 til Lars Arntsen Ness, født 1839. Han var gift med Sigrianna Olsdatter Bergli, født 1846. I 1889 solgte Lars Arntsen eiendommen til svensken Nils Eriksson Wallberg fra Sjulsåsen Råprotein % av TS. 17,3: Norskandel % blanding. 60 - 85: Se også. DRØV TILVEKST. Spesialblanding for oppfôring av okser. DRØV INTRO. Søk på siden Søk. Om Strand Unikorn. Kontakt oss Kontaktpersoner Salgs- og leveringsbetingelser Anlegg Fagarkiv Ledige stillinger For pressen In English Forhandlere Like uforståelig er det at innendørs og intensiv oppfôring av okser med store kraftfôrmengder gir en klimagevinst i stedet for beitedrift. For ikke å snakke om den kjempegevinsten vi får dersom vi erstatter ammekukjøtt med kylling- og svinekjøtt. Slikt strider totalt imot sunt bondevett Vi har på bakgrunn av dette fått en forespørsel fra Mære Landbruksskole om å utrede et forslag til hvordan man kan utnytte det gamle melkekufjøset best mulig til kjøttproduksjon basert på 30 ammekyr av en ekstensiv kjøttferase og oppfôring av NRF okser. Kalvinga skal foregå på både våren og høsten

Satse på ammeku og oppforing av okser Bedre Gardsdrif

På Klaape er det idag sau og oppforing av okser. Han gikk gjennom sin visjon for gårdens videre drift og viktigheten av å drive gården slik at neste generasjon vil ta over. Han var opptatt av å bruke gårdens ressurser i mest mulig grad og mindre bruk av importerte fòrmidler * Bevaring av drektige kyr/kviger. De som driver med oppfôriong av kalv og har fôr og plass kan kjøpe inn litt ekstra kalv. De som har plass, men mangler fôr kan ta kontakt slik at de kan få tilgang på alternativt grovfôr. Enkelte har kanskje fjøs som ikke egner seg til oppfôring av okser, disse kan kanskje brukes til kviger Noen bønder spesialiserer seg riktignok på oppfôring av okser, men det forutsetter konsentrert kalving som gir store grupper kalver med samme alder. Hvis fôrvertene ikke er interessert, blir oksekalvene avlivet den dagen de blir født. Da er de ikke egnet til menneskemat Fellesfjøset i Flatdal er velkjent i Telemark og ble bygget allerede i 1972. Et samdriftsfjøs med to eiere for melkeproduksjon med hele 60 båsplasser! De..

Anders sier videre at på beite har kyrne nærmest fri tilgang til mineralnæring i Micro feeder, samt . Tiroler Grauvieh ( gråfe ) som på 10mnd hadde slaktevekt på 260kg. Re: Satse på ammeku og oppforing av okser. Limousin har et fortrinn ingen andre kan skilte med og det er Limousin Unik. Der kan du levere slakt på mnd-250kg Bruke hue prinsippet Dekningsbidrag • Forutsatt 10 okser Nordland • Slaktevekt 320 kg 18 mnd. oppforing - Oksekalver kjøpt fra egen besetning 3000kr • Dekningsbidrag 150 000.- Økologisk 32000 - Byggkostnader 600 000/2 kr = 300000 kr gir årlige ca. 30000 i kostnad i renter og nedbetaling av lån

I fjor ble driftsbygningen utvidet, og har plass til 37 melkekyr pluss noen okser og kalver. Anna er heltidsbonde, Ole Jonny har eget firma, i tillegg til å bidra i gårdsdrifta Ekteparet driver melk- og kjøttproduksjon med NRF, og har gjentatte ganger tronet på listen over landets beste ytelse. De har 20 melkekyr og fullt påsett og oppfôring av 50-60 okser. Gården huser også flere besøksdyr, og gjestene får nærkontakt med både lama, gjess, kalkuner og høner. Lamakjøttet får de smake i kafeen etterpå For nokre år sidan valde mange bønder å satse på storfekjøtproduksjon, enten med ammekyr eller oppfôring av oksar. Styresmaktene tok grep for å styrke innteninga, som ga utslag i at dekningsbidraget auka med 600 til 800 kroner per ammeku eller okse. NYTT: Harald Pedersen har bygd nytt fjøs til ammeku

For dei som driv med oppfôring av oksar var bilete nokolunde likt - opp 400 kr frå året før til 7.550 kr pr. okse. Det har vore stort fokus på underdekninga av storfèkjøt, og ammekua har vore trekt fram som middelet for å snu denne trenden - med mellom anna stort trykk på utviding og bygging av nye ammekufjøs Fjøset er på i overkant av 2.000 kvm og er planlagt til 80 Simmentalkyr med rekruttering og oppforing av okser. Gråkjær er totalentreprenør og Felleskjøpet Agri er leverandør av all I-mek i prosjektet. Fjøset skal bygges på Hakedals Verk hvor det i dag er en ammekubesetning i gamle bygninger Magasinet Vårt Felleskjøp. FAG SAK. TIL SLAKTEOKSER VALG AV FÔRINGSSTRATEGI Når en skal velge fôringsstrategi til framfôring av okser er det viktig å ta utgangspunkt i gårdens ressursgrunnlag

09.15: Valg av driftsopplegg tilpasset gardens ressurser. Lønnsomhet i ulike produksjoner. Torleiv Roland, NLR Agder. 10.00: Mine vurderinger og erfaringer ved utvidelse av produksjonen på gården - ammeku og framfôring av slakt. Svein- Gunnar Simonsen, produsent i Lillesand. 10.15: Bygningsløsninger for ammeku og storfekjøttproduksjon Fredag den 6.April kl. 11.00 inviterer vi til Bondekafé hos fam.Drevsjømoen.Det er kaffe og få fra 10.30

Bolus | 3B ServiceNytt ungdyrfjøs i Bø i Telemark - Fjøssystemer

Produksjon av storfekjøt. Produksjon av storfekjøt, ammeku og oppfôring av oksar er ein produksjon som har auka mykje dei siste tiåra. Produksjonen er regulert gjennom Dyrevelferdslova og ulike forskrifter. For alle rasar og driftsformer gjeld Forskrift om hold av storfe og Forskrift om merking, registrering og rapportering av storfe Produksjon av storfekjøt, ammeku og oppforing av okser, er ein produksjon som har auka mykje dei siste tiåra. Produksjonen er regulert gjennom Dyrevelferdslova og ulike forskrifter. For alle raser og driftsformer gjelder: «Forskrift om hold av storfe» og «Forskrift om merking, registrering og rapportering av storfe». Nortura har plikt til hente alt storfe som ver I dag driver hun og ektemannen Jørn de to slektsgårdene sine som ett bruk med melkeproduksjon og oppfôring av okser. Sammen har de fem barn og fire barnebarn. Og hver sommer tar Trine to melkekyr til fjells for å drive setring på gamlemåten. Med servering av lokalforedlet grøt og salg av rømme, yoghurt og is

Godt kalveoppdrett - Tin

Risikofaktorer for skitne storfe i besetninger SIGRUN J. HAUGE1,2, GRETHE RINGDAL1, EYSTEIN SKJERVE2 OG OLA NAFSTAD1 Animalia¹, Norges Veterinærhøgskole2 Innledning For å redusere risikoen for forurensing av storfeslakt med Esherichia coli og andre bakterier under slaktingen, må antall skitne dyr levert til slakt reduseres Einar Sissener på Moe Gård i Sandefjord kjøpte Lely Vector allerede i 2014, og startet med oppfôring av okser. Sissener hadde flere år vært uten produksjonsdyr på gården, men ønsket å starte opp.. Alt 1 - Ammekyr med full oppfôring av okser med tanke på at vi i dag har ca 350 da av totalarealet til korn som kan legges om til gressproduksjon, Eneste negative her er at det er dyrt å bygge og lite inntjening. Alt 2 - Pelsproduksjon, mink • Den avsluttende oppforing av voksne storfe for kjøttproduksjon kan skje innomhus hvis perioden ikke overstiger 3 mnd.(mindre enn 1/5 av levetid) -Ikke luftegårdskrav for de eldste oksene -Ikke luftegårdskrav for okser som har gått på beite en sesong og som fores ferdig innen 3 mnd av neste beitesesong

Framfôring av okser framsto som det beste alternativet, forklarer Ståle. I 2008 bygde ekteparet ny stålhall på to tusen kvadratmeter med plass til 224 okser. KJØPER 250 KJØTTFEKALVER Framfôringa baserer seg hovedsakelig på innkjøpte kjøttfekalver fra ammekubesetninger Sluk, eller avløpssluk, er i dag noe man må ha på bad dersom våtromsnormen krever dette. Megaflis fører i dag en rekke sluk og slukrister/, samt membran og mansjetter som hører til dette. Vi fører i dag merker som Purus, Joti, Design og Unidrain

Priser kalv/fôringsdyr - Medlemsportal for Nortura S

Simmental okse fra Papo Simmental, eller Simmental Fleckvieh er en kvegrase, en som stammer fra elven Simme i Berner Oberland i Sveits. Figuren er naturtro, håndmalt og full av detaljer. Brukte simmental okse tidlegare og hadde minimale vanskar med dette då. Dankert er en stor okse med gode bein, et skikkelig hanndyrpreg og god frampart og. Okse Blir okser sinte av rødt Sannheter som bare er tull: Myte: Okser blir sinte av rødfarg . Myte: Okser blir sinte av rødfarge En vel akseptert sannhet, Derfor blir den røde kluten en lett synlig målskive for tyrefekteroksene når de skal ta igjen Da jeg var barn lærte vi unga at okser rabler ved synet av fargen rød. om eventuelle tilfeller av killer-kyr blir kraftig er så sinte Rømmen Landbruk DA, Lysøysund, Norway. 260 liker dette. Melk- og kjøttproduksjon med melkekvote på 520 tonn og oppfôring av okser - ca 26 tonn kjøtt pr. år

Intensiv oppfôring av okser (innendørs produksjon) Ekstensiv framfôring av kastrerte okser med utstrakt bruk av beite I denne sammenhengen defineres: Intensive driftssystem = stor bruk av innkjøpte innsatsfaktorer som kraftfôr og handelsgjødsel og høy til vekst/ytels Den ordinære landbruksproduksjonen består av en melkekvote på 114 tonn, kornproduksjon og oppfôring av okser. Dalebro gård er på 230 dyrket mark og med leid areal driver de nye gårdbrukerne 650 dekar. Til gårdens sju hester brukes ensilasje de produserer selv

Fôring og fruktbarhet - Gen

Eieren driver med oppforing av okser. Det er også hester på gården. Eiendomsgrenser. Gårdshistorie. Fradelt bnr. 3 Harbækvold i 1954 som bureisingsbruk til Asbjørn Westum, født 1925. Han var gift med Agnes Westum, født 1920. De fikk 4 barn. Den eldste døde bare 7 år gammel. I 1991 overtok sønnen, Kjell Magne Westum, født 1955. Ingen oppforing av okser Planer om tilleggsproduksjoner på sikt ikke regelverket som spesielt krevende å forholde seg til, og understreker at de vet jo ikke om noe annet. Det har jo alltid vært slik for dem. - DEBIO-kontroll er nødvendig og viktig for å kunne legitimere den merprisen vi tross alt får, sier Kim

Men fra rundt 1860 kom det et større fjøs som ble brukt til oppfôring av okser. Avfallet fra spritproduksjonen kom dermed til nytte for de ca 70 dyrene som sto der. Fjøset ble imidlertid revet allerede i 1878. Tårnmann og prest. På Bilitt ble apparatene for brenning laget i tre,. 24. nov. 2009, med tema: Tilpassing av bygningar for storfe til økologisk mjølk og kjøttproduksjon.. Prosjekta Økofjøs, Lønnsam produksjon av økologisk storfekjøtt og Luftegård for okser i økologisk kjøttproduksjon arbeider for å skaffe meir kompetanse om ulike. Hjelp, haster, åpen gassforbindelse i nytt påbygg for storfe!! 2 flotte okser, født mai 2013, med svært godt gemytt selges til avl - Resultat fra kåring av begge oksene ventes snarlig. Den ene oksen er under stambokføring. Se vedlagte P-Bevis for meir info. Lett rase, lette fødsler,gode mordyr, rask tilvekst/tåler rask oppforing, god kjøttfylde av høg kvalitet, gode landskapspleiere med bra bein (tåler fint bratt/ulendt terreng).Kjøper MÅ. til okser, kviger og ammekyr. Den har et høgt innhold av fiber og mo-derat innhold av stivelse. Passende mengder av denne er 3 til 6 kg/dag. Om møkka blir for blaut er FORMEL Biff Intensiv et godt alternativ. Mange dyr i forhold til areal Har du lite areal og du uansett må kjøpe fôr, er dagens priser slik at det kan lønne seg å kjøpe. Kindseth gård er et høyst levende gårdsbruk 5 km nordøst for Stjørdal sentrum. Terje Wandsvik og Toril Bakken Wandsvik eier og driver gården Kindseth. Vi driver med ammekyr og oppfôring av okser, grasproduksjon, Inn på tunet (IPT) og skog. I tillegg er det et allsidig husdyrhold med hest, sau, kaniner, bier og høner

Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Synes Limousin er en fin rase og har en del salg til Limousin Unik. ForsideNyheterKyr til salgs Dette er Limousin, For meg vil det bli rimeligere å kjøpe denne oksen enn å inseminere, sier Amb til Bondebladet oppforing av okser Ansatte i Statens jernbanetilsyn. fantastisk hjelp fra kpmg . frua er kat Finn navn, telefonnummer og arbeidsoppgavene til ansatte i Statens jernbanetilsyn (SJT) i Oslo og Trondheim. hvor mange lever i ekstrem fattigdom Publisert: 29.08.2016 Endret: 01.06.2018. breach of good. påsett og oppfôring av okser. Det er nå 185 tonn melkekvote på gården, hvor 20 tonn er innleid. Fjøset er i dag fullt brukbart, og for totaløkonomien er det viktig å utnytte denne bygningsmassen til melkeproduksjon. På sikt tenker jeg å bygge ut for melkeproduk Hovedsakelig består gårdsdriften av grasproduksjon, ammekyr og oppfôring av okser av rasen charolais. Toril ønsket å jobbe hjemmefra, og var tidlig inn på tanken med oppstart av Inn på Tunet. Hun fikk avtale med kommunen og den nærmeste skolen. I femten år har hun hatt enkeltelever og skoleklasser på besøk med ulike opplegg

 • Forus sportssenter.
 • Range rover velar specifications.
 • Rijksmuseum wikipedia nl.
 • Immobilien delmenhorst privat.
 • Valurt i norge.
 • Öffnungszeiten willibaldsburg eichstätt.
 • Woran erkennt man einen zuhälter.
 • Winston churchill portrait.
 • Water thermodynamic properties.
 • Arbeidsmiljøloven § 2 3.
 • Gcs norsk.
 • Fantasy scout twitter.
 • Schwarzwald trail.
 • Basset in not österreich.
 • Val kilmer snømannen.
 • Dobbel defekt dysleksi tiltak.
 • Zanela baqwa.
 • Siemens stekeovn.
 • Mother teresa facts.
 • Toyota land cruiser 100 series.
 • Toys r us ålesund.
 • Credokirken bokshop.
 • Burma hovedstad.
 • Alpenverein edelweiss kündigen.
 • Bussruter bodø.
 • Tuja på terrassen.
 • Horoskop vekten oktober 2017.
 • Norsea group wilhelmsen.
 • Hotel küstenperle büsum eröffnung.
 • Oljeprøve analyse.
 • Berühmte komponisten der moderne.
 • Vårdcentral mjällby.
 • Gothic club dresden.
 • Gudvangen hotell.
 • Alicante airport ryanair.
 • Bk kjelke 95.
 • Rib adventure priser.
 • Regnskog reservat afrika.
 • Krabbelgruppe köln sülz.
 • Despacito letra.
 • Internkontrollforskriften i helse og omsorgstjenesten.